Προσλήψεις διευθυντικών στελεχών στο Γενικό Νοσοκομείο Θήρας

Προσλήψεις διευθυντικών στελεχών στο Γενικό Νοσοκομείο Θήρας

Πρόσκληση ενδιαφέροντος για δέκα θέσεις διευθυντικών στελεχών στο Γενικό Νοσοκομείο Θήρας δημοσίευσε η Ανώνυμη Εταιρεία Μονάδων Υγείας (ΑΕΜΥ ΑΕ).

Πρόκειται για σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου, με συμβάσεις ορισμένου χρόνου, διάρκειας έως τρία έτη. Οι δέκα θέσεις αφορούν στις εξής ειδικότητες:

- Διοικητικός Διευθυντής σε θέση Δ/ντή Διοικητικής-Οικονομικής-Τεχνικής Υπηρεσίας (ΠΕ Διοικητικού ή Οικονομικού)

- Υποδιευθυντής Διοικητικού (ΠΕ Διοικητικού)

- Υποδιευθυντής Οικονομικού (ΠΕ Οικονομικού)

- Υποδιευθυντής Τεχνικού (ΠΕ Μηχανολόγου)

- Διευθυντής ΤΕΠ – Γενικός Ιατρός (ελλείψει Παθολογίας)

- Διευθυντής Παθολογικού – Ιατρός Παθολογίας

- Διευθυντής Μονάδας Τεχνητού Νεφρού – Ιατρός Νεφρολογίας

- Διευθυντής Μονάδας Εμφραγμάτων – Ιατρός Καρδιολογίας

- Ιατρός Μικροβιολογικού Τμήματος – Ιατρός Μικροβιολογίας

- Διευθυντής Ακτινολογικού – Ιατρός Ακτινολογίας.

Η κατανομή είναι μία θέση ανά ειδικότητα, σύνολο, δηλαδή, δέκα.

Οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι καλούνται να αποστείλουν αίτηση συμμετοχής, το πλήρες βιογραφικό τους σημείωμα καθώς και υπεύθυνη δήλωση με την οποία θα βεβαιώνουν ότι όλα όσα αναφέρονται στο συνημμένο βιογραφικό σημείωμα είναι αληθή μέχρι την Τρίτη 13/06/2017 και ώρα 14:00.

Οι αιτήσεις θα αξιολογηθούν από επιτροπή η οποία εγκρίθηκε με την υπ’ αριθμ. 16θέμα4/22-05-2017 (Α.Δ.Α. 7ΜΙΦΟΡΡ3-0Β2) απόφαση του Δ.Σ. της ΑΕΜΥ.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται για κάθε συμπληρωματική πληροφορία καθημερινά 08:00-14:00 στα τηλέφωνα 210.2420.059/210.24.20.000.