ΥΓΕΙΑ

ΕΟΠΥΥ: Προσωρινή αντικατάσταση εγγυητικών επιστολών

ΕΟΠΥΥ: Προσωρινή αντικατάσταση εγγυητικών επιστολών

Στην προσωρινή αντικατάσταση των εγγυητικών επιστολών για που αφορούν διαγωνισμούς προμηθειών ή παροχής υπηρεσιών, προχωρά ο ΕΟΠΥΥ, λόγω της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου περί «Τραπεζικής αργίας βραχείας διάρκειας» και για λόγους διασφάλισης της δημόσιας υγείας.

Οι εγγυητικές επιστολές, έως ότου λήξει η τραπεζική αργία, αντικαθίστανται από Υπεύθυνη Δήλωση.

Ειδικότερα, οι εγγυητικές επιστολές που απαιτούνται για τη συμμετοχή σε διαγωνισμούς προμηθειών ή παροχής υπηρεσιών, καθώς και οι εγγυητικές επιστολές καλής εκτέλεσης, που κατατίθενται στον Οργανισμό, μπορούν προσωρινά και μέχρι παύσης της τραπεζικής αργίας, να αντικατασταθούν, από Υπεύθυνη Δήλωση υπογεγραμμένη από το νόμιμο εκπρόσωπο της συμμετέχουσας εταιρείας, όπου θα αναγράφεται ρητώς ότι οι προβλεπόμενες από τη διακήρυξη εγγυητικές επιστολές, θα προσκομιστούν αμέσως μετά την παύση της τραπεζικής αργίας.

Πηγή: Onmed.gr