Η τροπολογία για την κινητικότητα των υπαλλήλων του ΕΟΠΥΥ

Η τροπολογία για την κινητικότητα των υπαλλήλων του ΕΟΠΥΥ

Ένσταση μπορούν να καταθέσουν υπάλληλοι του ΕΟΠΥΥ που θα μπουν σε καθεστώς κινητικότητας, σύμφωνα με τροπολογία που κατατέθηκε την Παρασκευή στη Βουλή από το Υπουργείο Υγείας.

Όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά στην έκθεση του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους η οποία περιλαμβάνεται στην τροπολογία «παρέχεται στους ενδιαφερόμενους δυνατότητα ένστασης εντός της οριζομένης αποκλειστικής προθεσμίας, κατά των προσωρινών πινάκων κατάταξης και διάθεσης που καταρτίζονται από το ΑΣΕΠ μετά την αξιολόγηση των συμμετεχόντων στη διαδικασία μετάταξης – μεταφοράς”.

Σύμφωνα με την τροποποιημένη παράγραφο 2 του άρθρου 91 του νόμου 4172/2013 περί κινητικότητας θα ισχύσουν τα ακόλουθα:

--O αρμόδιος υπουργός ή ο πρόεδρος της Ανεξάρτητης Αρχής γνωστοποιεί τις κενές θέσεις κατά κατηγορίες, κλάδους ή και ειδικότητες και το πλεονάζον προσωπικό.

--Εντός δέκα ημερών από τη σχετική υπουργική εντολή το τριμελές συμβούλιο γνωμοδοτεί για τον αριθμό και τα απαιτούμενα προσόντα των υπαλλήλων.

--Ο υπουργός εκδίδει τη σχετική ανακοίνωση, λαμβάνοντας υπόψη τη σχετική γνωμοδότηση του τριμελούς συμβουλίου η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Με την ανακοίνωση ορίζεται ορίζεται αποκλειστική προθεσμία δεκαπέντε ημερών από τη δημοσίευση της εντός της οποίας οι ενδιαφερόμενοι υπάλληλοι υποβάλλουν αίτηση – υπεύθυνη δήλωση μετάταξης / μεταφοράς, καθορίζοντας τη σειρά προτίμησης των φορέων στους οποίους επιθυμούν να μεταταχθούν. Η επιλεγείσα σειρά προτίμησης των φορέων υποδοχής είναι δεσμευτική για τον υπάλληλο.

--Εντός προθεσμίας πέντε ημερών από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων – υπεύθυνων δηλώσεων η αρμόδια διεύθυνση διοικητικού / προσωπικού του φορέα προέλευσης προβαίνει σε αποτύπωση των προσόντων των υπαλλήλων μετά τον έλεγχο της νομιμότητας πρόσληψης και της εγκυρότητας των πιστοποιητικών και των στοιχείων που συγκροτούν το προσωπικό μητρώο των υπαλλήλων.

--Εντός της άνω πενθήμερης προθεσμίας η διεύθυνση διοικητικού / προσωπικού συντάσσει πινάκα συνδρομής κριτηρίων και τους αποστέλλει στο ΑΣΕΠ με τη χρήση ειδικής πληροφοριακής εφαρμογής που εκπονεί για το σκοπό αυτό το ΑΣΕΠ. Μετά την παραλαβή των ανωτέρω πινάκων, το ΑΣΕΠ προβαίνει στον υπολογισμό της αναλυτικής και συνολικής βαθμολογίας των συμμετεχόντων και κατ΄ αναλογική εφαρμογή των σχετικών διατάξεων καταρτίζει α) προσωρινό πίνακα κατάταξης υπαλλήλων κατά φθίνουσα σειρά βαθμολογίας ανά κατηγορία, κλάδο ή και ειδικότητα και β) προσωρινό πίνακα διάθεσης υπαλλήλων ανά φορέα υποδοχής, κατηγορία, κλάδο ή και ιδιότητα.

--Μετά την εξέταση των ενστάσεων το ΑΣΕΠ καταρτίζει και εκδίδει α) τελικό πίνακα κατάταξης υπαλλήλων κατά φθίνουσα σειρά βαθμολογίας ανά κατηγορία, κλάδο ή και ειδικότητα και β) τελικό πίνακα διάθεσης υπαλλήλων ανά φορέα υποδοχής, κατηγορίας κλπ. Σε περίπτωση ισοβαθμίας μεταξύ των υπαλλήλων λαμβάνεται υπόψη η οικογενειακή κατάσταση του υπαλλήλου.

--Με κοινή απόφαση του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και του κατά περίπτωση αρμοδίου Υπουργού μπορεί να ορίζονται πρόσθετα κριτήρια ή να διαφοροποιείται η μοριοδότηση των γενικών κριτηρίων ανάλογα με το είδος της δραστηριότητας του οικείου φορέα. Σε κάθε περίπτωση, η μοριοδότηση των πρόσθετων ειδικών κριτηρίων δεν δύναται να υπερβαίνει το τριάντα τοις εκατό (30%) της μέγιστης συνολικής βαθμολογίας που αντιστοιχεί στα γενικά κριτήρια επιλογής και κατάταξης των υπαλλήλων.