ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Αναδρομικό πλαφόν στις αυξήσεις ενοικίων για τα ακίνητα που μισθώνει το Δημόσιο

Αναδρομικό πλαφόν στις αυξήσεις ενοικίων για τα ακίνητα που μισθώνει το Δημόσιο
INTIME

Σε αναδρομικό καθορισμό του ανώτατου ορίου αναπροσαρμογής για τις μισθώσεις ακινήτων που στεγάζουν δημόσιες υπηρεσίες, προχώρησε το υπουργείο Οικονομικών με διάταξη που περιλαμβάνεται στο νομοσχέδιο που κατατέθηκε στη Βουλή.

Συγκεκριμένα ορίζεται ότι, για το έτος 2023, το ανώτατο όριο αναπροσαρμογής μισθώματος για μισθώσεις ακινήτων για τη στέγαση δημοσίων υπηρεσιών δεν θα ξεπερνά το 3% σε σχέση με το μίσθωμα που ήταν καταβλητέο τον Δεκέμβριο του 2022.

Επίσης, προβλέπεται ότι, καταβολές μισθωμάτων που έχουν γίνει εντός του έτους 2023 καθ’ υπέρβαση αυτού του ανώτατου ποσοστού αναπροσαρμογής συμψηφίζονται με το πρώτο μίσθωμα που καταβάλλεται μετά την έναρξη ισχύος του υπό ψήφιση νόμου ή, εάν απαιτείται, και με επόμενα μισθώματα.

Το άρθρο 51 του νομοσχεδίου αναφέρει τα εξής:

«1. Η αναπροσαρμογή του μισθώματος στις μισθώσεις ακινήτων που έχουν μισθωθεί από το Ελληνικό Δημόσιο και τους φορείς του δημόσιου τομέα, όπως προσδιορίζεται στην περ. α) της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4270/2014 (Α’ 143), για τη στέγαση των υπηρεσιών τους, από την 1η Ιανουαρίου 2023 έως την 31η Δεκεμβρίου 2023, δεν υπερβαίνει το τρία τοις εκατό (3%) σε σχέση με το μίσθωμα που ήταν καταβλητέο τον Δεκέμβριο 2022.

  1. Καταβολές μισθωμάτων που έχουν γίνει εντός του έτους 2023 καθ’ υπέρβαση του ανώτατου ποσοστού αναπροσαρμογής της παρ. 1 συμψηφίζονται με το πρώτο μίσθωμα που καταβάλλεται μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος ή, εάν απαιτείται, και με επόμενα μισθώματα».