ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

«Πάγωμα» τραπεζικών επιταγών και το Μάρτιο προβλέπει τροπολογία

«Πάγωμα» τραπεζικών επιταγών και το Μάρτιο προβλέπει τροπολογία
INTIME

Αναστολή των προθεσμιών λήξης, εμφάνισης και πληρωμής επιταγών και για τον μήνα Μάρτιο, αλλά και αναβολή για την 1η Ιουλίου του νέου τρόπου φορολόγησης των τυχερών παιχνιδιών, προβλέπει τροπολογία που κατέθεσε το υπουργείο Οικονομικών στο νομοσχέδιο «Οργάνωση και λειτουργία Υπουργείου Εξωτερικών, Συμβούλιο Απόδημου Ελληνισμού και ρύθμιση θεμάτων διεθνούς αναπτυξιακής συνεργασίας και ανθρωπιστικής βοήθειας».

Με τις διατάξεις της υπόψη τροπολογίας προβλέπονται μεταξύ άλλων τα ακόλουθα:

- Αναστέλλονται από τις 1.3.2021 έως τις 31.3.2021, για τους Κωδικούς Αριθμούς Δραστηριότητας (Κ.Α.Δ.) των επιχειρήσεων που, είτε έχουν αναστείλει τη δραστηριότητά τους κατ' εφαρμογή κανονιστικών πράξεων της Διοίκησης είτε έχουν, κατά τα ειδικότερα προβλεπόμενα, πληγεί δραστικά από την επιδημία του κορωνοϊού, οι προθεσμίες λήξης, εμφάνισης και πληρωμής οφειλόμενων από αυτές αξιογράφων (επιταγών, συναλλαγματικών, γραμματίων σε διαταγή και όσων ορισθούν με υ.α.) κατά 75 ημέρες από την αναγραφόμενη ημερομηνία επί εκάστου αξιογράφου.

-Παρατείνονται, μέχρι και τις 30.6.2021 οι προθεσμίες καταβολής των βεβαιωμένων στις Δ.Ο.Υ./Ελεγκτικά Κέντρα οφειλών, οι οποίες λήγουν ή έληξαν από 1.2.2021 έως 28.2.2021, καθώς και οι προθεσμίες καταβολής Φ.Π.Α. με καταληκτική ημερομηνία υποβολής την 28.2.2021 και την 31.3.2021 για τους κομιστές αξιογράφων, οι οποίοι δεν δραστηριοποιούνται σε ΚΑΔ των ως άνω επιχειρήσεων.

-Μειώνονται από τις 25.2.2021 τα τέλη κυκλοφορίας έτους 2021 για τα τουριστικά λεωφορεία και επιστρέφονται στους ιδιοκτήτες τουριστικών λεωφορείων τα επιπλέον ποσά τελών κυκλοφορίας έτους 2021, που έχουν καταβληθεί, ως αχρεωστήτως καταβληθέντα.

-Αναγνωρίζονται ως αφορολόγητα, ανεκχώρητα και ακατάσχετα στα χέρια του Δημοσίου ή τρίτων τα ποσά της έκτακτης επιδότησης, που χορηγούνται ως αποζημίωση (και) στα τουριστικά γραφεία, που διαθέτουν και έχουν θέσει σε κυκλοφορία ανοικτού τύπου αστικής περιήγησης πόλεων τουριστικά λεωφορεία, και δεν δεσμεύονται, δεν συμψηφίζονται με βεβαιωμένα χρέη προς το Δημόσιο εν γένει, τους δήμους, τις περιφέρειες, τα ασφαλιστικά ταμεία ή τα πιστωτικά ιδρύματα.

-Αναβάλλεται για την 1η Ιουλίου 021, αντί της 1ης Μαρτίου 2021, ο χρόνος έναρξης ισχύος του νέου τρόπου φορολόγησης ανά δελτίο παιχνιδιού στα τυχερά παίγνια που διεξάγονται με στήλες. Σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση του νομοσχεδίου, η εν λόγω διάταξη αποσκοπεί στην αντιμετώπιση της έγκαιρης και χωρίς προβλήματα προσαρμογής των πληροφοριακών συστημάτων των εταιρειών στο νέο θεσμικό πλαίσιο φορολόγησης των κερδών των τυχερών παιγνίων που διεξάγονται με στήλες.