Ιδρύεται το Ελληνικό Κέντρο Αμυντικής Καινοτομίας - Σε διαβούλευση το Σχέδιο Νόμου

Στόχος, ο εκσυγχρονισμός των Ενόπλων Δυνάμεων.

Ιδρύεται το Ελληνικό Κέντρο Αμυντικής Καινοτομίας - Σε διαβούλευση το Σχέδιο Νόμου
7'

Κατατέθηκε το βράδυ της Δευτέρας 13 Μαΐου 2024 στη Βουλή των Ελλήνων, μετά την ολοκλήρωση της ηλεκτρονικής διαβούλευσης, το Σχέδιο Νόμου του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας με τίτλο «Ίδρυση Ελληνικού Κέντρου Αμυντικής Καινοτομίας, εκσυγχρονισμός θεσμικού πλαισίου των Ανωτάτων Στρατιωτικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, σύσταση Κοινού Σώματος Πληροφορικής στις Ένοπλες Δυνάμεις και λοιπές διατάξεις».

Όπως αναφέρεται στο Άρθρο 1, σκοπός του Σχεδίου Νόμου είναι:

α) η ανάπτυξη ενός οικοσυστήματος καινοτομίας με τη δημιουργία του νομικού προσώπου «Ελληνικό Κέντρο Αμυντικής Καινοτομίας»,

β) ο εκσυγχρονισμός των Ανωτάτων Στρατιωτικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων με τη δυνατότητα διοργάνωσης διδακτορικών σπουδών, την απλοποίηση της ίδρυσης Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών και τη συμμετοχή των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων σε ερευνητικά προγράμματα και

γ) η αναβάθμιση των ηλεκτρονικών υπηρεσιών των Ενόπλων Δυνάμεων, του επιπέδου κυβερνοασφάλειας και η ενίσχυση της αξιοπιστίας των πληροφοριακών συστημάτων.

Το Σχέδιο νόμου διαρθρώνεται σε επτά μέρη:

Το Α΄ Μέρος περιλαμβάνει τον σκοπό και το αντικείμενο του νομοθετήματος.

Το Β΄ Μέρος αφορά στη σύσταση του Ελληνικού Κέντρου Αμυντικής Καινοτομίας (ΕΛ.Κ.Α.Κ.).

Το Γ΄ Μέρος αφορά στον εκσυγχρονισμό της λειτουργίας των Ανωτάτων Στρατιωτικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (ΑΣΕΙ).

Το Δ΄ Μέρος αφορά στη σύσταση νέου Κοινού Σώματος Πληροφορικής των Ενόπλων Δυνάμεων.

Το Ε΄ Μέρος αφορά στην επίλυση ζητημάτων των υγειονομικών υπηρεσιών των Ενόπλων Δυνάμεων, στην ενίσχυση του εισοδήματος του στρατιωτικού προσωπικού, στη διευθέτηση οικονομικών ζητημάτων, στην κατάταξη καταρτισμένου προσωπικού στις Ένοπλες Δυνάμεις και στην ενίσχυση της ασφάλειας των στρατιωτικών εγκαταστάσεων.

Το ΣΤ΄ περιλαμβάνει τις εξουσιοδοτικές, μεταβατικές και καταργούμενες διατάξεις.

Το Ζ΄ Μέρος αφορά στην έναρξη ισχύος του νόμου.

Πιο αναλυτικά:

Το σχέδιο νόμου διαρθρώνεται σε επτά μέρη:

Το Α΄ Μέρος περιλαμβάνει τον σκοπό και το αντικείμενο του νομοθετήματος.

Το Β΄ Μέρος αφορά στη σύσταση του Ελληνικού Κέντρου Αμυντικής Καινοτομίας (ΕΛ.Κ.Α.Κ.).

Το Γ΄ Μέρος αφορά στον εκσυγχρονισμό της λειτουργίας των Ανωτάτων Στρατιωτικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (ΑΣΕΙ).

Το Δ΄ Μέρος αφορά στη σύσταση νέου Κοινού Σώματος Πληροφορικής των Ενόπλων Δυνάμεων.

Το Ε΄ Μέρος αφορά στην επίλυση ζητημάτων των υγειονομικών υπηρεσιών των Ενόπλων Δυνάμεων, στην ενίσχυση του εισοδήματος του στρατιωτικού προσωπικού, στη διευθέτηση οικονομικών ζητημάτων, στην κατάταξη καταρτισμένου προσωπικού στις Ένοπλες Δυνάμεις και στην ενίσχυση της ασφάλειας των στρατιωτικών εγκαταστάσεων.

Το ΣΤ΄ περιλαμβάνει τις εξουσιοδοτικές, μεταβατικές και καταργούμενες διατάξεις.

Το Ζ΄ Μέρος αφορά στην έναρξη ισχύος του νόμου.

Πιο συγκεκριμένα:

Στο Α΄ Μέρος περιγράφεται σαφώς ο σκοπός και το αντικείμενό του.

Στο Β΄ Μέρος:

 • Ιδρύεται το ΕΛ.Κ.Α.Κ. ως ανώνυμη εταιρεία που εποπτεύεται από τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας, εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον και λειτουργεί κατά τους κανόνες της ιδιωτικής οικονομίας.
 • Περιγράφονται οι επιμέρους σκοποί του ΕΛ.Κ.Α.Κ., οι οποίοι κυρίως συνίστανται στην υλοποίηση προγραμμάτων έρευνας και ανάπτυξης στον τομέα της άμυνας και της ασφάλειας, στην επιτάχυνση της ανάπτυξης του εγχώριου επιχειρηματικού οικοσυστήματος και στην υποστήριξη νεοφυών και καινοτόμων επιχειρήσεων. Οι χρηματοδοτικές και οι επενδυτικές δραστηριότητες του ΕΛ.Κ.Α.Κ. υλοποιούνται μέσω δύο ταμείων, τα οποία αποτελούν ανεξάρτητες μονάδες του.
 • Ορίζεται το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο του ΕΛ.Κ.Α.Κ., η κάλυψη του οποίου γίνεται κατά πλειοψηφία από το Δημόσιο, και εξασφαλίζεται ότι σε κάθε περίπτωση θα παραμένει υπό τον έλεγχό του.
 • Καθορίζονται οι πηγές εσόδων του ΕΛ.Κ.Α.Κ. και των ταμείων του, οι οποίες προέρχονται από τον προϋπολογισμό του ΥΠΕΘΑ, επενδύσεις από ιδιωτικούς φορείς, χρηματοδοτήσεις από οργανισμούς της ΕΕ, τιμολόγηση παρεχόμενων υπηρεσιών και άλλες πηγές.
 • Καθορίζεται η σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΛ.Κ.Α.Κ. και επιτυγχάνεται η σύνδεσή του με τις Ένοπλες Δυνάμεις μέσω της εκ της θέσεως συμμετοχή στο ΔΣ του Γενικού Διευθυντή της ΓΔΑΕΕ και του προϊσταμένου του ΣT΄ Κλάδου του ΓΕΕΘΑ.
 • Οι διαδικασίες ανάθεσης συμβάσεων έρευνας και ανάπτυξης του ΕΛ.Κ.Α.Κ. και των λειτουργικών προμηθειών του καθορίζονται με εσωτερικούς κανονισμούς.
 • Κυρώνεται το αρχικό καταστατικό του ΕΛ.Κ.Α.Κ., το οποίο αποτελείται από 30 άρθρα.

Στο Γ΄ Μέρος:

 • Παρέχεται η δυνατότητα στα ΑΣΕΙ να διοργανώνουν αυτόνομα προγράμματα διδακτορικών σπουδών.
 • Απλοποιείται η διαδικασία ίδρυσης προγραμμάτων μεταπτυχιακών σπουδών.
 • Παρέχεται η δυνατότητα σε στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων να συμμετέχουν σε μετεκπαιδευτικά προγράμματα εξειδίκευσης (fellowships) και εκπόνησης μεταδιδακτορικής έρευνας με τη δυνατότητα λήψης εκπαιδευτικής άδειας.
 • Επέρχονται νομοτεχνικές βελτιώσεις του νομικού πλαισίου των ΑΣΕΙ με σκοπό τον εκσυγχρονισμό του και την εναρμόνισή του με το αντίστοιχο για τα ΑΕΙ.
 • Αναδεικνύονται τα ΑΣΕΙ σε Κέντρα Αριστείας με βάση κριτήρια εξαιρετικής ποιότητας διδασκαλίας και έρευνας.

Στο Δ΄ Μέρος:

 • Συστήνεται Κοινό Σώμα Πληροφορικής των Ενόπλων Δυνάμεων, στο οποίο μεταφέρεται το σύνολο του υπηρετούντος προσωπικού συναφών ειδικοτήτων και από τους τρεις Κλάδους των Ενόπλων Δυνάμεων.
 • Στο εξής η στελέχωση του Κοινού Σώματος Πληροφορικής με Αξιωματικούς θα γίνεται αποκλειστικά από αποφοίτους του τμήματος Πληροφορικής της ΣΣΑΣ που ιδρύεται με το υπό κατάθεση σχέδιο νόμου και με Υπαξιωματικούς από τη Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών (ΣΜΥ) του Στρατού Ξηράς και τη Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών Αεροπορίας (ΣΜΥΑ). Η κατεύθυνση Έρευνας Πληροφορικής του Τμήματος Αεροπορικών Επιστημών της Σχολής Ικάρων καταργείται μετά την αποφοίτηση όσων εισαχθούν σε αυτή το 2024.
 • Παρέχεται η δυνατότητα μετάταξης στο νέο Κοινό Σώμα Πληροφορικής στελεχών μέχρι τον βαθμό του Συνταγματάρχη και αντιστοίχων των τριών Κλάδων Ενόπλων Δυνάμεων, εφόσον κατέχουν πτυχίο ΑΕΙ στην Πληροφορική.
 • Τα στελέχη που εντάσσονται στο Κοινό Σώμα Πληροφορικής διατηρούν τη μεταξύ τους σειρά αρχαιότητας, ενώ δεν επηρεάζεται ο καταληκτικός τους βαθμός, ούτε ο χρόνος παραμονής τους ανά βαθμό, αναλόγως της προέλευσής τους (παραγωγική σχολή, διαγωνισμός κλπ.).
 • Δημιουργείται Διεύθυνση Πληροφορικής στο ΓΕΕΘΑ και Τμήματα Τεχνητής Νοημοσύνης και Αναλυτικής Δεδομένων που υπάγονται σε αυτή.

Στο Ε΄ Μέρος:

 • Ρυθμίζονται ζητήματα αποπληρωμής των οφειλών του ΕΟΠΥΥ προς τα Στρατιωτικά Νοσοκομεία.
 • Ρυθμίζονται ζητήματα εξόφλησης δαπανών των Στρατιωτικών Νοσοκομείων και του ΝΙΜΤΣ.
 • Επικαιροποιείται το πλαίσιο που διέπει τον προσδιορισμό του ύψους του εφάπαξ βοηθήματος που χορηγείται από τα Ταμεία Αλληλοβοήθειας των ΕΔ μετά την προσαύξηση του επιδόματος ιδιαίτερων συνθηκών.
 • Θεσπίζεται ειδική αποζημίωση πληρωμάτων πλοίων του Πολεμικού Ναυτικού που βρίσκονται σε αποστολή και ειδική αποζημίωση προσωπικού των Ενόπλων Δυνάμεων που εκτελεί ειδικές αποστολές.
 • Προβλέπεται παράβολο υπέρ Ενιαίου Μητρώου Επιχειρήσεων Αμυντικού Τομέα.
 • Δίνεται δυνατότητα αξιοποίησης των εσόδων που προκύπτουν από την εκμετάλλευση του μη στρατιωτικά αναγκαίου εξοπλισμού από τα Γενικά Επιτελεία των Ενόπλων Δυνάμεων για την απόκτηση νέου αμυντικού εξοπλισμού ή τη συντήρηση του ήδη υπάρχοντος, πλέον των εγγεγραμμένων πιστώσεων σε συνδυασμό με ισόποση ενίσχυση του δημοσιονομικού χώρου.
 • Θεσπίζονται Ειδικά Προγράμματα Θητείας, που απευθύνονται σε άντρες και σε γυναίκες και συνδυάζουν την ακαδημαϊκή εκπαίδευση των συμμετεχόντων σε ΑΕΙ και ΑΣΕΙ με την παροχή εξειδικευμένης και υψηλού επιπέδου στρατιωτικής εκπαίδευσης και ανάλογης αμοιβής.
 • Τροποποιείται το σύστημα αναδοχής φάρων με σκοπό τη συντήρηση και επισκευή των εγκαταστάσεων και την προαγωγή του ολυμπιακού ιδεώδους.
 • Ρυθμίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις για την κοπή δένδρων και την ατελή και χωρίς άδεια υλοτομία από τη στρατιωτική υπηρεσία με σκοπό την προστασία των στρατοπέδων από τον κίνδυνο πυρκαγιάς.
 • Θεσπίζεται στρατηγική ασφάλειας εθνικών διαβαθμισμένων πληροφοριών, η οποία θα προβλέπεται σε προεδρικό διάταγμα.
 • Τροποποιείται το υφιστάμενο νομοθετικό πλαίσιο προκειμένου να έχουν και οι σπουδαστές των ΑΣΕΙ πρόσβαση στη δωρεάν διανομή συγγραμμάτων μέσω της ηλεκτρονικής υπηρεσίας «ΕΥΔΟΞΟΣ».
 • Παρατείνεται η εποπτεία του Οικοδομικού Συνεταιρισμού Μονίμων Αξιωματικών Ελληνικού Στρατού (ΟΣΜΑΕΣ) από το ΥΠΕΘΑ.

Στο ΣΤ΄ Μέρος περιλαμβάνονται οι εξουσιοδοτικές, μεταβατικές και καταργούμενες διατάξεις.

Tέλος, στο Ζ΄ Μέρος περιγράφεται η έναρξη ισχύος του νόμου.

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή