ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων: Πώς θα επιβάλλονται τα πρόστιμα

Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων: Πώς θα επιβάλλονται τα πρόστιμα
Pixabay

Διάταξη που αποσαφηνίζει τα πρόστιμα για όσους δεν είναι συνεπείς με τις δηλώσεις στο Κεντρικό Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων περιλαμβάνεται στο σχέδιο του υπουργείου Οικονομικών «Επείγουσες φορολογικές ρυθμίσεις – Τροποποίηση του Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας, του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος και του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας – Θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας της Κεντρικής Μονάδας Κρατικών Ενισχύσεων και του Δικτύου Κρατικών Ενισχύσεων – Λοιπές ρυθμίσεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Οικονομικών» που δόθηκε σε δημόσια διαβούλευση.

Η διάταξη αφορά στους υπόχρεους σε τήρηση μητρώου πραγματικών δικαιούχων, δηλαδή, τις εταιρικές και άλλες νομικές οντότητες που, είτε έχουν μόνιμη εγκατάσταση και είναι υπόχρεοι σε υποβολή δήλωσης φορολογίας εισοδήματος, είτε έχουν έδρα στην Ελλάδα.

Η διάταξη αναφέρει τα εξής: «Η παρ. 10 του άρθρου 20 του ν. 4557/2018 (Α΄ 139) τροποποιείται α) στο πρώτο εδάφιο ως προς τη διαγραφή της αναφοράς στην εξαίρεση της περ. β΄ και την αρμοδιότητα σύνταξης χρηματικού καταλόγου, ο οποίος διαβιβάζεται εφεξής με την Έκθεση Βεβαίωσης Παράβασης, β) με την προσθήκη νέου δεύτερου και τρίτου εδαφίου, γ) με την αφαίρεση από την εξουσιοδοτική διάταξη του δευτέρου και πλέον τετάρτου εδαφίου της εξαίρεσης της περ. β΄ της παρ. 8, δ) με τη διαγραφή των δύο τελευταίων εδαφίων και η παρ. 10 διαμορφώνεται ως εξής:

«10. Σε περίπτωση διαπίστωσης παράβασης της παρ. 8 ο προϊστάμενος της κατά τόπον αρμόδιας επιχειρησιακής διεύθυνσης της Γ.Δ.Σ.Δ.Ο.Ε. διαβιβάζει Έκθεση Βεβαίωσης Παράβασης με τον χρηματικό κατάλογο στις αρμόδιες υπηρεσίες της Α.Α.Δ.Ε., για τη βεβαίωση του προστίμου, τον καταλογισμό και την είσπραξη αυτού. Το πρόστιμο, το οποίο βεβαιώνεται και εισπράττεται σύμφωνα με τον Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων (ν. 4978/2022, Α΄190), αποτελεί έσοδο του Κρατικού Προϋπολογισμού.

Ειδικά σε περίπτωση παράβασης της περ. β’ της παρ. 8, το πρόστιμο επιβάλλεται κατόπιν σχετικής ενημέρωσης από το Κ.Μ.Π.Δ..

Με την απόφαση του Υπουργού Οικονομικών του δευτέρου εδαφίου της παρ. 11 καθορίζεται κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για τη διαδικασία διενέργειας ελέγχου και διαπίστωσης παράβασης της παρ. 8, καθώς και υπόδειγμα της Έκθεσης Βεβαίωσης Παράβασης.

Η πράξη επιβολής διοικητικής κύρωσης υπόκειται σε ενδικοφανή προσφυγή, η οποία ασκείται ενώπιον του επικεφαλής της υπηρεσίας των ελεγκτών, εντός τριάντα (30) εργάσιμων ημερών από την έκδοση της έκθεσης βεβαίωσης. Η απόφαση επί της ενδικοφανούς προσφυγής εκδίδεται εντός τριάντα (30) εργάσιμων ημερών από την κατάθεσή της.

Οι παραβάσεις των περ. α’, γ’ και δ’ της παρ. 8 συνεπάγονται τη δέσμευση χορήγησης αποδεικτικού φορολογικής ενημερότητας των υπόχρεων νομικών προσώπων και οντοτήτων, η οποία ισχύει έως την άρση της παράβασης και σύμφωνα με την απόφαση του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. που προβλέπεται στην παρ. 12.»