Κοινωνικά επιδόματα: Τι αλλάζει με τη νέα χρονιά - Ποια είναι και ποιοι θα τα πάρουν

Αλλαγές στα προνοιακά επιδόματα αρχής γενομένης από την 1η Ιανουαρίου 2020 προβλέπει το νομοσχέδιο του υπουργείου Εργασίας το οποίο οδεύει προς τη Βουλή.

Κοινωνικά επιδόματα: Τι αλλάζει με τη νέα χρονιά - Ποια είναι και ποιοι θα τα πάρουν
5'

Σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδας «ΤΑ ΝΕΑ» και τις νέες διατάξεις, οι δικαιούχοι του επιδόματος παιδιού θα περνούν από κόσκινο ενώ θα πρέπει να δηλώνουν και το σχολείο των παιδιών τους. Παράλληλα για να δικαιούνται το επίδομα οι πολίτες άλλων κρατών θα πρέπει να διαμένουν στην Ελλάδα τουλάχιστον 10 χρόνια από 5 που ισχύει μέχρι σήμερα.

Όσον αφορά την χορήγηση του επιδόματος θέρμανσης θα απαιτείται η σύμβαση προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας για τη μισθωμένη κατοικία να είναι στο όνομα του αιτούντος ή μέλους του νοικοκυριού.

Σημειώνεται ότι από το νέο έτος και μετά την ψήφιση του σχετικού νομοσχεδίου όλα τα επιδόματα που χορηγεί ο ΟΠΕΚΑ θα καταβάλλονται στους δικαιούχους την τελευταία εργάσιμη εκάστου μήνα.

Αναλυτικότερα, σύμφωνα με το δημοσίευμα της εφημερίδας, ο χάρτης των κοινωνικών επιδομάτων διαμορφώνεται από το νέο έτος ως εξής:

Επίδομα παιδιού

Θα χορηγείται στους δικαιούχους που έχουν παιδιά εφόσον υπάρχει εγγραφή σε σχολείο και δεν έχει μείνει στην ίδια τάξη λόγω του αριθμού απουσιών. Για πολίτες άλλων κρατών απαιτείται να διαμένουν νόμιμα και μόνιμα στην Ελλάδα δέκα έτη πριν από το έτος υποβολής της αίτησης. Για τον καθορισμό του ύψους του επιδόματος λαμβάνεται υπόψη ο αριθμός των εξαρτώμενων τέκνων, το ισοδύναμο οικογενειακό εισόδημα και η κατηγορία ισοδύναμου οικογενειακού εισοδήματος.

Ως ισοδύναμο οικογενειακό εισόδημα ορίζεται το συνολικό, πραγματικό ή τεκμαρτό, εισόδημα από κάθε πηγή ημεδαπής και αλλοδαπής προέλευσης προ φόρων, μετά την αφαίρεση των εισφορών για κοινωνική ασφάλιση, εξαιρουμένων των επιδομάτων που δεν προσμετρώνται στο φορολογητέο εισόδημα, όλων των μελών της οικογένειας, διαιρούμενο με την κλίμακα ισοδυναμίας.

Για τον καθορισμό των δικαιούχων οικογενειών προσδιορίζονται τρεις κατηγορίες ισοδύναμου οικογενειακού εισοδήματος ως εξής:

 • Πρώτη κατηγορία: έως 6.000 ευρώ
 • Δεύτερη κατηγορία: από 6.001 ευρώ έως 10.000 ευρώ
 • Τρίτη κατηγορία: από 10.001 ευρώ έως 15.000 ευρώ

Το ποσό του επιδόματος ανάλογα με τον αριθμό των εξαρτώμενων τέκνων και την κατηγορία ισοδύναμου οικογενειακού εισοδήματος , προσδιορίζεται ως εξής:

Για την πρώτη κατηγορία:

 • 70 ευρώ ανά μήνα για το πρώτο εξαρτώμενο τέκνο.
 • Επιπλέον 70 ευρώ ανά μήνα για το δεύτερο εξαρτώμενο τέκνο.
 • Επιπλέον 140 ευρώ ανά μήνα για το τρίτο και κάθε εξαρτώμενο τέκνο πέραν του τρίτου.

Για τη δεύτερη κατηγορία:

 • 42 ευρώ ανά μήνα για το πρώτο εξαρτώμενο τέκνο.
 • Επιπλέον 42 ευρώ ανά μήνα για το δεύτερο εξαρτώμενο τέκνο.
 • Επιπλέον 84 ευρώ ανά μήνα για το τρίτο και κάθε εξαρτώμενο τέκνο πέραν του τρίτου.

Για την τρίτη κατηγορία:

 • 28 ευρώ ανά μήνα για το πρώτο εξαρτώμενο τέκνο
 • Επιπλέον 28 ευρώ ανά μήνα για το δεύτερο εξαρτώμενο τέκνο
 • Επιπλέον 56 ευρώ ανά μήνα για το τρίτο και κάθε εξαρτώμενο τέκνο πέραν του τρίτου.

Απαραίτητη προϋπόθεση για τη χορήγηση του επιδόματος είναι η υποβολή δήλωσης φορολογίας εισοδήματος κάθε έτος.

Επίδομα γέννας

Ανέρχεται σε 2.000 ευρώ και θα καταβάλλεται το 2020 στις οικογένειες που αποκτούν παιδιά με εισοδηματικά κριτήρια. Υπολογίζεται ότι θα καταβάλλεται σε περίπου 83.000 οικογένειες κάθε χρόνο. Το επίδομα θα καταβάλλεται σε δύο δόσεις, με 1.500 ευρώ μετά την υποβολή της αίτησης και άλλα 500 ευρώ στη συνέχεια.

Συγκεκριμένα:

 • Για μονογονεϊκή οικογένεια το ύψος του εισοδήματος δεν πρέπει να ξεπερνά τα 40.000 ευρώ.
 • Για ζευγάρια, το συνολικό ύψος του εισοδήματος τους θα πρέπει να είναι έως 60.000 ευρώ.

Για κάθε τέκνο το οποίο ήδη βρίσκεται στην οικογένεια το εισοδηματικό όριο προσαυξάνεται κατά 1.000 ευρώ. Έτσι αν ένα ζευγάρι που έχει ήδη 2 παιδιά φέρει στον κόσμο ένα ακόμα για να πάρουν τα 2.000 ευρώ ,το εισόδημα τους δεν πρέπει να ξεπερνά τα 80.000 ευρώ.

Επίδομα στέγασης

Τα νοικοκυριά δικαιούται το μηνιαίο επίδομα εφόσον διαμένουν σε κύρια μισθωμένη κατοικία και πληρούν σωρευτικά τα ακόλουθα εισοδηματικά, περιουσιακά και λοιπά κριτήρια:

Εισοδηματικά κριτήρια

Το συνολικό εισόδημα του νοικοκυριού όπως υπολογίζεται για τους σκοπούς της ένταξης στο πρόγραμμα, δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 7.000 ευρώ για μονοπρόσωπο νοικοκυριό, προσαυξανόμενο κατά 3.500 ευρώ για κάθε μέλος του νοικοκυριού. Στη μονογονεϊκή οικογένεια ορίζεται επιπλέον προσαύξηση 3.500 ευρώ για το πρώτο ανήλικο μέλος του νοικοκυριού. Στο νοικοκυριό με απροστάτευτο /α τέκνο /α ορίζεται επιπλέον προσαύξηση 3.500 ευρώ για κάθε απροστάτευτο τέκνο.

Το συνολικό εισόδημα δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 21.000 ευρώ ετησίως, ανεξαρτήτως της σύνθεσης του νοικοκυριού.

Περιουσιακά κριτήρια

Η συνολική φορολογητέα αξία της ακίνητης περιουσίας του νοικοκυριού στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό δεν μπορεί να υπερβαίνει στο σύνολο της το ποσό των 120.000 ευρώ για το μονοπρόσωπο νοικοκυριό, προσαυξημένη κατά 15.000 ευρώ για κάθε πρόσθετο μέλος και έως του ποσού των 180.000 ευρώ

Κινητή περιουσία

Το συνολικό ύψος των καταθέσεων του νοικοκυριού /ή και η τρέχουσα αξία των μετοχών ομολόγων κλπ όπως προκύπτουν από την τελευταία εκκαθαρισμένη δήλωση φορολογίας εισοδήματος, ανάλογα με τη σύνθεση του νοικοκυριού δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 21.000 ευρώ.

Κριτήρια διαμονής

Ο δικαιούχους του επιδόματος πρέπει να διαμένει νόμιμα και μόνιμα στην ελληνική επικράτεια κατά τα τελευταία 10 έτη πριν από την υποβολή της αίτησης, όπως τούτο αποδεικνύεται από την υποβολή δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος για τα έτη αυτά ή από κάθε άλλο πρόσφορο δικαιολογητικό. Ως υποβολή δήλωσης φορολογίας εισοδήματος νοείται η για έκαστο φορολογικό έτος και εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας υποβολή της και όχι τυχόν μετά τη λήξη του έτους, εντός του οποίου έχει ταχθεί η ανωτέρω προθεσμία , υποβολή δήλωσης για το εισόδημα παρελθόντος του φορολογικού έτους.

Επίδομα ορεινών μειονεκτικών περιοχών

Η ετήσια εισοδηματική ενίσχυση που χορηγείται στους δικαιούχους των συγκεκριμένων περιοχών ανέρχεται σε:

 • 600 ευρώ, εφόσον το ετήσιο οικογενειακό εισόδημά τους δεν υπερβαίνει το ποσό των 1.500 ευρώ.
 • 300 ευρώ, εφόσον το ετήσιο οικογενειακό εισόδημά τους κυμαίνεται μεταξύ του ποσού των 1.500 ευρώ και του ποσού των 2.200 ευρώ.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Newsbomb.gr

Διαβάστε επίσης:

Κοινωνικό μέρισμα 2019: Ανοίγει η πλατφόρμα! Πώς θα κάνω την αίτηση; Όλες οι αλλαγές

Φρίκη στην Καλαμάτα: Περιέλουσε με βενζίνη τη γυναίκα του και πήγε να την κάψει ζωντανή

Σχετικές ειδήσεις

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή