ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Τράπεζα Πειραιώς: Ξεκινά η αποεπένδυση του ΤΧΣ – Μεταξύ 3,7- 4 ευρώ το εύρος της τιμής διάθεσης

Τράπεζα Πειραιώς: Ξεκινά η αποεπένδυση του ΤΧΣ – Μεταξύ 3,7- 4 ευρώ το εύρος της τιμής διάθεσης

Τη διάθεση ποσοστού έως 27% των μετοχών που κατέχει στην τράπεζα Πειραιώς σε ένα εύρος τιμής μεταξύ 3,7 ευρώ και 4 ευρώ αποφάσισε το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΤΧΣ)

Οι μετοχές θα διατεθούν τόσο σε εγχώριους όσο και σε διεθνείς επενδυτές. Η διάθεση των μετοχών θα ξεκινήσει σήμερα Δευτέρα 4/3/24.

Αναλυτικά, στην ανακοίνωση – πρόσκλησή του προς το επενδυτικό κοινό, το ΤΧΣ αναφέρει:

“Στις 2 Μαρτίου 2024, το Διοικητικό Συμβούλιο του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (το “ΤΧΣ” ή “Πωλητής Μέτοχος”) ενέκρινε, μεταξύ άλλων, τη διάθεση συμμετοχής έως 22% στο μετοχικό κεφάλαιο της Πειραιώς Financial Holdings Α.Ε. (“Πειραιώς Holdings”), που αντιστοιχεί σε 275.080.789 υφιστάμενες κοινές, ονομαστικές, άυλες, με δικαίωμα ψήφου μετοχές, που είναι εισηγμένες στη ρυθμιζόμενη αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών (“Χ.Α.”), ονομαστικής αξίας €0,93 εκάστης στο μετοχικό κεφάλαιο της Πειραιώς Holdings (οι “Αρχικά Προσφερόμενες Μετοχές”), τις οποίες ο Πωλητής Μέτοχος δύναται να αυξήσει κατ’ απόλυτη κρίση κατά έως 62.518.361 κοινές μετοχές (το “Δικαίωμα Επιλογής Αύξησης Μεγέθους Προσφοράς”) και όλες οι μετοχές που προσφέρονται στην Προσφορά (όπως ορίζεται παρακάτω) οι “Προσφερόμενες Μετοχές”), σε τιμή διάθεσης που θα καθοριστεί εντός του Εύρους Τιμών με την έγκριση του Διοικητικού Συμβουλίου του Πωλητή Μετόχου (η “Τιμή Προσφοράς”) μεταξύ €3,70 και €4,00 ανά Προσφερόμενη Μετοχή. Η Πειραιώς Holdings δεν προσφέρει μετοχές μέσω της Προσφοράς και δεν θα λάβει έσοδα από την πώληση των Προσφερόμενων Μετοχών, τα καθαρά έσοδα από την οποία θα εισπραχθούν από τον Πωλητή Μέτοχο.

Οι Προσφερόμενες Μετοχές θα διατεθούν:

(α) στην Ελλάδα, σε ιδιώτες και ειδικούς επενδυτές, με δημόσια προσφορά σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2017/1129 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την δημοσίευση ενημερωτικού δελτίου κατά την προσφορά κινητών αξιών στο κοινό ή την εισαγωγή τους προς διαπραγμάτευση σε ρυθμιζόμενη αγορά (ο “Κανονισμός Ενημερωτικού Δελτίου”), τις εφαρμοστέες διατάξεις του Ν. 4706/2020 και τις εκτελεστικές αποφάσεις του διοικητικού συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (η “ΕΚ”) (η”Ελληνική Δημόσια Προσφορά”). Η Euroxx Χρηματιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ. ενεργεί ως Σύμβουλος για την Ελληνική Δημόσια Προσφορά και Συντονιστής Κύριος Ανάδοχος της Ελληνικής Δημόσιας Προσφοράς και η Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε. ενεργεί ως Συντονιστής Κύριος Ανάδοχος της Ελληνικής Δημόσιας Προσφοράς, και

(β) εκτός Ελλάδας μέσω ιδιωτικής τοποθέτησης σε (i) πρόσωπα που εύλογα θεωρείται ότι είναι ειδικοί θεσμικοί αγοραστές (“ΕΘΑ”) στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής (οι “ΗΠΑ” ή “Ηνωμένες Πολιτείες”), όπως ορίζονται και επί τη βάσει του Κανόνα 144Α (ο “Κανόνας 144Α”) ή σύμφωνα με άλλη εξαίρεση από ή σε συναλλαγή που δεν υπόκειται στις απαιτήσεις καταχώρισης του Νόμου περί Κινητών Αξιών των ΗΠΑ του 1933, όπως τροποποιήθηκε (ο “Νόμος περί κινητών αξιών των ΗΠΑ”), και (ii) ορισμένους άλλους ειδικούς επενδυτές εκτός των Ηνωμένων Πολιτειών, σύμφωνα με τον Κανονισμό S βάσει του Νόμου περί Κινητών Αξιών των ΗΠΑ (η “Διεθνής Προσφορά” και από κοινού με την Ελληνική Δημόσια Προσφορά, η “Προσφορά”). Η BofA Securities Europe SA ενεργεί ως Επικεφαλής Γενικός Συντονιστής για τη Διεθνή Προσφορά. Η BofA Securities Europe SA, η Goldman Sachs Bank Europe SE και η UBS Europe SE ενεργούν ως Γενικοί Συντονιστές για τη Διεθνή Προσφορά. Οι Barclays Bank Ireland PLC, BNP Paribas, HSBC Continental Europe, J.P. Morgan SE και Morgan Stanley Europe SE ενεργούν ως Γενικοί Διαχειριστές του Βιβλίου Προσφορών για τη Διεθνή Προσφορά και η AXIA Ventures Group Ltd και η Euroxx Χρηματιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ. ενεργούν ως Συν-Επικεφαλής Διαχειριστές για τη Διεθνή Προσφορά.

Οι διεθνείς επενδυτές μπορούν να συμμετέχουν στην αγορά Προσφερόμενων Μετοχών στη Διεθνή Προσφορά από τις 10:00 ώρα Ελλάδας της πρώτης ημέρας (δηλαδή, 4 Μαρτίου 2024) έως τις 16:00 ώρα Ελλάδας της τελευταίας ημέρας (δηλαδή, 6 Μαρτίου 2024) της περιόδου Διεθνούς Προσφοράς.

Η Ελληνική Δημόσια Προσφορά θα πραγματοποιηθεί μέσω του ηλεκτρονικού βιβλίου προσφορών (το “Η.ΒΙ.Π.”), το οποίο θα παραμείνει ανοιχτό κατά την περίοδο της Ελληνικής Δημόσιας Προσφοράς (ήτοι από 4 Μαρτίου έως και 6 Μαρτίου 2024) από τις 10:00 ώρα Ελλάδας και έως τις 17:00 ώρα Ελλάδας, εκτός από την τελευταία ημέρα της περιόδου Ελληνικής Δημόσιας Προσφοράς, δηλαδή στις 6 Μαρτίου 2024, κατά την οποία θα κλείσει στις 16:00 ώρα Ελλάδας.

Τιμή προσφοράς

Η Τιμή Προσφοράς για κάθε Προσφερόμενη Μετοχή, η οποία δεν μπορεί να είναι χαμηλότερη από €3,70 ή υψηλότερη από €4,00 ανά Προσφερόμενη Μετοχή, και η οποία θα είναι ακριβώς η ίδια στην Ελληνική Δημόσια Προσφορά και στη Διεθνή Προσφορά, θα καθοριστεί από τον Πωλητή Μέτοχο, βάσει του αποτελέσματος της Διεθνούς Προσφοράς μετά τη λήξη της περιόδου της διαδικασίας του βιβλίου προσφορών για τη Διεθνή Προσφορά στις ή περί τις 6 Μαρτίου 2024.

Οποιαδήποτε στιγμή κατά την περίοδο της διαδικασίας του βιβλίου προσφορών για τη Διεθνή Προσφορά, ο Πωλητής Μέτοχος δύναται: κατά την απόλυτη διακριτική του ευχέρεια δυνάμει αποφάσεων του Διοικητικού του Συμβουλίου να αποφασίζει (όχι κατά σειρά προτεραιότητας) να καθορίζει και να ανακοινώνει δημόσια ένα στενότερο εύρος εντός του Εύρους Τιμών ή/και να προσδιορίζει μια ενδεικνυόμενη τιμή. Σύμφωνα με το άρθρο 17 του Κανονισμού του Ενημερωτικού Δελτίου, οι επενδυτές θα ενημερωθούν μέσω της δημοσίευσης των σχετικών ανακοινώσεων προς τους επενδυτές στο Ημερήσιο Δελτίο Τιμών του Χ.Α. και στις ιστοσελίδες της Πειραιώς Holdings και του Πωλητή Μετόχου.

Η Τιμή Προσφοράς θα είναι κοινή για όλους τους επενδυτές οι οποίοι θα συμμετάσχουν στην Ελληνική Δημόσια Προσφορά.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την Τιμή Προσφοράς περιλαμβάνονται στην Ενότητα 19 “TERMS AND CONDITIONS OF THE OFFERING” του Ενημερωτικού Δελτίου για την Ελληνική Δημόσια Προσφορά.

Σε περίπτωση δημοσίευσης συμπληρώματος του ενημερωτικού δελτίου σύμφωνα με το άρθρο 23 του Κανονισμού Ενημερωτικού Δελτίου, οι επενδυτές οι οποίοι έχουν υποβάλει αιτήσεις εγγραφής για την απόκτηση Προσφερόμενων Μετοχών πριν από τη δημοσίευση του συμπληρώματος, δύνανται να υπαναχωρήσουν από την αίτηση εγγραφής τους, κατά την περίοδο που θα ορίζεται στο συμπλήρωμα (η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δύο (2) εργάσιμων ημερών από τη δημοσίευση του συμπληρώματος).

Περαιτέρω πληροφορίες για την Πειραιώς Holdings, τον Πωλητή Μέτοχο, τις Προσφερόμενες Μετοχές και την Ελληνική Δημόσια Προσφορά περιλαμβάνονται στο σχετικό ενημερωτικό δελτίο, το οποίο καταρτίστηκε και διατίθεται στην αγγλική γλώσσα και περιλαμβάνει μετάφραση του Περιληπτικού Σημειώματος στην ελληνική γλώσσα, σύμφωνα με το Άρθρο 27 του Κανονισμού Ενημερωτικού Δελτίου και την Απόφαση 1/892/13.10.2020 της ΕΚ, το οποίο εγκρίθηκε από το διοικητικό συμβούλιο της ΕΚ κατά τη συνεδρίασή του της 3 Μαρτίου 2024 (το “Ενημερωτικό Δελτίο”),μόνον όσον αφορά την κάλυψη των υποχρεώσεων πληροφόρησης του επενδυτικού κοινού για την Ελληνική Δημόσια Προσφορά, όπωςαυτές καθορίζονται από τις διατάξεις του Κανονισμού Ενημερωτικού Δελτίου. Το Ενημερωτικό Δελτίο θα είναι διαθέσιμο σε ηλεκτρονική μορφή από την 3 Μαρτίου 2024 στις κάτωθι ιστοσελίδες:

του Χ.Α. (http://www.helex.gr/el/web/guest/company-prospectus)

της Πειραιώς Holdings (https://www.piraeusholdings.gr/publicoffering)

του Πωλητή Μετόχου (https://hfsf.gr/pfh-secondary-fully-marketed-offering/)

του Συμβούλου για την Ελληνική Δημόσια Προσφορά (https://www.euroxx.gr/gr/content/article/pfh), και

των Συντονιστών Κύριων Αναδόχων (https://www.euroxx.gr/gr/content/article/pfh, https://www.piraeusholdings.gr/publicoffering).

Σύμφωνα με το άρθρο 21, παρ. 5 του Κανονισμού Ενημερωτικού Δελτίου, η ΕΚ δημοσιεύει στην ιστοσελίδα (http://www.hcmc.gr/el_GR/web/portal/elib/deltia) όλα τα εγκεκριμένα ενημερωτικά δελτία ή τουλάχιστον τον κατάλογο των εγκεκριμένων ενημερωτικών δελτίων.

(ii) του Πωλητή Μετόχου, 3ος όροφος, Λεωφ. Ε. Βενιζέλου 10, 10671, Αθήνα, Ελλάδα, (iii) της EUROXX Χρηματιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ., η οποία ενεργεί ως Σύμβουλος, Συντονιστής Κύριος Ανάδοχος της Ελληνικής Δημόσιας Προσφοράς (οδός Παλαιολόγου 7, 15232 Χαλάνδρι, Αθήνα, Ελλάδα), και (iv) της Τράπεζας Πειραιώς Α.Ε., η οποία ενεργεί ως Συντονιστής Κύριος Ανάδοχος της Ελληνικής Δημόσιας Προσφοράς (Αμερικής 4, Αθήνα 10564).

Η ημερομηνία διακανονισμού των Προσφερόμενων Μετοχών, μετά την ολοκλήρωση της Προσφοράς, θα προσδιοριστεί από τον Πωλητή Μέτοχο και θα είναι στις ή περί τις 11 Μαρτίου 2024.

Η έγκριση του Ενημερωτικού Δελτίου από την ΕΚ δεν θα πρέπει να νοείται ως ευνοϊκή γνώμη για την Πειραιώς Holdings, τον Πωλητή Μετόχου ή τις Προσφερόμενων Μετοχών.

Συστήνεται έντονα προς τους δυνητικούς επενδυτές να μελετήσουν προσεκτικά το Ενημερωτικό Δελτίο προτού προβούν σε επενδυτική απόφαση, προκειμένου να κατανοήσουν πλήρως τους δυνητικούς κινδύνους και τα οφέλη που συνδέονται με την απόφαση επένδυσης στις Προσφερόμενες Μετοχές.