Στο ΣτΕ οι ατομικές συμβάσεις καθαριότητας στα νοσοκομεία

Στο ΣτΕ οι ατομικές συμβάσεις καθαριότητας στα νοσοκομεία

Με τη διαδικασία της πρότυπης δίκης, το Συμβούλιο της Επικρατείας θα κρίνει τον τρόπο ανάθεσης καθαριότητας των κτηρίων που υπάγονται στην αρμοδιότητα του υπουργείου Υγείας (νοσοκομεία, κ.λπ.), καθώς προσέφυγαν στο Ανώτατο Ακυρωτικό Δικαστήριο εταιρείες-εργολάβοι κατά του σχετικού νόμου Ξανθού.

Συγκεκριμένα, το ΣτΕ θα αποφασίσει εάν είναι σύμφωνες με το Σύνταγμα και το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης οι διατάξεις του άρθρου 97 του νόμου 4368/2016 οι οποίες αναφέρονται στον καθαρισμό των κτηρίων που υπάγονται στην αρμοδιότητα του υπουργείου Υγείας (νοσοκομεία, κ.λπ.) και στη σύναψη των σχετικών ατομικών συμβάσεων. Το άρθρο 97 του νόμου 4368/2016 (μέτρα επιτάχυνσης του κυβερνητικού έργου), αναφέρει:

«Για την καθαριότητα των κτηρίων των κεντρικών, των αποκεντρωμένων και όλων εν γένει των υπηρεσιών του υπουργείου Υγείας, μετά από απόφαση του Δ.Σ. τους, καθώς και των Ν.Π.Δ.Δ και των Ν.Π.Ι.Δ. που εποπτεύονται από το υπουργείο Υγείας, είναι δυνατόν να συνάπτονται ατομικές συμβάσεις μίσθωσης έργου μέχρι την 31.12.2017 με ιδιώτες που απασχολούνται ή απασχολούνταν στον καθαρισμό των εν λόγω κτηρίων και στις υπηρεσίες καθαριότητας, με οποιαδήποτε σχέση εργασίας, κατά παρέκκλιση κάθε άλλης διάταξης.

Επίσης, είναι δυνατόν να συνάπτονται συμβάσεις παροχής υπηρεσιών σίτισης ή φύλαξης των κεντρικών, των αποκεντρωμένων και όλων εν γένει των υπηρεσιών του υπουργείου Υγείας, των Ν.Π.Δ.Δ και των Ν.Π.Ι.Δ. που εποπτεύονται από το υπουργείο Υγείας με ιδιώτες που απασχολούνται ή απασχολούνταν με ατομική σύμβαση ή διαμέσου εταιρικού σχήματος, στον τομέα της σίτισης ή της φύλαξης αντιστοίχως, με οποιαδήποτε σχέση εργασίας, κατά παρέκκλιση κάθε άλλης διάταξης».

Οι εταιρείες που προσέφυγαν στο ΣτΕ είχαν καταθέσει αιτήσεις ασφαλιστικών μέτρων σε Διοικητικά Δικαστήρια, για τη σύναψη 30 ατομικών συμβάσεων έργου με αντικείμενο την παροχή υπηρεσιών καθαριότητας στο Γενικό Νοσοκομείο Μεσσηνίας και για την εκδήλωση ενδιαφέροντος σύναψης συμβάσεων μίσθωσης έργου με αντικείμενο την παροχή υπηρεσιών καθαριότητας των κτηρίων των κεντρικών υπηρεσιών του υπουργείου Υγείας.

Στις αιτήσεις τους, οι εταιρείες υποστηρίζουν ότι «τίθεται το γενικότερου ενδιαφέροντος ζήτημα της συμφωνίας προς το Σύνταγμα και το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης των διατάξεων του άρθρου 97 του ν. 4368/2016 το οποίο έχει συνέπειες για ευρύτερο κύκλο προσώπων».