Attica Bank: Λειτουργική ζημιά, αλλά και αύξηση εσόδων από προμήθειες

Αύξηση καθαρών εσόδων από προμήθειες με διατήρηση υψηλής  ρευστότητας και παράλληλα, μείωση των επαναλαμβανόμενων λειτουργικών εξόδων κατά 8% σε ετήσια βάση καταγράφει η Attica Bank στο εννεάμηνο του 2022.
Attica Bank: Λειτουργική ζημιά, αλλά και αύξηση εσόδων από προμήθειες
INTIME
4'

Τα καθαρά έσοδα από αμοιβές και προμήθειες ανήλθαν σε 4,6 εκατ. ευρώ, παρουσιάζοντας αύξηση 24,1% κατά το εννεάμηνο του 2022 σε σχέση με την αντίστοιχη συγκριτική περίοδο. Η σημαντική αύξηση προήλθε κυρίως από την αύξηση των συναλλαγών με χρήση καρτών, καθώς και η χορήγηση νέων δανείων και η έκδοση εγγυητικών επιστολών.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Attica, oι νέες εκταμιεύσεις κατά το εννεάμηνο 2022 διαμορφώθηκαν σε 242 εκατ. ευρώ, με τους δείκτες ποιότητας του δανειακού χαρτοφυλακίου να βελτιώνονται. Από το σύνολο των νέων χορηγήσεων, τα €221,8 εκατ. αφορούν την επιχειρηματική τραπεζική και τα €19,4 εκατ. τη λιανική τραπεζική. Η Attica Bank συνέχισε την πιστωτική της επέκταση σύμφωνα με το στρατηγικό της σχεδιασμό, επιδεικνύοντας ικανοποιητική πορεία στις χορηγήσεις νέων δανείων, κυρίως στους τομείς της ενέργειας, των υποδομών και του τουρισμού.

Η ρευστότητα της Τράπεζας παραμένει σε ικανοποιητικά επίπεδα, με τις καταθέσεις των πελατών να διαμορφώνονται στα 2,72 δισ. ευρώ στις 30/09/2022. Οι καταθέσεις ταμιευτηρίου και όψεως ανήλθαν σε €1,08 δισ., ενώ οι προθεσμιακές καταθέσεις σε 1,6 δισ. ευρώ.

Αναφορικά με τις ενέργειες εξορθολογισμού της βάσης κόστους, και κατά το εννεάμηνο του 2022 συνεχίστηκε η λελογισμένη διαχείριση των επαναλαμβανόμενων εξόδων, καθώς και η περιστολή των δαπανών προσωπικού. Μετά την ολοκλήρωση των προγραμμάτων εθελουσίας εξόδου των ετών 2021 και 2022 οι αμοιβές και τα έξοδα προσωπικού παρουσίασαν μείωση κατά 9,4% σε ετήσια βάση, ενώ οι επαναλαμβανόμενες λειτουργικές δαπάνες της Τράπεζας παρουσίασαν μείωση ύψους 8%.

Η Attica Bank για το εννεάμηνο 2022 παρουσίασε λειτουργική, ζημία ύψους 34,2 εκατ. ευρώ, κυρίως λόγω του περιορισμού του επιτοκιακού εσόδου και της επιβάρυνσης των λειτουργικών εξόδων με ένα μη επαναλαμβανόμενο κονδύλι ύψους €13,8 εκατ. που αφορά σε αμοιβές τρίτων για ενέργειες και έργα στο πλαίσιο υλοποίησης της συμφωνίας των μετόχων και του μετασχηματισμού της Τράπεζας.

Οι δείκτες κεφαλαιακής επάρκειας του Ομίλου, CET1 και CAD διαμορφώθηκαν σε 6,3% και 10,01% αντίστοιχα με τις διαδικασίες αποκατάστασής τους να είναι σε εξέλιξη.

Κεφαλαιακή ενίσχυση 490 εκατ. ευρώ

Σύμφωνα με τη Διοίκηση της Τράπεζας "το 2023 αποτελεί έτος μετασχηματισμού για την Attica Bank, τόσο σε επίπεδο επιχειρησιακής λειτουργίας όσο και σε επίπεδο ενεργειών και αποφάσεων ενίσχυσης και αποκατάστασης της κεφαλαιακής θέσης της". Σε αυτό το πλαίσιο, το Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας αποφάσισε στις 09/12/2022 την κεφαλαιακή της ενίσχυση ύψους €490 εκατ. προκειμένου να προχωρήσει άμεσα στις ενέργειες του λειτουργικού και επιχειρηματικού της μετασχηματισμού. Στόχος είναι να καλυφθούν άμεσα οι ανάγκες των εποπτικών κεφαλαίων, ώστε να αποκατασταθούν οι απαιτούμενοι εποπτικοί δείκτες που θα επιτρέπουν την περαιτέρω ανάπτυξη των εργασιών της Τράπεζας, η αποτελεσματική διαχείριση των ΜΕΑ και η αναδιάρθρωση και ανάπτυξη της Τράπεζας μέσω της υλοποίησης του εγκεκριμένου Επιχειρηματικού Σχεδίου 2022 - 2025.

Στις 30/12/2022 έχει αποφασιστεί η σύγκλιση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, προκειμένου να εγκρίνει την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας ύψους έως €473,3 εκατ. μέσω δημόσιας προσφοράς με δικαίωμα προτίμησης υπέρ των υφιστάμενων μετόχων, διαδικασία που θα επιτρέψει την κάλυψη του συνολικού ποσού της κεφαλαιακής ενίσχυσης των €490 εκατ. και υπολογίζεται ότι μεμονωμένα και σε pro forma επίπεδο θα αυξήσει τους δείκτες CET1, Tier 1 και CAD, κατά περίπου 18 ποσοστιαίες μονάδες.

Η Διευθύνουσα Σύμβουλος της Attica Bank, κυρία Ελένη Βρεττού δήλωσε σχετικά: "Με συστηματική δουλειά και επαγγελματισμό θέτουμε τις βάσεις μετασχηματισμού της Τράπεζας, ενώ είναι σε εξέλιξη η διαδικασία της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου, ύψους 473,3 εκατ. μέσω δημόσιας προσφοράς με δικαίωμα προτίμησης υπέρ των υφιστάμενων μετόχων, διαδικασία που θα επιτρέψει την κάλυψη του συνολικού ποσού της κεφαλαιακής ενίσχυσης των €490 εκατ. και θα αποκαταστήσει τους κεφαλαιακούς δείκτες μας.

Στο εννεάμηνο 2022 διατηρούμε υψηλά επίπεδα ρευστότητας, καταγράφουμε ικανοποιητική πορεία στις χορηγήσεις νέων δανείων, έχουμε σημαντική αύξηση των εσόδων από προμήθειες και παραμένουν ανθεκτικές οι επιδόσεις των κύριων λειτουργικών αποτελεσμάτων μας. Έχουμε ξεκινήσει να υλοποιούμε τον στρατηγικό σχεδιασμό της Τράπεζας, που εστιάζει στον πελάτη και την εξυπηρέτησή του, είτε είναι ιδιώτης είτε μικρομεσαία επιχείρηση, με νέα προϊόντα και υπηρεσίες σε ένα αναμορφωμένο και αποδοτικό δίκτυο.

Παράλληλα, θέτουμε σε προτεραιότητα τον εκσυγχρονισμό της Attica Bank σε βασικούς τομείς, όπως η βελτίωση και αναβάθμιση των υποδομών πληροφορικής, ο ψηφιακός μετασχηματισμός, η αυτοματοποίηση των διαδικασιών και η ενίσχυση της διοικητικής της δομής και ομάδας, ώστε η Τράπεζα να καταστεί συνειδητή επιλογή συνεργασίας για επιχειρήσεις και ιδιώτες πελάτες, ένας πέμπτος τραπεζικός πόλος που θα στηρίζει την ελληνική οικονομία και ανάπτυξη".

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή