ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Μαρινόπουλος: Ασταμάτητη οικονομική «αιμορραγία» - Δείτε τις ζημιές που έκρυβαν οι ισολογισμοί

Μαρινόπουλος: Ασταμάτητη οικονομική «αιμορραγία» - Δείτε τις ζημιές που έκρυβαν οι ισολογισμοί

Ξέφρενο.. πάρτι τεράστιων ζημιών, ασυμμάζευτων ταμειακών ροών, αρνητικών λειτουργικών αποτελεσμάτων και παρατηρήσεων από ορκωτούς ελεγκτές που συναγωνίζονται σε αριθμό τα «ανοίγματα» της εταιρίας συνθέτουν μία μόνο εικόνα του πρωτοφανούς σκανδάλου της «Μαρινόπουλος Α.Ε.», οι ισολογισμοί της οποίας έβγαλαν «λαυράκια».

Και όλα αυτά πάνω στις «γερές πλάτες» που έβαζαν οι τράπεζες, αλλά και κάτω από τα «στραβά μάτια» των προμηθευτών της εταιρείας.

Το γεγονός μάλιστα ότι οι ισολογισμοί 2012, 2013 και 2014 δημοσιεύτηκαν μόλις την προηγούμενη εβδομάδα, μόνο περισσότερες υποψίες και ερωτήματα και ευθύνες προκαλεί.

Όπως προκύπτει από τα επίσημα πλέον στοιχεία, σύμφωνα με το euro2day.gr, παρά τα κατά καιρούς φιλόδοξα προγράμματα αναδιάρθρωσης που υλοποιούνταν, η οικονομική αιμορραγία δεν έλεγε να σταματήσει και ο μόνος λόγος που κρατούσε στη ζωή τον Όμιλο ήταν η δυνατότητά του να αναχρηματοδοτεί τις ολοένα και αυξημένες του υποχρεώσεις, με τις τράπεζες και τους προμηθευτές να βάζουν «γερή πλάτη».

Παρ' όλα αυτά, η κατάσταση στα τέλη του 2014 - όπως παρουσιάζεται στις λογιστικές καταστάσεις - δείχνει να είναι πολύ καλύτερη από τη σημερινή (π.χ. ύψος υποχρεώσεων, ληξιπρόθεσμες οφειλές), με αποτέλεσμα να πιθανολογείται βάσιμα πως αν το πρόβλημα είχε αντιμετωπιστεί έγκαιρα, οι παρενέργειες ίσως και να ήταν πολύ λιγότερες και σαφώς πιο διαχειρίσιμες.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τη μελέτη των λογιστικών καταστάσεων της τριετίας 2012-2014:

Τα λειτουργικά αποτελέσματα προ μη επαναλαμβανόμενων κονδυλίων ήταν ζημιογόνα καθ' όλη την περίοδο: -60,2 εκατ. το 2012, -14,9 εκατ. το 2013 και -7,28 εκατ. το 2014.

Το σύνολο των ζημιογόνων προ φόρων αποτελεσμάτων της τριετίας αθροίζεται στα 132,8 εκατ. ευρώ: -84,2 εκατ. το 2012, -43,6 εκατ. το 2013 και -5,06 εκατ. ευρώ το 2014. Μάλιστα, η σχετικά μικρή ζημία του 2014 είναι αποτέλεσμα λογιστικού τρικ, καθώς η Μαρινόπουλος «αποαναγνώρισε» μονομερώς(!) δανειακές υποχρεώσεις ύψους 54 εκατ. ευρώ, προβλέποντας το μελλοντικό περιεχόμενο συμφωνίας που θα σύναπτε με τον δανειστή της κάποιους μήνες αργότερα...

Το κυριότερο ωστόσο στοιχείο είναι η συνεχής διόγκωση των υποχρεώσεων της Μαρινόπουλος προς την αγορά. Έτσι, ο καθαρός δανεισμός της εταιρείας (σύνολο τραπεζικών υποχρεώσεων μείον διαθέσιμα) από τα 260 εκατ. του 2012 εκτινάχθηκε στα 427 εκατ. το 2014, χωρίς να υπολογιστούν τα 54 εκατ. ευρώ που «κούρεψε» μόνη της η διοίκηση της εισηγμένης. Επιπλέον, ο λογαριασμός «εμπορικές και λοιπές υποχρεώσεις» της εταιρείας από τα 569 εκατ. του 2012 σκαρφάλωσε στα 630,6 εκατ. στο τέλος του 2013, για να εκτιναχθεί στα 750,6 εκατ. στις 31/12/2014.

Καθ' όλη τη διάρκεια της τετραετίας 2011-2014 ο δείκτης κυκλοφοριακής ρευστότητας ήταν σαφώς χαμηλότερος της μονάδας.

Στις λογιστικές καταστάσεις μάλιστα, που δεν δημοσιεύονταν επί χρόνια, καταγράφονταν και η αναγνώριση της ίδιας της διοίκησης της εταιρείας ότι τα πράγματα δεν εξελίσσονταν ικανοποιητικά: «Η ικανότητά της να συνεχίσει τη λειτουργία της ως δρώσα οικονομική μονάδα βασίζεται στην επιτυχημένη προσπάθεια της εταιρείας και της μητρικής της να αναχρηματοδοτήσουν τα υφιστάμενα δάνειά τους και να εξασφαλίσουν επιπλέον κεφάλαια για την κάλυψη των τρεχουσών και μελλοντικών κεφαλαιακών απαιτήσεων της εταιρείας και του ομίλου».

Αξιοπρόσεκτο πάντως είναι πως ενώ επισημαίνεται η ανάγκη για μεγάλες αναχρηματοδοτήσεις δανείων, κατά την περίοδο αυτή δεν λείπουν και οι... εξαγορές αρκετών άλλων εταιρειών.

isologismoi

Τα «μαργαριτάρια» των ορκωτών

Από τη δημοσίευση των οικονομικών καταστάσεων της Μαρινόπουλος για την περίοδο 2011-2014, προκύπτουν, μεταξύ άλλων, τα ακόλουθα:

Στην έκθεση επί των οικονομικών καταστάσεων, ο ορκωτός ελεγκτής επισημαίνει για το 2014 ότι η εταιρεία προέβη σε αποαναγνώριση δανειακών υποχρεώσεων ποσού 54 εκατ. ευρώ, με συνέπεια τα αποτελέσματα χρήσεως και τα ίδια κεφάλαια να εμφανίζονται αυξημένα κατά το ποσό αυτό, ενώ τα δάνεια εμφανίζονται ισόποσα μειωμένα. Επίσης, ο ορκωτός ελεγκτής τονίζει ότι οι συνθήκες που έχουν δημιουργηθεί υποδηλώνουν την ύπαρξη ουσιώδους αβεβαιότητας που ενδεχομένως δημιουργεί σημαντική αμφιβολία για τη βιωσιμότητα της εταιρείας και την ικανότητά της να συνεχίσει την επιχειρηματική της δραστηριότητα.

Παράλληλα όμως και το 2013, άλλος ορκωτός ελεγκτής από εκείνον του 2014, τονίζει ότι: α) Η καθαρή θέση της εταιρείας εμφανίζεται κατά 33 εκατ. ευρώ αυξημένη, λόγω παρέκκλισης του σχετικού ΔΛΠ περί μισθώσεων, β) Η αξία των αναβαλλόμενων φορολογικών απαιτήσεων, τα αποτελέσματα χρήσεως και τα ίδια κεφάλαια εμφανίζονται αυξημένα 14 εκατ. ευρώ, γ) Στις απαιτήσεις, ποσό ύψους 11 εκατ. ευρώ δεν θεωρείται ανακτήσιμο. Ταυτόχρονα, στην έμφαση θέματος, ο ελεγκτής επισημαίνει ότι το κυκλοφορούν ενεργητικό υπολείπεται των βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων κατά 343 εκατ. ευρώ, στοιχείο το οποίο μαζί με τις ζημίες της χρήσης του 2013 καθιστούν αμφίβολη την επιχειρηματική δραστηριότητα της εταιρείας.

Αξίζει να τονιστεί ότι οι ορκωτοί ελεγκτές άλλαζαν... σαν τα πουκάμισα: Άλλοι το 2011, η PWC ανέλαβε για την περίοδο 2012-2013 και η Grant Thornton για το 2014.

Το αποτέλεσμα του 2014 έχει βελτιωθεί (πέρα από την «αποαναγνώριση δανείου» και από την πώληση της θυγατρικής Guedo Holdings με έδρα την Κύπρο στην επίσης θυγατρική EXPRESS Μ αντί τιμήματος 38 εκατ. ευρώ, από όπου προέκυψε κέρδος ποσού ευρώ 2,65 εκατ. ευρώ).

Άλλες παρατηρήσεις

Ο λογαριασμός των προμηθευτών για την περίοδο 2012-2014 διαμορφώθηκε από τα 570 εκατ. ευρώ στα 751 εκατ. ευρώ το 2014. Αντίστοιχα, τα αποθέματα της εταιρείας κυμάνθηκαν από τα 115 εκατ. ευρώ έως τα 202 εκατ. ευρώ, ενώ το ταμείο της δεν ξεπέρασε τα 23 εκατ. ευρώ σε καμία από τις παραπάνω χρήσεις.

Την ίδια περίοδο, οι απαιτήσεις της εταιρείας αυξάνονται από τα 257 εκατ. ευρώ το 2012 στα 469 εκατ. ευρώ το 2014.

Οι λειτουργικές ταμειακές ροές τα έτη 2012-2014 ήταν αρνητικές σε κάθε έτος και διαμορφώθηκαν στα -113 εκατ. το 2014 από -50 εκατ. ευρώ το 2013.

Για το 2014, το σύνολο του κυκλοφορούντος ενεργητικού της εταιρείας υπολειπόταν του συνόλου των βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεών της κατά 161 εκατ. ευρώ. ταυτόχρονα, σε όλα τα προηγούμενα έτη, το κυκλοφορούν ενεργητικό υπολειπόταν πάνω από 300 εκατ. ευρώ των βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων.

Ο αριθμός των εργαζομένων που απασχολούσε η εταιρεία στη διάρκεια των ετών 2011-2014 μειώθηκε από τις 11.280 σε 9.949 άτομα.

Αντίστοιχα, την περίοδο 2011-2014, η εταιρεία αύξησε σχεδόν 50% το δίκτυό της αφού από τα 554 καταστήματα το 2011, στο τέλος του 2014 λειτουργούσε συνολικά 705 καταστήματα.

Τέλος, παρά την επιδείνωση των οικονομικών μεγεθών της εταιρείας την περίοδο 2011-2014, οι προβλέψεις της μειώνονται συνεχώς από τα 8,4 εκατ. ευρώ στα 2,6 εκατ. στο τέλος του 2014.

Σχετικές ειδήσεις