ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Έρχεται το Κεντρικό Μητρώο Πιστώσεων – Τι αλλάζει στις χορηγήσεις δανείων

Έρχεται το Κεντρικό Μητρώο Πιστώσεων – Τι αλλάζει στις χορηγήσεις δανείων
INTIME

Τη δημιουργία στην Τράπεζα της Ελλάδος ενός υπερσύγχρονου μηχανισμού παρακολούθησης όλων των δανείων και πιστώσεων που έχουν χορηγηθεί από το ελληνικό χρηματοπιστωτικό σύστημα, προβλέπει το νομοσχέδιο για το Κεντρικό Μητρώο Πιστώσεων που δόθηκε σε δημόσια διαβούλευση.

Με τις προτεινόμενες διατάξεις συστήνεται το Κεντρικό Μητρώο Πιστώσεων ως εθνικό σύστημα αρχειοθέτησης δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που θα τηρείται στην Τράπεζα της Ελλάδος, με στόχο την ενίσχυση της χρηματοδότησης της οικονομίας από το ελληνικό χρηματοπιστωτικό σύστημα και τη διασφάλιση της χρηματοπιστωτικής σταθερότητας, μέσω της βελτίωσης της παρεχόμενης πληροφόρησης, της ορθολογικότερης αξιολόγησης της πιστοληπτικής ικανότητας των δυνητικών δανειοληπτών

Καθώς η ύπαρξη ασυμμετριών πληροφόρησης μεταξύ δυνητικών δανειστών και δανειοληπτών αποτελεί σημαντικό εμπόδιο για τη χρηματοδότηση της πραγματικής οικονομίας, το Κεντρικό Μητρώο Πιστώσεων θα συμβάλει στο να ξεπεραστεί αυτό το πρόβλημα.

Το Μητρώο θα καταγράφει σε αναλυτική βάση το ιστορικό πληρωμών, τα είδη των παρεχομένων εξασφαλίσεων και κάθε άλλη πληροφορία που σχετίζεται με κάθε μορφής πίστωση προς φυσικά ή νομικά πρόσωπα από πιστωτικά και εν γένει χρηματοδοτικά ιδρύματα που έχουν την καταστατική τους έδρα στην Ελλάδα, καθώς και από τα υποκαταστήματα αλλοδαπών πιστωτικών ή χρηματοδοτικών ιδρυμάτων που λειτουργούν στην Ελλάδα.

Βάσει των πληροφοριών που τηρούνται στο Μητρώο θα καταρτίζεται επίσης πιστωτική έκθεση για όλα τα πιστοδοτούμενα πρόσωπα, το περιεχόμενο της οποίας θα διαφοροποιείται ανάλογα με τον αποδέκτη της, σε κάθε όμως περίπτωση δεν θα περιέχει αξιολόγηση και βαθμολόγηση της πιστοληπτικής ικανότητας του δανειολήπτη.

Με πράξη του Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος θα καθορίζονται:

  • Οι πιστωτές που εκάστοτε συνδέονται με το Μητρώο.
  • Ο χρόνος και η συχνότητα της περιοδικής πρόσβασης του Μητρώου στα δεδομένα οικονομικής συμπεριφοράς που τηρούνται από τους πιστωτές και της άντλησης των δεδομένων τους.
  • Οι τεχνικές λεπτομέρειες και οι λειτουργικές προδιαγραφές του Μητρώου, καθώς και ο τρόπος διασύνδεσής του με τους φορείς.
  • Το περιεχόμενο των αιτήσεων χορήγησης πιστωτικών εκθέσεων, οι όροι και οι προϋποθέσεις υποβολής τους στο Μητρώο και η άσκηση από τα υποκείμενα των δεδομένων των δικαιωμάτων τους.
  • Η μέθοδος επεξεργασίας των δεδομένων από το Μητρώο.
  • Ο χρόνος τήρησης στο Μητρώο των δεδομένων, ήτοι των προσωπικών πληροφοριών και των δεδομένων οικονομικής συμπεριφοράς, ανάλογα με την κατηγορία αυτών και την εξόφληση ή μη της οφειλής, τηρουμένης της κείμενης νομοθεσίας.
  • Το περιεχόμενο της Πιστωτικής Έκθεσης ανάλογα με τον αποδέκτη της.