ΑΑΔΕ: Ψηφιακά η φορολογική ενημερότητα και για όσους έχουν χρέη

Πέντε κατηγορίες φορολογούμενων με χρέη θα λαμβάνουν ψηφιακά την φορολογική τους ενημερότητα από την  ΑΑΔΕ
ΑΑΔΕ: Ψηφιακά η φορολογική ενημερότητα και για όσους έχουν χρέη
4'

Το «ξεμπλοκάρισμα» διαδικασιών είσπραξης χρημάτων από το Δημόσιο και μεταβιβάσεων ακινήτων με τη χορήγηση αποδεικτικού φορολογικής ενημερότητας μέσω ψηφιακής εφαρμογής της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, δηλαδή χωρίς προαπαιτούμενο την προσέλευση στην αρμόδια ΔΟΥ ή στο Κέντρο Βεβαίωσης και Είσπραξης, προβλέπεται για 5 κατηγορίες φορολογουμένων με χρέη προς την εφορία, όπως σημειώνει ο «Ελεύθερος Τύπος».

Σε όσους χρωστούν ληξιπρόθεσμα χρέη μέχρι 30 ευρώ για κάθε νόμιμη χρήση, για είσπραξη χρηματικών ποσών άνω των 1.500 ευρώ από φορείς του δημοσίου τομέα και της Κεντρικής Διοίκησης (με παρακράτηση, εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις αυτεπάγγελτου συμψηφισμού, διαφορετικά χωρίς παρακράτηση), για πώληση, δωρεά ή γονική παροχή ακινήτου ή εμπράγματου δικαιώματος επ’ αυτού.

Σε όσους έχουν ρυθμισμένες ληξιπρόθεσμες οφειλές άνω των 30 ευρώ και είναι συνεπείς στην έγκαιρη εξόφληση των μηνιαίων δόσεων. Στην περίπτωση αυτή, το αποδεικτικό φορολογικής ενημερότητας χορηγείται για τους ακόλουθους σκοπούς:

– Κάθε νόμιμη χρήση εκτός είσπραξης ποσών άνω των 1.500 ευρώ από το Δημόσιο και εκτός μεταβίβασης ακινήτου.

– Είσπραξη χρηματικών ποσών άνω των 1.500 ευρώ από φορείς του δημοσίου τομέα πλην της Κεντρικής Διοίκησης (με παρακράτηση επί του ποσού είσπραξης).

– Είσπραξη χρηματικών ποσών άνω των 1.500 ευρώ από φορείς της Κεντρικής Διοίκησης (με παρακράτηση επί του ποσού είσπραξης).

– Πώληση ακινήτου ή εμπράγματου δικαιώματος επ’ αυτού (με παρακράτηση επί του τιμήματος).

Σε όσους έχουν μη ληξιπρόθεσμες οφειλές για τους εξής σκοπούς:

– Κάθε νόμιμη χρήση εκτός είσπραξης χρηματικών ποσών άνω των 1.500 ευρώ από το Δημόσιο και εκτός μεταβίβασης ακινήτου.

– Είσπραξη χρηματικών ποσών άνω των 1.500 ευρώ από φορείς του δημοσίου τομέα πλην της Κεντρικής Διοίκησης.

– Είσπραξη χρηματικών ποσών άνω των 1.500 ευρώ από φορείς της Κεντρικής Διοίκησης με παρακράτηση, εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις αυτεπάγγελτου συμψηφισμού (διαφορετικά, χωρίς παρακράτηση).

– Μεταβίβαση ακινήτου ή σύσταση εμπράγματου δικαιώματος επ’ αυτού (από επαχθή αιτία, δηλαδή με πώληση, ή από άλλη αιτία πλην επαχθούς, δηλαδή με γονική παροχή ή δωρεά), στην περίπτωση που οι συνολικές μη ληξιπρόθεσμες ατομικές οφειλές είναι έως και 10.000 ευρώ ανά φυσικό πρόσωπο ή 50.000 ευρώ ανά νομικό πρόσωπο. Στην περίπτωση που οι οφειλές είναι μεγαλύτερες των ορίων αυτών, το ύψος αυτών δεν θα πρέπει να υπερβαίνει σε ποσοστό το 120% του μεγαλύτερου κατά την τελευταία τριετία πριν από το έτος υποβολής της αίτησης για έκδοση του αποδεικτικού ενημερότητας αθροίσματος βασικών ατομικών οφειλών που έχουν βεβαιωθεί ετησίως σε βάρος του αιτούντος.

– Μεταβίβαση ακινήτου ή σύσταση εμπράγματου δικαιώματος επ’ αυτού (από επαχθή αιτία ή από άλλη αιτία πλην επαχθούς), στην περίπτωση που οι συνολικές μη ληξιπρόθεσμες οφειλές που έχουν βεβαιωθεί σε βάρος άλλων προσώπων και για τις οποίες ο αιτών το αποδεικτικό έχει ευθύνη για την καταβολή τους δεν υπερβαίνουν τα ανωτέρω όρια και, στην περίπτωση που είναι μεγαλύτερες των ορίων αυτών, το ύψος αυτών δεν υπερβαίνει σε ποσοστό το 120% του μεγαλύτερου κατά την τελευταία τριετία πριν από το έτος υποβολής της αίτησης για έκδοση του αποδεικτικού ενημερότητας αθροίσματος βασικών ατομικών οφειλών που έχουν βεβαιωθεί ετησίως σε βάρος του πρωτοφειλέτη.

Σε όσους έχουν μη ρυθμισμένες ληξιπρόθεσμες οφειλές κάτω των 50.000 ευρώ που τελούν σε αναστολή είσπραξης. Στην περίπτωση αυτή, το αποδεικτικό χορηγείται για τους παρακάτω σκοπούς:

– Κάθε νόμιμη χρήση εκτός είσπραξης χρηματικών ποσών άνω των 1.500 ευρώ από το Δημόσιο και εκτός μεταβίβασης ακινήτου.

– Είσπραξη χρηματικών ποσών άνω των 1.500 ευρώ από φορείς του δημοσίου τομέα πλην της Κεντρικής Διοίκησης (χωρίς παρακράτηση).

– Είσπραξη χρηματικών ποσών άνω των 1.500 ευρώ από φορείς της Κεντρικής Διοίκησης με παρακράτηση, εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις αυτεπάγγελτου συμψηφισμού (διαφορετικά, χωρίς παρακράτηση).

– Πώληση ακινήτου ή εμπράγματου δικαιώματος επ’ αυτού, με την προϋπόθεση ότι διενεργείται παρακράτηση η οποία εξοφλεί το σύνολο των ληξιπρόθεσμων οφειλών που τελούν σε αναστολή είσπραξης.

Σε όσους έχουν ληξιπρόθεσμες οφειλές άνω των 50.000 ευρώ που τελούν σε αναστολή είσπραξης μόνο για τους παρακάτω σκοπούς:

– Κάθε νόμιμη χρήση εκτός είσπραξης χρηματικών ποσών άνω των 1.500 ευρώ από το Δημόσιο και εκτός μεταβίβασης ακινήτου.

– Είσπραξη χρηματικών ποσών άνω των 1.500 ευρώ από φορείς του δημοσίου τομέα πλην της Κεντρικής Διοίκησης, εφόσον ο αιτών δεχτεί την παρακράτηση όλου του εισπραττόμενου ποσού και έως του ύψους των συνολικών οφειλών του.

– Είσπραξη χρηματικών ποσών άνω των 1.500 ευρώ από φορείς της Κεντρικής Διοίκησης, εφόσον επιλέξουν την παρακράτηση όλου του εισπραττόμενου ποσού και έως του ύψους των συνολικών οφειλών τους.

– Μεταβίβαση ακινήτου ή σύσταση εμπράγματου δικαιώματος επ’ αυτού από επαχθή αιτία, με την προϋπόθεση ότι η υποχρεωτική παρακράτηση που θα γίνει εξοφλεί το σύνολο των ληξιπρόθεσμων οφειλών που τελούν σε αναστολή είσπραξης.

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή