Νέα προσφυγή των γιατρών στο ΣτΕ για τις ασφαλιστικές εισφορές

Νέα προσφυγή των γιατρών στο ΣτΕ για τις ασφαλιστικές εισφορές

Ο Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος προσέφυγε στο Συμβούλιο Επικρατείας (ΣτΕ) κατά της Υπουργικής Απόφασης 1942/6.6.2017 για τον νέο προσδιορισμό της βάσης υπολογισμού των ασφαλιστικών εισφορών ελεύθερων επαγγελματιών ιατρών από 1.1.2017.

Σύμφωνα με το άρθρο 2 παρ. 3 της προσβαλλόμενης Υπουργικής Απόφασης, ειδικά για το 2018 οι ασφαλιστικές εισφορές υπολογίζονται επί του ποσού που αντιστοιχεί στο 85% της βάσης προσδιορισμού των εισφορών.

Ο Π.Ι.Σ. ζήτησε να ακυρωθεί η Υπουργική Απόφαση, καθόσον δεν είναι δυνατόν να θεωρείται καθαρό εισόδημα για ασφαλιστικές εισφορές, οι ασφαλιστικές εισφορές που έχει καταβάλλει ο ασφαλισμένος το προηγούμενο έτος και δεν αποτελούν πλέον εισόδημα.

Η επίκληση στο Συμβούλιο της Επικρατείας γίνεται για παραβίαση Συνταγματικών αρχών, καθώς και αρχών της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για τα δικαιώματα του ανθρώπου, την Αρχή της αναλογικότητας, την προστασία ελεύθερης ανάπτυξης της προσωπικότητας και συμμετοχής στη κοινωνική και οικονομική ζωή, τη παραβίαση της αρχής της χρηστής διοίκησης και της προστατευόμενης εμπιστοσύνης του διοικουμένου, την προστασία της κοινωνικής ασφάλισης- αλληλεγγύης, την αντίθεση στο πρώτο πρόσθετο πρωτόκολλο της ΕΣΔΑ (Προστασία Περιουσίας των Πολιτών), την παραβίαση της απαιτούμενης εύλογης σχέσης ανταποδοτικότητας σε σχέση με τις παροχές, χωρίς να υπάρχει αναλογιστική μελέτη.

Ο Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος θεωρεί ότι η μη αφαίρεση από το εισόδημα, των ασφαλιστικών εισφορών που κατεβλήθησαν το προηγούμενο έτος και οι οποίες σε πολλές περιπτώσεις είναι πολύ υψηλές, δημιουργεί προβλήματα στην πάρα πέρα λειτουργία των ελεύθερων επαγγελματιών ιατρών, με αποτέλεσμα την ασφυξία στη λειτουργία πολλών ιατρείων και εργαστηρίων.