Πυροσβεστική – Εισαγωγικές εξετάσεις: Τα μαθήματα, τα δικαιολογητικά και η διαδικασία

Δείτε αναλυτικά τι προβλέπει η απόφαση που εξέδωσαν σήμερα το υπουργείο Προστασίας του Πολίτη και το υπουργείο Παιδείας
Πυροσβεστική – Εισαγωγικές εξετάσεις: Τα μαθήματα, τα δικαιολογητικά και η διαδικασία
9'

Σύμφωνα με την απόφαση προβλέπεται ότι για τα εξεταζόμενα μαθήματα η επιλογή των υποψηφίων πτυχιούχων Ανώτατων Εκπαιδευτικών και Τεχνολογικών Ιδρυμάτων για τη Σχολή Ανθυποπυραγών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας γίνεται αποκλειστικά κατόπιν κατατακτηρίων εξετάσεων σε θέματα ανάπτυξης ή πολλαπλών επιλογών στα ακόλουθα μαθήματα:

α. Στοιχεία Φυσικής και Χημείας.

β. Δημόσιο Δίκαιο.

γ. Πολιτική Οικονομία.

Η εξεταστέα ύλη ορίζεται με απόφαση του Αρχηγού Π.Σ., μετά από γνώμη του Εκπαιδευτικού Συμβουλίου της Σχολής Ανθυποπυραγών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας που διατυπώνεται πριν από τη λήξη του προηγούμενου ακαδημαϊκού έτους και αναρτάται στην επίσημη ιστοσε-λίδα του Πυροσβεστικού Σώματος.

Ειδικά για το τρέχον ακαδημαϊκό έτος, η ανωτέρω ύλη θα οριστεί τουλάχιστον ένα μήνα πριν από τη διενέργεια των κατατακτηρίων εξετάσεων.

Δικαιολογητικά υποψηφίων

Όσοι, σύμφωνα με τις προκηρυσσόμενες θέσεις, πτυχιούχοι Ανώτατων Εκπαιδευτικών και Τεχνολογικών Ιδρυμάτων διαθέτουν τα προσόντα εισαγωγής και δεν εμπίπτουν στα κωλύματα κατάταξης του άρθρου 3 αυτού και επιθυμούν να καταταγούν ύστερα από κατατακτήριες εξετάσεις στη Σχολή Ανθυποπυραγών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας, πρέπει μέσα στις προθεσμίες που ορίζει η προκήρυξη:

- Να εκτυπώσουν από την ιστοσελίδα του Πυροσβεστικού Σώματος και να συμπληρώσουν την αίτηση

-υπεύθυνη δήλωση για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό εισαγωγής στην Σχολή Ανθυποπυραγών ύστερα από κατατακτήριες εξετάσεις.

- Μετά τη συμπλήρωση της αίτησης-υπεύθυνης δήλωσης οι υποψήφιοι μεταβαίνουν αυτοπροσώπως σε τόπο που θα οριστεί με την προκήρυξη, προκειμένου να ταυτοποιηθούν τα στοιχεία τους, να καταθέσουν τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά και να μετρηθεί το ανά-στημά τους. Αίτηση-υπεύθυνη δήλωση που υποβάλλεται ηλεκτρονικά ή με εξουσιοδοτημένο πρόσωπο ή ταχυδρομικά χωρίς αυτοπρόσωπη εμφάνιση του υποψηφίου στην αρμόδια επιτροπή ή κατατίθεται εκπρόθεσμα ή σε περίπτωση που δεν κατατεθεί εμπροθέσμως κάποιο εκ των απαιτούμενων δικαιολογητικών, δεν γίνεται δεκτή, θεωρείται ως ουδέποτε υποβληθείσα και δεν λαμβάνεται υπόψη για το διαγωνισμό.

Η ανακρίβεια των δηλουμένων στοιχείων επισύρει αποκλεισμό από το διαγωνισμό και τις προβλεπόμενες ποινικές κυρώσεις.

Οι συμμετέχοντες στις κατατακτήριες εξετάσεις μπορούν να είναι υποψήφιοι για περισσότερες από μία κατηγορίες, εφόσον είναι κάτοχοι του αντίστοιχου τίτλου σπουδών ή τελειόφοιτοι της αντίστοιχης Σχολής.

Κάθε υποψήφιος υποβάλλει μία αίτηση ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής, χωρίς να έχει το δικαίωμα να την ανακαλεί μετά την πρωτοκόλλησή της. Στην αίτηση αναγράφονται η κατηγορία ή οι κατηγορίες στις οποίες επιθυμεί ο υποψήφιος να καταταγεί.

Σε περίπτωση που δηλώνει περισσότερες κατηγορίες της μιας, η σειρά αναγραφής τους επέχει θέση αίτησης προτίμησης της αντίστοιχης κατηγορίας στην οποία επιθυμεί να καταταγεί. Η σειρά αναγραφής, ως επέχουσα θέση προτίμησης της αντίστοιχης κατηγορίας, είναι υποχρεωτική για τους υποψηφίους και δεν μπορεί να μεταβληθεί εκ των υστέρων.

Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που πρέπει να κατα-τεθούν αυτοπροσώπως από τους υποψηφίους σύμφωνα με την παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου είναι τα ακόλουθα:

α) Δύο (2) φωτογραφίες τύπου διαβατηρίου ή ταυτότητας. Στο πίσω μέρος κάθε φωτογραφίας ο υποψήφιος υποχρεούται να αναγράψει το ονοματεπώνυμο και το πατρώνυμό του, ευκρινώς.

β) Αίτηση-υπεύθυνη δήλωση της παραγράφου 1α του παρόντος άρθρου.

γ) Φωτοαντίγραφο του αστυνομικού δελτίου ταυτότητας ή ελλείψει αυτού, φωτοαντίγραφο των σελίδων του διαβατηρίου στις οποίες αναφέρονται ο αριθμός διαβατηρίου και τα στοιχεία ταυτότητας του κατόχου-υποψηφίου.Σε περίπτωση που στοιχεία των ως άνω δικαιολογητικών έχουν μεταβληθεί, δηλώνονται σε υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986.

δ) Φωτοαντίγραφο τίτλου σπουδών της ημεδαπής ή ισότιμου τίτλου σπουδών της αλλοδαπής. Οι κάτοχοι ισότιμων τίτλων σπουδών της αλλοδαπής οφείλουν να συνυποβάλλουν επίσημη μετάφραση αυτών, καθώς και βεβαίωση ισοτιμίας από την αρμόδια Υπηρεσία του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων με αντιστοιχία βαθμολογίας. Όσοι από τους υποψηφίους είναι τελειόφοιτοι, οφείλουν να προσκομίσουν βεβαίωση της οικείας Σχολής από την οποία προκύπτει ότι είναι τελειόφοιτοι και υποχρεούνται να προσκομίσουν τον τίτλο σπουδών έως και την κατάταξή τους.

ε) Οι υποψήφιοι δηλώνουν στην αίτηση - υπεύθυνη δήλωση της παραγράφου 1α του παρόντος άρθρου ότι: i) έχουν τα προσόντα και τις προβλεπόμενες προϋποθέσεις και δεν εμπίπτουν στα κωλύματα που προβλεπονται , χωρίς να απαιτείται αναλυτική περιγραφή αυτών ii) τα αναφερόμενα στην αίτησή τους στοιχεία είναι αληθή και όλα τα υποβαλλόμενα δικαιολογητικά από αυτούς είναι γνήσια και ακριβή iii) δέχονται να υποβληθούν σε έλεγχο για χρήση απαγορευμένων ουσιών πριν την εισαγωγή τους στην Πυροσβεστική Ακαδημία iv) συναινούν στην ηλεκτρονική επεξεργασία των στοιχείων που αναφέρουν στην αίτησή τους.

Όσοι από τους υποψήφιους καλούνται προς κατάταξη υποβάλλουν στην Πυροσβεστική Ακαδημία τα εξής δικαιολογητικά:

α. Αστυνομική ταυτότητα.

β. Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 περί μη παρα-πομπής σε δίκη και περί μη άσκησης ποινικής δίωξης καθώς και ότι δεν είναι εγγεγραμμένοι σε άλλη Σχολή ή τμήμα της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης.

γ. Τον τίτλο σπουδών, οι υποψήφιοι του εδαφίου γ' της περίπτωσης δ' της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου (τελειόφοιτοι).

Η Διεύθυνση Ανθρώπινων Πόρων του Αρχηγείου Πυροσβεστικού Σώματος αναζητά αυτεπάγγελτα:

α. Αντίγραφο ποινικού μητρώου δικαστικής χρήσης.

β. Πιστοποιητικό Εισαγγελίας ότι δεν έχουν παραπεμφθεί σε δίκη.

γ. Πιστοποιητικό Στρατολογικής Κατάστασης τύπου Α' για τους άνδρες. Επίσης προβαίνει σε αυτεπάγγελτο έλεγχο γνη-σιότητας-εγκυρότητας των προσκομιζόμενων τίτλων σπουδών.

Προκαταρκτικές εξετάσεις

Οι υποψήφιοι των κατατακτηρίων εξετάσεων υπο-βάλλονται σε προκαταρκτικές εξετάσεις, οι οποίες πε-ριλαμβάνουν υγειονομικές, αθλητικές και ψυχοτεχνικές δοκιμασίες (TESTS), που διενεργούνται με μέριμνα του Επιτελείου του Αρχηγείου Πυροσβεστικού Σώματος.

Το πρόγραμμα των προκαταρκτικών εξετάσεων γα το τρέχον ακαδημαϊκό έτος, το πρόγραμμα θα διατυπωθεί, θα καταρτιστεί και θα εγκριθεί εντός πέντε (5) ημερών από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων των υποψηφίων.

Επιτροπές για τη διενέργεια και τη διεκπεραίωση των κατατακτηρίων εξετάσεων, συγκροτούνται με απόφαση Αρχηγού Π.Σ. Επιτροπές Διενέργειας Διαγωνισμού, Παραλαβής και Ελέγχου Δικαιολογητικών, Υγειονομικών Εξετάσεων, Αθλητικών Δοκιμασιών, Ψυχοτεχνικών Δοκιμασιών, Κατάρτισης Θεμάτων, Εξεταστική Επιτροπή, Επιτροπή Βαθμολόγησης και Αποσφράγισης, καθώς και Ομάδες Υποστήριξης αυτών.

Κατάταξη επιλεγομένων

Ο Αρχηγός του Πυροσβεστικού Σώματος, μετά την ολοκλήρωση των εξετάσεων και των δοκιμασιών, με απόφασή του που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, κυρώνει του πίνακες επιτυχόντων, που έχει συντάξει προηγουμένως η Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού. Έκαστος των πινάκων ισχύει για δύο (2) έτη από τη δημοσίευσή του.

Οι εισαγόμενοι στη Σχολή Ανθυποπυραγών κατόπιν κατατακτηρίων εξετάσεων διορίζονται στο Πυροσβεστικό Σώμα με απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών, κατατάσσονται στο 5ο εξάμηνο σπουδών με τον τίτλο του Δόκιμου Ανθυποπυραγού και λαμβάνουν αποδοχές Πυροσβέστη ή προκειμένου για επιτυχόντες πυροσβεστικούς υπαλλήλους, τις αποδοχές του βαθμού που φέρουν κατά την εισαγωγή τους. Με την παραπάνω απόφαση καθορίζεται η ημερομηνία κατάταξης καθώς και η ημερομηνία παρουσίασης στην Πυροσβεστική Ακαδημία για την έναρξη της εκπαίδευσης, αφού προηγουμένως δώσουν τον όρκο του δημοσίου υπαλλήλου ενώπιον του Διοικητή αυτής.

Η Πυροσβεστική Ακαδημία, μετά τη λήψη της απόφασης κατάταξης, ενεργεί ως εξής:

α) Προβαίνει στην κατάταξη των παρουσιαζομένων, συντάσσοντας για κάθε έναν από τους κατατασσόμενους πρακτικό κατάταξης και αποδοχής του διορισμού τους ως δοκίμων Ανθυποπυραγών καθώς και φύλλο μητρώου και αναφέρει αμέσως στη Διεύθυνση Ανθρώπινων Πόρων του Αρχηγείου Πυροσβεστικού Σώματος τα ονοματεπώνυμα των καταταγέντων και των μη καταταγέντων για οποιονδήποτε λόγο.

β) Υποβάλλει, ακολούθως, στη Διεύθυνση Ανθρώπινων Πόρων του Αρχηγείου Πυροσβεστικού Σώματος όλα τα δικαιολογητικά κατάταξης των καταταγέντων, τα πρωτότυπα των πρακτικών κατάταξης και ορκωμοσίας και τα φύλλα Μητρώου.

Με αιτιολογημένη απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών που κοινοποιείται στους ενδια-φερόμενους, διαγράφονται από τον πίνακα επιτυχόντων οι υποψήφιοι που:

α) Διαπιστώνεται μετά από έλεγχο των υποβληθέντων δικαιολογητικών ότι στερούνται έστω και ενός προς κα-τάταξη προσόντος ή δεν προσέρχονται προς κατάταξη μέσα στην οριζόμενη προθεσμία.

β) Παραιτούνται πριν από την είσοδό τους στη Σχολή. Ως παραίτηση θεωρείται και η μη παρουσίασή τους στη Σχολή. Για την αντικατάσταση των ανωτέρω ή όσων πα-ραιτηθούν μέσα στον πρώτο μήνα από την κατάταξη, αποφασίζει ο Αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών και αναθέτει στον Αρχηγό του Πυροσβεστικού Σώματος να καλέσει άλλους υποψηφίους και συγκεκριμένα τους πρώτους κατά τη σειρά κατάταξης από τον πίνακα επι-λαχόντων και να προβεί στην κατάταξη αυτών, σύμφωνα με την προαναφερόμενη διαδικασία.

Σε καμία περίπτωση δεν είναι δυνατή η κατάταξη υποψηφίου, όταν έχει παρέλθει το ανώτατο όριο, το οποίο αποτελεί λόγο διακοπής της φοίτησης. Σε περίπτωση που ισοβαθμούν υποψήφιοι και μετά την αναλογική εφαρμογή των διατάξεων, η σειρά καθορίζεται με κλήρωση που διενεργείται με μέριμνα της Διεύθυνσης Ανθρώπινων Πόρων του Αρχηγείου Πυροσβεστικού Σώματος, παρουσία των ενδιαφερομένων.

Σε περίπτωση που κατά την κατάταξη στη Σχολή Αν-θυποπυραγών διαπιστωθεί η κυοφορία Δόκιμης Ανθυ-ποπυραγού, αυτή εξέρχεται της Σχολής και καλείται για επαναφοίτηση στην μετά τον τοκετό εκπαιδευτική σειρά.

Εξερχόμενη επιτυχώς, εντάσσεται στην ίδια επετηρίδα Ανθυποπυραγών της εκπαιδευτικής σειράς που ήταν επιτυχούσα.

Στην περίπτωση που, καλούμενη στην επόμενη σειρά, συντρέχει νέα κύηση, εισάγεται για φοίτηση στη Σχολή, το αργότερο την αμέσως επόμενη εκπαιδευτική περίοδο εφόσον κριθεί ικανή, σύμφωνα με τα ανωτέρω. Μετά την αποφοίτησή της εντάσσεται, ανάλογα με τη βαθμολογία της, στον πίνακα των συναδέλφων της με τους οποίους αποφοιτά μαζί.

Αντίστοιχα ρυθμίζεται και η περίπτωση επιτυχόντος Δόκιμου Ανθυποπυραγού, στον οποίο συντρέχει αδυναμία κατάταξης για συγκυριακούς λόγους υγείας.

Δόκιμος Ανθυποπυραγός που εισάγεται στη Σχολή βάσει ψευδών ή ανακριβών δικαιολογητικών, εκτός από τις τυχόν ποινικές ευθύνες που έχει, αποβάλλεται από αυτήν, σύμφωνα με τις διατάξεις του οικείου Κανονισμού Εκπαίδευσης.

Όλοι οι κατατασσόμενοι στο Πυροσβεστικό Σώμα εγγράφονται στο Γενικό Μητρώο Σώματος, το οποίο τηρείται στη Διεύθυνση Ανθρώπινων Πόρων του Αρχηγείου Πυροσβεστικού Σώματος. Τα δικαιολογητικά των υποψηφίων που δεν κατα-τάχθηκαν, διατηρούνται στο αρχείο του Επιτελείου Α.Π.Σ. για όσο διάστημα έχουν ισχύ οι κυρωμένοι πίνακες και μετά καταστρέφονται, σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν κάθε φορά για την εκκαθάριση των Αρχείων, εκτός αν υπάρχει εκκρεμής σχετική δίκη, οπότε διατηρούνται μέχρι τη δημοσίευση αμετάκλητης απόφασης.

Σχετικές ειδήσεις

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή