ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Στις 31 Δεκεμβρίου η έναρξη της πρόσβασης του κοινού στο Κεντρικό Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων

Στις 31 Δεκεμβρίου η έναρξη της πρόσβασης του κοινού στο Κεντρικό Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων

Με κοινή απόφαση των υπουργών Οικονομικών και Ψηφιακής Διακυβέρνησης, που δημοσιεύτηκε στις 23 Ιουνίου 2023 (ΦΕΚ Β΄ 4121), μετατίθεται χρονικά η έναρξη της πρόσβασης του κοινού στο πληροφοριακό σύστημα Κεντρικό Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων.

Η έναρξη της παραγωγικής λειτουργίας πρόσβασης στο Μητρώο για το ευρύτερο κοινό ορίζεται την 31η.12.2023.

Η εν λόγω χρονική μετάθεση γίνεται προκειμένου να εξεταστεί περαιτέρω το ενδεχόμενο προσαρμογής της εθνικής νομοθεσίας στην από 22.11.2022 απόφαση του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΔΕΕ) και να οριστικοποιηθούν οι σχετικές συζητήσεις σε επίπεδο ΕΕ, στο πλαίσιο της θέσπισης της δέσμης μέτρων AML Package.

Παρά την ύπαρξη σειράς ασφαλιστικών δικλείδων κατά την πρόσβαση του κοινού βάσει των ισχυουσών εθνικών ρυθμίσεων και προκειμένου να αξιολογηθεί πλήρως ο αντίκτυπος της ως άνω απόφασης στην εθνική νομοθεσία και να διερευνηθεί εάν υπάρχει ανάγκη προσαρμογών, κρίνεται αναγκαία η περαιτέρω χρονική μετάθεση της έναρξης πρόσβασης του κοινού στις 31.12.2023.

Το σύστημα παραμένει σε πλήρη παραγωγική λειτουργία χωρίς να επηρεάζονται προθεσμίες καταχώρισης, επικαιροποίησης, καθώς και η πρόσβαση των αρμόδιων αρχών και των υπόχρεων προσώπων.