Προσλήψεις στη ΣΜΥ: Προκηρύχθηκαν 181 θέσεις διδακτικού προσωπικού με ωριαία αποζημίωση

Όλες οι πληροφορίες και οι λεπτομέρειες για τις 181 θέσεις στη Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών
Προσλήψεις στη ΣΜΥ: Προκηρύχθηκαν 181 θέσεις διδακτικού προσωπικού με ωριαία αποζημίωση
2'

Την πλήρωση 187 θέσεων με επιλογή διδακτικού προσωπικού με ωριαία αποζημίωση, για την κάλυψη των αναγκών των τμημάτων ακαδημαϊκής εκπαίδευσης (151 θέσεις), τεχνικής εκπαίδευσης (30 θέσεις) και στρατιωτικής εκπαίδευσης (6 θέσεις) της Σχολής Μονίμων Υπαξιωματικών του ΓΕΣ -με έδρα τα Τρίκαλα Θεσσαλίας- για το ακαδημαϊκό έτος 2024 - 2025 προκήρυξε η Σχολή.

Όσοι επιθυμούν να προσληφθούν στις παραπάνω θέσεις πρέπει να υποβάλλουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά σε κλειστό φάκελο προσωπικά από τους υποψηφίους ή από νόμιμα εξουσιοδοτημένο προς τούτο άτομο στη Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών ή με συστημένες επιστολές μέσω των Ελληνικών Ταχυδρομείων ή εταιρειών Ταχυμεταφορών (με ευανάγνωστη ημερομηνία παραλαβής του φακέλου από τον αρμόδιο υπάλληλο της υπηρεσίας των Ελληνικών Ταχυδρομείων ή των εταιρειών Ταχυμεταφορών) στη διεύθυνση: Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών, Τμήμα Προγραμματισμού και Ελέγχου Εκπαίδευσης, Στρατόπεδο «Καβράκου», οδός Τσιτσάνη, Τ.Κ. 42100, Τρίκαλα, μέχρι την 8η Μαίου 2024 το αργότερο.

Πιστοποιητικά και δικαιολογητικά τα οποία υποβάλλονται μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων και εντός 10 ημερολογιακών ημερών από αυτή, θα γίνονται δεκτά μόνο κατόπιν αποδεδειγμένων λόγων ανωτέρας βίας (π.χ. απεργία/κινητοποίηση υπαλλήλων του φορέα έκδοσης πιστοποιητικού/δικαιολογητικού, νοσηλεία σε νοσοκομείο του υποψηφίου), η εξέταση των οποίων εναπόκειται στην κρίση της Επιτροπής. Σε κάθε περίπτωση, προσόντα κτηθέντα μετά την ημερομηνία λήξης υποβολής δικαιολογητικών, δεν θα λαμβάνονται υπόψη στη μοριοδότηση.

Μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής στην προκήρυξη, οι τριμελείς επιτροπές προβαίνουν σε έλεγχο αυτών και ανακοινώνουν κατάσταση με τους υποψήφιους που έχουν ελλιπή δικαιολογητικά την 14 Μαΐου 2024 στην ιστοσελίδα της Σχολής https://smy.army.gr, προκειμένου αυτοί να τα συμπληρώσουν και να τα αποστείλουν, αποκλειστικά μέχρι την 17 Μαΐου 2024, αναφέρεται σχετικά στην προκήρυξη.

Λοιπές πληροφορίες και λεπτομέρειες παρέχονται από:

α. Τη Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών - τμήμα Προγραμματισμού και Ελέγχου Εκπαίδευσης (Στρατόπεδο «ΚΑΒΡΑΚΟΥ», οδός Τσιτσάνη, Τ.Κ. 42100, Τρίκαλα) κάθε εργάσιμη ημέρα από 09:00 έως 13:00,

β. Στο τηλέφωνο 2431432203,

γ. Από την ιστοσελίδα της Σχολής (smy.army.gr) ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ( e-mail: smy-tpee@army.gr ).

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή