ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Εθνικά Λιπάσματα: Δείτε το ΦΕΚ με την Κοινή Υπουργική Απόφαση

Λίπασμα
pixabay

Στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης δημοσιεύθηκε η Κοινή Υπουργική Απόφαση των υπουργείων Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων σχετικά με τα Εθνικά Λιπάσματα, η οποία όπως αναφέρεται έχει ισχύ έως τις 15 Δεκεμβρίου οπότε και θα αξιολογηθούν το ρυθμιστικό πεδίο εφαρμογής και η περαιτέρω ισχύς της.

Όπως αναφέρεται στην ΚΥΑ, η κυκλοφορία λιπασμάτων παλαιών προδιαγραφών επιτρέπεται, χωρίς επιμέρους αδειοδότηση από την Τεχνική Γνωμοδοτική Επιτροπή Λιπασμάτων (ΤΕΓΕΛ).

Τονίζεται επίσης ότι ο παρασκευαστής θα πρέπει να είναι εγκατεστημένος στην Ελλάδα, και είναι υπεύθυνος για συμμόρφωση του λιπάσματος προς τις διατάξεις της παρούσας ΚΥΑ. Σε περίπτωση που ο παρασκευαστής δεν είναι εγκατεστημένος στην Ελλάδα, τότε υπεύθυνος για την συμμόρφωση του προϊόντος είναι το πρώτο φυσικό ή νομικό πρόσωπο στην αλυσίδα εφοδιασμού στην ελληνική αγορά.

Σε ό,τι αφορά τα λιπάσματα παλαιών προδιαγραφών μεταξύ άλλων θα πρέπει να διατίθενται συσκευασμένα και οι αναγνωριστικές ενδείξεις αυτών να αναγράφονται στη συσκευασία ή σε προσαρτημένη ετικέτα. Επιπλέον, οι πρώτες ύλες των λιπασμάτων μπορούν να διακινούνται χύμα και οι αναγνωριστικές ενδείξεις αυτών πρέπει να αναγράφονται στα συνοδευτικά έγγραφα.

Τέλος, σχετικά με εξασφάλιση της ιχνηλασιμότητας των λιπασμάτων ο παρασκευαστής θα πρέπει να την εξασφαλίζει με τη σήμανση «λίπασμα παλαιών προδιαγραφών» που διατίθενται στην ελληνική αγορά και να τηρεί αρχεία της προέλευσης των λιπασμάτων. Τα αρχεία τίθενται στη διάθεση των αρμόδιων αρχών για έλεγχο για όσο διάστημα διατίθεται το λίπασμα με σήμανση «λίπασμα παλαιών προδιαγραφών» στην ελληνική αγορά, καθώς και για επιπλέον διάστημα δέκα ετών αφότου ο παρασκευαστής παύσει να το θέτει σε κυκλοφορία στην ελληνική αγορά.

Η ΚΥΑ για τα Εθνικά Λιπάσματα