ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Πως θα λάβουν οι ομογενείς αυξήσεις στις συντάξεις τους – Η διαδικασία

Πως θα λάβουν οι ομογενείς αυξήσεις στις συντάξεις τους – Η διαδικασία
INTIME

Ομογενείς που προέρχονται από την Αλβανία και από χώρες της πρώην Σοβιετικής Ένωσης, θα αρχίσουν να λαμβάνουν αναδρομικά από την 1η Ιανουαρίου 2022 αυξήσεις στις συντάξεις τους.

Κοινή Υπουργική Απόφαση και εγκύκλιος του ΕΦΚΑ ξεκαθάρισαν ότι για τους ομογενείς που είναι ήδη συνταξιούχοι ή θα καταστούν συνταξιούχοι εντός του 2022, η πλήρης εθνική σύνταξη θα καταβάλλεται εφόσον έχουν 30 έτη διαμονής στη χώρα, ενώ για κάθε χρόνο που υπολείπεται των 30 θα μειώνεται κατά 1/30.

Σταδιακά το όριο αυτό θα αναπροσαρμόζεται ετησίως, έτσι ώστε μετά μία δεκαετία, δηλαδή από το 2032 και μετά, οι προϋποθέσεις να εξομοιώνονται για όλους τους δικαιούχους εθνικής σύνταξης, στα 40 χρόνια διαμονής.

Η απόδειξη της ομογενειακής ιδιότητας γίνεται είτε με την προσκόμιση αντιγράφου δελτίου αστυνομικής ταυτότητας και πιστοποιητικό εγγραφής στο Μητρώο Πολιτών, εφόσον έχει αποκτηθεί η ελληνική ιθαγένεια, είτε με επικυρωμένο αντίγραφο του ισχύοντος αλλοδαπού διαβατηρίου και αντίγραφο ισχύοντος Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας Ομογενούς (Ε∆ΤΟ), εάν ο δικαιούχος δεν είναι Έλληνας πολίτης.

Αντίστοιχα, οι ομογενείς θα πρέπει να καταθέσουν τα αποδεικτικά στοιχεία κατοικίας στην Ελλάδα, τα οποία ενδεικτικά περιλαμβάνουν: α) Αδεια διαμονής ενιαίου τύπου (Α∆ΕΤ) που χορηγείται στους κατόχους Ε∆ΤΟ, είτε με τη μορφή αυτοκόλλητης ετικέτας επί παλαιού αλλοδαπού διαβατηρίου είτε με τη μορφή αυτοτελούς εγγράφου διάρκειας 10 ετών, ή παλαιά εθνική θεώρηση εισόδου ομογενούς ή άδειες διαμονής άλλου τύπου, β) αντίγραφα εκκαθαριστικών σημειωμάτων της εφορίας που αφορούν τα έτη νόμιμης διαμονής στη χώρα, γ) βεβαίωση της αρμόδιας δημοτικής αρχής για μόνιμη κατοικία, δ) μισθωτήρια συμβόλαια κατοικίας, ε) λογαριασμούς παροχής υπηρεσιών κοινωφελούς χαρακτήρα, στ) πιστοποιητικό μετοικεσίας, ζ) βιβλιάριο υγείας, η) βεβαίωση από τη δημόσια υπηρεσία απασχόλησης (πρώην ΟΑΕ∆) για κατάθεση δικαιολογητικών για την καταβολή εφάπαξ επιδόματος ομογενών ή ανεργίας. Επίσης, εφόσον κατά την εξεταζόμενη περίοδο έχει δημιουργηθεί πραγματικός χρόνος ασφάλισης στην Ελλάδα, η περίοδος αυτή θεωρείται και χρόνος διαμονής.

Ο επανυπολογισμός της εθνικής σύνταξης θα γίνει αναδρομικά από 1.1.2022 για όσους ήταν ήδη συνταξιούχοι εκείνη την ημερομηνία και από την ημερομηνία έναρξης καταβολής της σύνταξης εφόσον κατέστησαν συνταξιούχοι σε μεταγενέστερη ημερομηνία. Επιπλέον, η ΚΥΑ καταλαμβάνει και όσους λαμβάνουν σύνταξη λόγω θανάτου προσώπου που είχε την ομογενειακή ιδιότητα.

Τέλος, η αίτηση για επανυπολογισμό της εθνικής τους σύνταξης, θα υποβάλλεται ηλεκτρονικά ή χειρόγραφα με βάση τις οδηγίες που εξέδωσε ο e-ΕΦΚΑ. Συγκεκριμένα:

  • Η αίτηση συνταξιοδότησης υποβάλλεται ηλεκτρονικά με βάση την ισχύουσα διαδικασία, με την υποχρέωση του ασφαλισμένου να συνυποβάλλει τα κατά περίπτωση απαιτούμενα δικαιολογητικά.
  • Η αίτηση επανυπολογισμού των προσώπων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των κοινοποιούμενων διατάξεων, υποβάλλεται χειρόγραφα, στις υπηρεσίες που εξέδωσαν την αρχική απόφαση συνταξιοδότησης, προκειμένου αυτές να προβούν σε επανέλεγχο του χρόνου διαμονής τους στην Ελλάδα, βάσει των δικαιολογητικών που προβλέπει η νέα νομοθεσία, και να επανυπολογίσουν το ποσό της Εθνικής Σύνταξης.