Προθεσμία 25 ημερών για τους ανοιχτούς λογαριασμούς με την εφορία

Προθεσµία 25 ηµερών έχουν οι φορολογούµενοι προκειµένου να κλείσουν ανοιχτούς λογαριασµούς µε την εφορία. 
Προθεσμία 25 ημερών για τους ανοιχτούς λογαριασμούς με την εφορία
INTIME
3'

Μισθωτοί και συνταξιούχοι που το 2021 έλαβαν αναδροµικά ποσά µισθών και συντάξεων, όσοι θέλουν να καλύψουν τεκµήρια µε γονικές παροχές, κληρονόµοι φορολογουµένων που απεβίωσαν το 2021, καθώς και όσοι έλαβαν µήνυµα από την εφορία για αδήλωτα εισοδήµατα θα πρέπει να υποβάλουν τις σχετικές δηλώσεις και να πληρώσουν τον φόρο που αναλογεί.

Παράλληλα, µέχρι τις 31 ∆εκεµβρίου θα πρέπει να πληρωθούν οι δόσεις του φόρου εισοδήµατος από επιχειρήσεις και φυσικά πρόσωπα, αλλά και ο ΕΝΦΙΑ. Επίσης οι επιχειρήσεις που δεν έχουν υποβάλει τα δικαιολογητικά της επιστρεπτέας προκαταβολής θα πρέπει να το πράξουν, διαφορετικά θα υποχρεωθούν να επιστρέψουν το σύνολο του τιµήµατος.

Ειδικότερα έως τις 31 ∆εκεµβρίου οι υποχρεώσεις που πρέπει να κλείσουν είναι οι εξής:

1. Αναδροµικά αποδοχών - συντάξεων. Μισθωτοί του ιδιωτικού τοµέα, συνταξιούχοι, γιατροί του ΕΣΥ και άλλες κατηγορίες φορολογουµένων, οι οποίοι µε βάση ηλεκτρονική βεβαίωση αποδοχών της ΑΑ∆Ε εισέπραξαν µέσα στο 2021 αναδροµικά ανεξάρτητα από τον χρόνο που ανάγονται θα πρέπει να υποβάλουν έως την 31η ∆εκεµβρίου 2022 τροποποιητικές δηλώσεις. H τροποποιητική δήλωση υποβάλλεται για κάθε έτος που αφορούν τα αναδροµικά. Ο υπόχρεος µπαίνει στον λογαριασµό του στην ψηφιακή πύλη MYAADE και επιλέγει τα έτη στα οποία ανάγονται τα αναδροµικά που εισέπραξε το 2021. Για παράδειγµα, για τα αναδροµικά που αφορούν το φορολογικό έτος 2019 θα επιλέξει ως έτος υποβολής δήλωσης το έτος 2020. Αµέσως µετά την υποβολή της τροποποιητικής δήλωσης εκδίδεται νέο εκκαθαριστικό σηµείωµα µε το ποσό του φόρου, το οποίο πρέπει να καταβληθεί εφάπαξ µέχρι τα τέλη Ιανουαρίου 2023. Σηµειώνεται ότι µε βάση τον νόµο στις τροποποιητικές δηλώσεις φορολογίας εισοδήµατος που υποβάλλονται από µισθωτούς ή συνταξιούχους µε αναδροµικά µισθών ή συντάξεων προηγουµένων ετών, αναδροµικά επιδοµάτων ανεργίας, αµοιβών ιατρών του ΕΣΥ από απογευµατινά ιατρεία νοσοκοµείων του ΕΣΥ δεν επιβάλλονται πρόστιµα και τόκοι µέχρι το τέλος του φορολογικού έτους στο οποίο εκδόθηκαν οι βεβαιώσεις αποδοχών ή συντάξεων. Οι δηλώσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά από το φορολογικό έτος 2015 και εφεξής, ενώ για το φορολογικό έτος 2014 και προηγούµενα υποβάλλονται στη ∆ΟΥ.

2. Κάλυψη τεκµηρίων. Οι φορολογούµενοι που θέλουν να καλύψουν τεκµήρια διαβίωσης ή απόκτησης περιουσιακών στοιχείων έχουν τη δυνατότητα να επικαλεστούν γονικές παροχές χρηµατικών ποσών, αλλά θα πρέπει να υποβάλουν τις σχετικές δηλώσεις έως το τέλος του 2022.

3. Αδήλωτα εισοδήµατα. Οσοι φορολογούµενοι εντοπίστηκαν από διασταυρώσεις της ΑΑ∆Ε να έχουν αποκρύψει εισοδήµατα τα προηγούµενα έτη ή τους καταλογίσθηκε φόρος κατ’ εκτίµηση και έλαβαν το σχετικό ραβασάκι, έχουν περιθώριο µέχρι τις 31 ∆εκεµβρίου 2022 να υποβάλουν τροποποιητική δήλωση µαζί µε τα απαιτούµενα δικαιολογητικά. Στην περίπτωση που µε βάση τη δήλωση και τα δικαιολογητικά προκύψει µικρότερο ποσό οφειλής, το επιπλέον βεβαιωθέν ποσό διαγράφεται, το δε τυχόν επιπλέον καταβληθέν ποσό επιστρέφεται. Στην κατηγορία αυτή περιλαµβάνονται χιλιάδες συνταξιούχοι που εντοπίστηκαν έπειτα από ελέγχους της ΑΑ∆Ε να µην έχουν δηλώσει ποσά που εισέπραξαν από το εξωτερικό.

4. Κληρονόµοι. Μέχρι τέλους του έτους θα πρέπει οι κληρονόµοι να υποβάλουν χειρογράφως στην εφορία τις φορολογικές δηλώσεις φορολογουµένων που απεβίωσαν το 2021. Επίσης, όσοι κληρονόµησαν ακίνητα ή άλλα περιουσιακά στοιχεία και έχουν παρέλθει 6 µήνες από τον θάνατο του κληρονοµούµενου θα πρέπει να υποβάλουν τη σχετική δήλωση.

5. Φορολογικές δηλώσεις. Πρέπει να καταβληθούν η 8η δόση του φόρου εισοδήµατος και η 6η δόση του ΕΝΦΙΑ.

6. Οι 10.000 επιχειρήσεις που δεν έχουν αποστείλει τα δικαιολογητικά της επιστρεπτέας προκαταβολής πρέπει να το πράξουν µέχρι το τέλος του έτους.

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή