ΕΛΛΑΔΑ

Γενετική Βελτίωση Ζώων: Για τις 12 Οκτωβρίου μετατίθεται η έναρξη υποβολής των αιτήσεων

Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
ΑΠΕ

Στις 12 Οκτωβρίου, αντί της 27ης Σεπτεμβρίου που ήταν αρχικά προγραμματισμένη, θα ξεκινήσει η διαδικασία υποβολής των αιτήσεων για ένταξη στην «Γενετική Βελτίωση Ζώων» του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, όπως ανακοίνωσε το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων λήγει στις 8 Νοεμβρίου, ενώ η δημόσια ενίσχυση του υπομέτρου ανέρχεται σε 14.702.000 ευρώ και χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας για την περίοδο 2022-2025.

Οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν την Αίτηση Ενίσχυσης μαζί με τον Φάκελο Δικαιολογητικών για την έγκριση της πρότασης με ψηφιακή υπογραφή στο gov.gr.

Πού απευθύνεται

Δικαιούχοι είναι Φορείς που αποτελούνται από νομικά πρόσωπα τα οποία ανήκουν σε μία από τις ακόλουθες κατηγορίες:

α) Είναι Ομάδες Παραγωγών (Ομ.Π.), Οργανώσεις Παραγωγών (Ο.Π.), Ενώσεις Οργανώσεων Παραγωγών, Αγροτικοί Συνεταιρισμοί (ΑΣ), Αγροτικές Εταιρικές Συμπράξεις (ΑΕΣ), Διεπαγγελματικές Οργανώσεις και Ανώνυμες Εταιρίες των οποίων η πλειοψηφία των μετοχών ανήκει σε Συνεταιρισμούς του ν. 4673/2020 «Αγροτικοί Συνεταιρισμοί και άλλες διατάξεις», εγγεγραμμένες στα αντίστοιχα υποχρεωτικά μητρώα.

β) Σύλλογοι και συνεργατικά σχήματα, που είναι φορείς υλοποίησης προγραμμάτων γενετικής βελτίωσης αγροτικών παραγωγικών ζώων.

γ) Δικαιούχοι δύνανται να κριθούν και υπό σύσταση νομικά πρόσωπα των παραπάνω μορφών που ολοκληρώνουν τις διαδικασίες σύστασης και εγγραφής στα αντίστοιχα υποχρεωτικά μητρώα το αργότερο μέχρι την ημερομηνία έκδοσης της εγκριτικής απόφασης ενίσχυσης.

δ) Οργανισμός ερευνών και διάδοσης γνώσεων. Δεν δύνανται να κριθούν δικαιούχοι πρόσωπα που λειτουργούν υπό τη μορφή της εταιρείας αστικού δικαίου, με εξαίρεση τις Κοινωνικές Συνεταιριστικές επιχειρήσεις και τις κοινοπραξίες.

Το πρόγραμμα ενισχύει νομικά πρόσωπα για την υλοποίηση επενδυτικών σχεδίων με σκοπό τη βελτίωση των χαρακτηριστικών των παραγωγικών ζώων, τη διάχυση της γνώσης για τη βελτίωση της ποιότητας των παραγόμενων προϊόντων της ελληνικής κτηνοτροφίας και την υιοθέτηση κανόνων ευζωίας.

Το κάθε επενδυτικό σχέδιο θα αποδεικνύει ότι εκπληρώνει έναν από τους παρακάτω στόχους:

α) Γενετική βελτίωση των εκτρεφόμενων ζώων.

β) Βελτίωση των συνθηκών ευζωίας μέσα από παραγωγικά συστήματα που προάγουν την ανταγωνιστικότητα.

γ)Βελτίωση της θέσης του αγροτών στην αλυσίδα αξίας.

δ) Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των ζωικών προϊόντων στις αγορές με χρήση βελτιωμένων φυλών ζώων.

ε) Αντιμετώπιση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής, μέσω βελτιωμένων φυλών ζώων.

στ) Βιώσιμη ανάπτυξη και αποδοτικότερη διαχείριση των φυσικών πόρων, μέσω βελτιωμένων φυλών ζώων.

Ενισχύονται επενδύσεις σε έρευνα, σε ενσώματα και άυλα στοιχεία ενεργητικού και σε δράσεις κατάρτισης και ενημέρωσης

Παρέχονται

 1. Ενισχύσεις για δράσεις μεταφοράς γνώσεων και ενημέρωσης»,
 2. Ενισχύσεις για μέτρα προώθησης γεωργικών προϊόντων
 3. Ενισχύσεις στον κτηνοτροφικό τομέα και ενισχύσεις για νεκρά ζώα
 4. Ενισχύσεις για έρευνα και ανάπτυξη στους τομείς της γεωργίας

Oι επιλέξιμες δαπάνες ανν΄λα κατηγορία ενίσχυσης περιλαμβάνουν (ενδικτικά)

1. Δράσεις μεταφοράς γνώσεων και ενημέρωσης:

α) δαπάνες διοργάνωσης επαγγελματικής κατάρτισης, δράσεων απόκτησης δεξιοτήτων

β) έξοδα μετακίνησης, διαμονής, ημερήσια έξοδα των συμμετεχόντων

γ) κόστος παροχής υπηρεσιών αντικατάστασης κατά την απουσία των συμμετεχόντων

2. Μέτρα προώθησης γεωργικών προϊόντων:

α) διοργάνωση διαγωνισμών και εκθέσεων:

β) δημοσιεύσεις με σκοπό την ευαισθητοποίηση του ευρύτερου κοινού για τα γεωργικά προϊόντα,

3. Κτηνοτροφικός τομέας και νεκρά ζώα:

α) συλλογή και τήρηση στοιχείων γενεαλογίας των ζώων και καθιέρωση-διατήρηση γενεαλογικών βιβλίων και μητρώων, για δαπάνες κατάλληλου προσωπικού (μόνιμου και μη μόνιμου) και δαπάνες εφοδίων, υλικών, οργάνων και διαδικασιών παρακολούθησης και τήρησης γενεαλογικών βιβλίων και μητρώων παραγωγικών αγροτικών ζώων

(β) δαπάνες δοκιμών που διενεργούνται από τρίτους ή για λογαριασμό τους, με σκοπό τον προσδιορισμό της γενετικής ποιότητας ή της απόδοσης του ζωικού κεφαλαίου,

γ) ενισχύσεις για γονοτυπικό έλεγχο αγροτικών παραγωγικών ζώων, προκειμένου να εντοπισθούν τα γονίδια που θέτουν σε κίνδυνο τη βελτίωση και αξιοποίηση της φυλής και να αποκλεισθούν από την αναπαραγωγή, ώστε να μειωθεί η συχνότητα τους στον πληθυσμό.

4. Έρευνα & ανάπτυξη στους τομείς της γεωργίας

Το ενισχυόμενο έργο απευθύνεται σε όλες τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον συγκεκριμένο τομέα ή υποτομέα της γεωργίας ή δασοκομίας. Η ενίσχυση χορηγείται απευθείας στον οργανισμό έρευνας και διάδοσης γνώσεων.

Επιλέξιμες είναι οι ακόλουθες δαπάνες:

 • δαπάνες προσωπικού που αφορούν ερευνητές, τεχνικούς και λοιπό υποστηρικτικό προσωπικό στον βαθμό που απασχολούνται στο έργο
 • δαπάνες οργάνων και εξοπλισμού, στον βαθμό και για όσο χρόνο χρησιμοποιούνται για το έργο
 • δαπάνες κτιρίων και γηπέδων, στον βαθμό και για όσον χρόνο χρησιμοποιούνται για το έργο.
 • δαπάνες για έρευνα επί συμβάσει, γνώσεις και διπλώματα ευρεσιτεχνίας που αγοράστηκαν ή ελήφθησαν με άδεια εκμετάλλευσης από εξωτερικές πηγές με τήρηση της αρχής των ίσων αποστάσεων, καθώς και δαπάνες για συμβουλευτικές και ισοδύναμες υπηρεσίες χρησιμοποιούμενες αποκλειστικά για το έργο
 • πρόσθετα γενικά έξοδα και λοιπές λειτουργικές δαπάνες, συμπεριλαμβανομένου του κόστους υλικών, εφοδίων και συναφών προϊόντων, που είναι άμεσο αποτέλεσμα του έργου
 • δαπάνες για έρευνα και ανάπτυξη που αφορούν αποκλειστικά τη γενετική βελτίωση των αγροτικών παραγωγικών ζώων

Επιλέξιμος Προϋπολογισμός επενδυτικών σχεδίων:

ΜΜΕ (άρθρα 21, 24, 27 και 31 του Καν. 702/2014) Από 500.000,00 Ευρώ έως 2 εκ € Μεγάλες Επιχειρήσεις (άρθρο 31, Καν. 702/2014) Από 500.000,00 Ευρώ έως 1 εκ €

Για τις «Ενισχύσεις για μέτρα προώθησης γεωργικών προϊόντων» το μέγιστο όριο επιλέξιμων επενδυτικών δαπανών, ορίζεται σε 500.000 ευρώ ανά επιχείρηση και ανά έτος

Για τις «Ενισχύσεις για έρευνα και ανάπτυξη στους τομείς της γεωργίας» το μέγιστο όριο επιλέξιμων επενδυτικών δαπανών, ορίζεται σε 1.000.000 ευρώ

Ποσοστά ενίσχυσης ανά κατηγορία ενισχύσεων:

 • Ενισχύσεις για δράσεις μεταφοράς γνώσεων και ενημέρωσης: 80%
 • Ενισχύσεις για μέτρα προώθησης γεωργικών προϊόντων: 80%
 • Ενισχύσεις στον κτηνοτροφικό τομέα και ενισχύσεις για νεκρά ζώα: 80% του διοικητικού κόστους για τη δημιουργία και τήρηση γενεαλογικών βιβλίων και μητρώων και 70% για δαπάνες που αφορούν σε ελέγχους αποδόσεων. Εφόσον η ίδια δαπάνη χρησιμοποιείται και για τα γενεαλογικά βιβλία και για τους ελέγχους αποδόσεων το ποσοστό ενίσχυσης είναι 80%
 • Ενισχύσεις για έρευνα και ανάπτυξη στους τομείς της γεωργίας: 80%