ΕΡΓΑΣΙΑ

ΕΦΚΑ: Οι εισφορές με «μπλοκάκι» σε ένα ή δύο εργοδότες - Πώς επιμερίζονται

ΕΦΚΑ: Οι εισφορές με «μπλοκάκι» σε ένα ή δύο εργοδότες - Πώς επιμερίζονται

Εγκύκλιο για την ασφάλιση που θα υπόκεινται παλαιοί και νέοι ασφαλισμένοι οι οποίοι αμείβονται με δελτίο παροχής υπηρεσιών εξέδωσε ο Ενιαίος Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ).

Οδηγίες για την ηλεκτρονική πλατφόρμα δήλωσης στοιχείων ασφάλισης

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την εγκύκλιο, από 01.01.2017, στα πρόσωπα, παλαιούς και νέους ασφαλισμένους, που έχουν ιδιότητα ή ασκούν δραστηριότητα, για την οποία υπάγονται ή θα υπάγονταν, σύμφωνα με τις γενικές ή ειδικές ή καταστατικές διατάξεις, όπως ίσχυαν ως την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, στην ασφάλιση φορέων του ΕΦΚΑ, τα οποία αμείβονται με δελτίο παροχής υπηρεσιών και για τους οποίους προκύπτει ότι το εισόδημά τους προέρχεται από την απασχόληση τους σε ένα ή και δύο πρόσωπα (φυσικά και νομικά), εφαρμόζονται αναλογικά ως προς το ύψος, τον τρόπο υπολογισμού και τον υπόχρεο καταβολής της εισφοράς, οι διατάξεις του άρθρου 38 του ίδιου νόμου.

Πεδίο εφαρμογής–Πρόσωπα που εντάσσονται

Σύμφωνα με την παραπάνω διάταξη, για τα πρόσωπα που έχουν ιδιότητα ή ασκούν δραστηριότητα, βάσει της οποίας υπάγονταν ή θα υπάγονταν στην ασφάλιση του τ. ΟΑΕΕ, του τ. ΕΤΑΑ ή του τ. ΕΤΑΠ – ΜΜΕ, σύμφωνα με τις καταστατικές διατάξεις αυτών, όπως ίσχυαν, πριν από την ένταξή τους στον ΕΦΚΑ, το συνολικό ποσό εισφοράς κύριας σύνταξης, ο τρόπος υπολογισμού, καθώς και ο υπόχρεος καταβολής της εισφοράς προσδιορίζονται από τις διατάξεις του άρθρου 38 του ως άνω νόμου, εφόσον το εισόδημά τους προέρχεται από την απασχόλησή τους σε ένα ή και σε δύο πρόσωπα (φυσικά ή νομικά).

Ειδικότερα, σύμφωνα με τις παραπάνω κατηγορίες, περιλαμβάνονται, όσοι:

- Απασχολούνται σε έναν ή έως δύο αντισυμβαλλόμενους–εργοδότες και αμείβονται αποκλειστικά με ΔΠΥ
- Απασχολούνται σε έναν εργοδότη ως μισθωτοί και προσφέρουν υπηρεσίες σε άλλον/άλλους και μέχρι δύο αντισυμβαλλόμενους-εργοδότες, για τις παρεχόμενες με ΔΠΥ υπηρεσίες
- Απασχολούνται σε έναν εργοδότη και προσφέρουν στον ίδιο εργοδότη διαφορετικές υπηρεσίες, μέσω ΔΠΥ

Η κοινοποιούμενη διάταξη δεν εφαρμόζεται σε περίπτωση ασφαλισμένων που προσφέρουν υπηρεσίες υπό καθεστώς εξαρτημένης εργασίας και οι οποίοι υπάγονται ευθέως στις διατάξεις του άρθρου 38 ως μισθωτοί.

Επίσης, δεν εντάσσονται στις παραπάνω διατάξεις οι ασφαλισμένοι που προσφέρουν τις ίδιες υπηρεσίες σε έναν εργοδότη, λαμβάνοντας μέρος των αποδοχών τους ως μισθωτοί και μέρος αυτών, μέσω ΔΠΥ, οπότε για το σύνολο των αποδοχών θα καταβάλλονται εισφορές με βάση το άρθρο 38.

Υπό την έννοια του αντισυμβαλλόμενου, δύναται να λογίζονται ένα ή περισσότερα νομικά πρόσωπα, τα οποία συνδέονται μεταξύ τους με κοινή επιχειρηματική δραστηριότητα, ανεξάρτητα από τη νομική μορφή άσκησης αυτής (όμιλος επιχειρήσεων).

Η κοινή επιχειρηματική δραστηριότητα συνίσταται στον κοινό οικονομικό σκοπό που επιδιώκεται από τον αντισυμβαλλόμενο και είναι απόρροια των κατά περίπτωση πραγματικών στοιχείων.

Ενδεικτικά, αναφέρεται ότι τέτοια τεκμήρια προκύπτουν, όταν διαφορετικές επιχειρήσεις ανήκουν στο ίδιο πρόσωπο, λειτουργούν στον ίδιο χώρο, με τον ίδιο μηχανογραφικό εξοπλισμό και απασχολούν από κοινού το ίδιο πρόσωπο με σύμβαση.

Δικηγόροι με έμμισθη εντολή, ανεξαρτήτως του χρόνου υπαγωγής στην κοινωνική ασφάλιση, δεν εντάσσονται στην εν λόγω διάταξη για το εισόδημα που προέρχεται από τη διαρκή σχέση παροχής υπηρεσιών.

Βάση υπολογισμού εισφορών-Ανώτατο και κατώτατο όριο ασφαλιστικών αποδοχών

Η ελάχιστη μηνιαία βάση εισοδήματος επί της οποίας υπολογίζεται το εκάστοτε προβλεπόμενο ποσοστό εισφοράς απασχολούμενων με πλήρη απασχόληση και των εργοδοτών τους καθορίζεται με βάση το ποσό που αντιστοιχεί στον κατώτατο βασικό μισθό άγαμου απασχολούμενου άνω των 25 ετών, ήτοι 586,08 ευρώ.

Το ανώτατο όριο ασφαλιστέου εισοδήματος, για τον υπολογισμό της μηνιαίας ασφαλιστικής εισφοράς των απασχολούμενων και των εργοδοτών, συνίσταται στο δεκαπλάσιο του ποσού που αντιστοιχεί στον εκάστοτε προβλεπόμενο κατώτατο βασικό μισθό άγαμου μισθωτού άνω των 25 ετών και ισούται, από 01-01- 2017, ετησίως, σε 70.329,60 ευρώ.

Το ανώτατο όριο εφαρμόζεται και επί πολλαπλής μισθωτής απασχόλησης ή έμμισθης εντολής όσον αφορά στην εισφορά ασφαλισμένου.

Το ανώτατο όριο και κατώτατο όριο καθορίζονται και ελέγχονται σε συνάρτηση με τη διάρκεια της σύμβασης.

Κλάδοι ασφάλισης–Ποσοστά εισφορών

Για τα ανωτέρω πρόσωπα που το εισόδημά τους προέρχεται από απασχόληση σε ένα ή δύο φυσικά ή νομικά πρόσωπα, τα οποία αποδέχονται τις σχετικές υπηρεσίες τους και προκύπτει υποχρέωση ασφάλισης, σύμφωνα με τη ρύθμιση της παρ. 9 του άρθρου 39 του ν. 4387/2016, υπολογίζονται εισφορές:
Α. Κλάδου σύνταξης: Συνολικό ποσοστό εισφορών: 20%
Ποσοστό εισφορών ασφαλισμένου: 6,67%
Ποσοστό εισφορών εργοδότη: 13,33%
Β. Κλάδου υπέρ υγειονομικής περίθαλψης:
Β1. Παροχές ασθενείας σε είδος
Συνολικό ποσοστό εισφορών: 6,45%
Ποσοστό εισφορών ασφαλισμένου: 2,15%
Ποσοστό εισφορών αντισυμβαλλόμενου: 4,30%
Β2. Παροχές ασθενείας σε χρήμα
Συνολικό ποσοστό εισφορών: 0,65%
Ποσοστό εισφορών ασφαλισμένου: 0,40%
Ποσοστό εισφορών εργοδότη: 0,25%
Γ. Κλάδου επικουρικής ασφάλισης: Συνολικό ποσοστό εισφορών: 7%
Ποσοστό εισφορών ασφαλισμένου: 3,5%
Ποσοστό εισφορών εργοδότη: 3,5%
Δ. Κλάδου πρόνοιας:
Συνολικό ποσοστό εισφορών: 4%
Ποσοστό εισφορών ασφαλισμένου: 4%
Ποσοστό εισφορών εργοδότη: 0%

Για τους κλάδους επικουρικής ασφάλισης και πρόνοιας (εφάπαξ) υπάρχει υποχρέωση καταβολής εισφορών, στις περιπτώσεις που, λόγω της ιδιότητας ή της δραστηριότητας, υφίσταται υποχρέωση υπαγωγής στην ασφάλιση των κλάδων αυτών.

Επί ετήσιων συμβάσεων, οι ασφαλιστικές εισφορές υπολογίζονται στο συνολικό ποσό του Δελτίου Παροχής Υπηρεσιών (ΔΠΥ), ακόμα και αν αυτό υπερβαίνει ανά μήνα το ποσό των 5.860,8 ευρώ, υπό την προϋπόθεση ότι, σε κάθε περίπτωση, δεν γίνεται υπέρβαση του ανώτατου ετήσιου ορίου.

Σε περιπτώσεις συμβάσεων με διάρκεια μικρότερη του έτους, οι ασφαλιστικές εισφορές για αντισυμβαλλόμενους-ασφαλισμένους υπολογίζονται στο ποσό που προκύπτει από τη μηνιαία διαίρεση της συμφωνηθείσας αμοιβής δια της μηνιαίας διάρκειας της σύμβασης. Το μηνιαίο ποσό δεν μπορεί να υπερβαίνει τη μηνιαία βάση υπολογισμού ανώτατου ορίου (5860,80 ευρώ).

Στις περιπτώσεις που το ποσό υπολείπεται της ελάχιστης μηνιαίας βάσης, οι αναλογούσες εισφορές υπολογίζονται στο πραγματικό ποσό (της κατανομής) και τυχόν διαφορά ασφαλιστικής υποχρέωσης που υπολείπεται του ελάχιστου ποσού θα υπολογίζεται και θα καταβάλλεται από τον ασφαλισμένο κατά το χρόνο της ετήσιας εκκαθάρισης.

Απογραφή αντισυμβαλλομένου

Οι αντισυμβαλλόμενοι που απασχολούν αποκλειστικά ή θα απασχολήσουν προσωπικό υπαγόμενο στην παρ. 9 του άρθρου 39 του ν. 4387/2016 πρώτη φορά και δεν έχουν απογραφεί ως εργοδότες του τ. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, θα πρέπει να απογραφούν στο μητρώο εργοδοτών–εισφερόντων του ΕΦΚΑ (τ. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ) με τη συνήθη διαδικασία, στο αρμόδιο υποκατάστημα μισθωτών ΕΦΚΑ (τ. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ) της έδρας τους, για να τους αποδοθεί Αριθμός Μητρώου Εργοδότη–Εισφερόντων. Οι ήδη απογεγραμμένοι αντισυμβαλλόμενοι, ως εργοδότες στο τ. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, θα συμπεριλάβουν τους απασχολούμενους της ανωτέρω ρύθμισης στην ΑΠΔ που υποβάλλουν και για το υπόλοιπο απασχολούμενο προσωπικό.

Ηλεκτρονική πλατφόρμα δήλωσης στοιχείων ασφάλισης

Προκειμένου να διασφαλιστεί ενιαία διαχείριση και να ακολουθηθεί πάγια διαδικασία έναρξης των υποχρεώσεων που απορρέουν από την εφαρμογή της παραπάνω ρύθμισης, θα πρέπει:

Με την υπογραφή των συμβάσεων μεταξύ των μερών (αντισυμβαλλόμενου και ασφαλισμένου), άμεσα να πραγματοποιείται από τον αντισυμβαλλόμενο–εργοδότη καταχώρηση της σχετικής σύμβασης στην ηλεκτρονική πλατφόρμα που έχει αναρτηθεί στον ιστότοπο www.efka.gov.gr, στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες, στη σελίδα υποδοχής, με τίτλο «Διαχείριση Συμβάσεων από τις οποίες προκύπτει υποχρέωση έκδοσης ΔΠΥ (Παρ. 9 Αρθρ. 39 Ν.4387/2016)».

Η είσοδος στη σχετική εφαρμογή πραγματοποιείται με τους κωδικούς πρόσβασης στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες για την υποβολή της ΑΠΔ, κατά τα γνωστά.

Εν συνεχεία, καταχωρούνται τα στοιχεία της σύμβασης με σχετικές αναζητήσεις, όπως αυτά, κατά σειρά, απαιτούνται, κατά τη διαδικασία συμπλήρωσης και καταχώρησης.

Σημειώνεται ότι συμβάσεις που είναι ενεργές, πριν από την 01/01/2017 και συνεχίζουν να υφίστανται, θα καταχωρούνται στην εν λόγω ηλεκτρονική πλατφόρμα. (π.χ. 10 μηνη σύμβαση από 01/09/2016-30/06/2017).

Με την αποθήκευση της σύμβασης δημιουργείται σχετικό ενημερωτικό e-mail, το οποίο αποστέλλεται άμεσα στον ασφαλισμένο, προκειμένου να λάβει γνώση περί της υποβληθείσας σύμβασης. Στον παραπάνω ιστότοπο, στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες έχει αναρτηθεί και η σελίδα, με τίτλο «ενημέρωση ασφαλισμένου για συμβάσεις της παρ. 9 άρθρου 39 Ν. 4387/2016».

Ο ασφαλισμένος οφείλει να επιβεβαιώσει από την ίδια πλατφόρμα τη συναίνεσή του, επιλέγοντας το πεδίο «Αποδοχή» στην αντίστοιχη οθόνη.

Τόσο οι αντισυμβαλλόμενοι εργοδότες, όσο και οι ασφαλισμένοι, δύνανται να ανατρέχουν στη σχετική ιστοσελίδα του ΕΦΚΑ, (www.efka.gov.gr), προκειμένου να ενημερωθούν για τις σχετικές διαδικασίες από το εγχειρίδιο διαδικασιών, στις αντίστοιχες σελίδες, για την ορθή καταχώρηση ελέγχου και συμπλήρωσης της σχετικής πλατφόρμας.
Υποβολή ΑΠΔ

Η υποβολή των Αναλυτικών Περιοδικών Δηλώσεων (ΑΠΔ) πραγματοποιείται, κατά τα γνωστά, τον επόμενο μήνα από αυτόν της απασχόλησης, στις ημερομηνίες υποβολής που αναφέρονται στη σχετική εγκύκλιο κάθε φορά σε μηνιαία βάση. Οι δε αναλογούσες ασφαλιστικές εισφορές καταβάλλονται έως την τελευταία εργάσιμη ημέρα του επόμενου μήνα της απασχόλησης, με χρήση της ταυτότητας πληρωμής τρεχουσών εισφορών (Τ.Π.Τ.Ε.).