Πρόγραμμα εθελουσίας εξόδου ανακοίνωσε η Τράπεζα Κύπρου

Πρόγραμμα εθελουσίας εξόδου ανακοίνωσε η Τράπεζα Κύπρου

Πρόγραμμα εθελουσίας εξόδου ανακοίνωσε η Τράπεζα Κύπρου, στο πλαίσιο ενεργειών της διοίκησης προς ενέργειες ουσιαστικής μείωσης κόστους και ευρύτερης θωράκισης με κύριο στόχο τη διατήρηση στο μέγιστο δυνατό βαθμό των θέσεων εργασίας παράλληλα με την παραμονή του Συγκροτήματος στην Ελλάδα.

Στο πρόγραμμα. έχουν δικαίωμα να συμμετέχουν όλοι οι Εργαζόμενοι του Συγκροτήματος Τράπεζας Kύπρου (Ελλάδας) με βαθμό έως και Supervisor και οι οποίοι απασχολούνται με συμβάσεις εξαρτημένης εργασίας αορίστου χρόνου καθώς και οι έχοντες σχέση έμμισθης εντολής (πάγια αντιμισθία) με το Συγκρότημα (Ελλάδας).

Εξαιρούνται όσοι απασχολούνται με τέτοιες συμβάσεις ως συνταξιούχοι ή όσοι έχουν συμπληρώσει ή συμπληρώνουν προϋποθέσεις λήψεως πλήρους σύνταξης γήρατος έως 31/12/2015 καθώς επίσης και όσοι έχουν ήδη - κατά τη δημοσίευση της παρούσας - υποβάλει έντυπη ενυπόγραφη δήλωση παραίτησης.

Όπως έχουν κατ' επανάληψη δηλώσει επιτελικά στοιχεία του Συγκροτήματος της Τράπεζας Κύπρου η Ελλάδα αποτελεί ζωτικό χώρο δραστηριότητας για την τράπεζα