ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ευρωεκλογές 2019: Πώς θα μοιραστεί ο χρόνος των κομμάτων στα ραδιοτηλεοπτικά Μέσα ενημέρωσης

Ευρωεκλογές 2019: Πώς θα μοιραστεί ο χρόνος των κομμάτων στα ραδιοτηλεοπτικά Μέσα ενημέρωσης
Οι κανόνες προβολής των κομμάτων στα ΜΜΕ

Ευρωεκλογές 2019: Με ΦΕΚ καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις και ο χρόνος προβολής των πολιτικών κομμάτων κατά την προεκλογική περίοδο.

Με την συγκεκριμένη απόφαση για τις Ευρωεκλογές 2019 και αυτοδιοικητικές εκλογές 2019 καθορίζονται οι όροι, οι προϋποθέσεις και ο χρόνος προβολής από την εταιρεία με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (ΕΡΤ Α.Ε.), τους ιδιωτικούς ενημερωτικούς ρα-διοφωνικούς και τηλεοπτικούς σταθμούς επίγειας μετάδοσης καθώς και τους φορείς παροχής συνδρομητικών ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών υπηρεσιών μέσω δορυφόρου κατά την προεκλογική περίοδο, ενόψει των εκλογών της 26ης Μαΐου 2019 για την ανάδειξη των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, που αναλογούν στην Ελλάδα, των πολιτικών κομμάτων, των συνασπισμών συνεργαζόμενων κομμάτων και πολιτικών κινήσεων, που κατέθεσαν δήλωση κατάρτισης συνδυασμού για
τη συμμετοχή τους στις ανωτέρω εκλογές.

1. Η ΕΡΤ Α.Ε., οι ιδιωτικοί ενημερωτικοί ραδιοφωνικοί και τηλεοπτικοί σταθμοί επίγειας μετάδοσης, καθώς και οι φορείς παροχής συνδρομητικών ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών υπηρεσιών μέσω δορυφόρου οφείλουν να μεριμνούν, ώστε, κατά τη μετάδοση δελτίων ειδήσεων, συνεντεύξεων, εκπομπών πολιτικού διαλόγου ή άλλων ενημερωτικών εκπομπών, σχετικά με τις θέσεις και την δραστηριότητα των πολιτικών κομμάτων και των συνασπισμών συνεργαζομένων κομμάτων και πολιτικών κινήσεων να μην παραβιάζεται η αρχή της αναλογικής ισότητας και να εξασφαλίζεται η ουσιαστική ενημέρωση των πολιτών για τις θέσεις όλων των πολιτικών κομμάτων και συνασπισμών κομμάτων και πολιτικών κινήσεων σε σχέση με το αντικείμενο της προεκλογικής εκστρατείας σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

2. Η ΕΡΤ Α.Ε., οι ιδιωτικοί ενημερωτικοί ραδιοφωνικοί και τηλεοπτικοί σταθμοί επίγειας μετάδοσης, καθώς και οι φορείς παροχής συνδρομητικών ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών υπηρεσιών μέσω δορυφόρου οφείλουν να προγραμματίζουν εγκαίρως τη μετάδοση των υποχρεωτικών εκπομπών του άρθρου 3. Ο προγραμματισμός αναρτάται στην ιστοσελίδα των ως άνω φορέων, στον ηλεκτρονικό οδηγό προγράμματος των τηλεοπτικών παρόχων και με κάθε πρόσφορο τρόπο.

3. Οι εκπρόσωποι των πολιτικών κομμάτων και συνασπισμών κομμάτων και πολιτικών κινήσεων οφείλουν να παρέχουν έγκαιρα το αναγκαίο υλικό στους δημόσιους και ιδιωτικούς ενημερωτικούς ραδιοφωνικούς και τηλεοπτικούς σταθμούς επίγειας μετάδοσης καθώς και στους φορείς παροχής συνδρομητικών ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών υπηρεσιών μέσω δορυφόρου για την μετάδοση των δεκάλεπτων υποχρεωτικών εκπομπών.

Κοινοί όροι προβολής για τα πολιτικά κόμματα

1. Η ΕΡΤ Α.Ε. έχει την υποχρέωση να μεταδίδει σε εθνικό ραδιοφωνικό και τηλεοπτικό δίκτυο μια συνέντευξη διάρκειας σαράντα πέντε (45') πρώτων λεπτών της ώρας, του αρχηγού ή εκπροσώπου κάθε πολιτικού κόμματος και συνασπισμού συνεργαζόμενων κομμάτων και πολιτικών κινήσεων, που κατέθεσαν δήλωση κατάρτισης συνδυασμού για τη συμμετοχή τους στις ευρωεκλογές της 26ης Μαΐου 2019. Η ΕΡΤ Α.Ε. υποχρεούται να επιτρέπει την απευθείας αναμετάδοση των συνεντεύξεων και να διαθέτει δωρεάν το περιεχόμενο των σχετικών μαγνητοσκοπήσεων ή μαγνητοφωνήσεων σε οποιονδήποτε ιδιωτικό ενημερωτικό ραδιοφωνικό και τηλεοπτικό σταθμό επίγειας μετάδοσης που υποβάλλει αντίστοιχο αίτημα.

2. Η ΕΡΤ Α.Ε. έχει επίσης την υποχρέωση να μεταδώσει σε εθνικό τηλεοπτικό και ραδιοφωνικό δίκτυο, κατά τη μεσημβρινή ζώνη, μια συνέντευξη Τύπου διάρκειας σαράντα πέντε (45') πρώτων λεπτών της ώρας, με καθένα από τους αρχηγούς ή εκπροσώπους των πολιτικών κομμάτων και των συνασπισμών συνεργαζόμενων κομμάτων και πολιτικών κινήσεων, που κατέθεσαν δήλωση κατάρτισης συνδυασμού για τη συμμετοχή τους στις ευρωεκλογές της 26ης Μαΐου 2019. Τις συνεντεύξεις αυτές έχουν την υποχρέωση να μεταδώσουν την ίδια ημέρα είτε απευθείας, είτε μαγνητοσκοπημένες ή μαγνητοφωνημένες και οι ιδιωτικοί ενημερωτικοί ραδιοφωνικοί και τηλεοπτικοί σταθμοί επίγειας μετάδοσης. Σε περίπτωση μαγνητοσκοπημένης ή μαγνητοφωνημένης μετάδοσης, η έναρξη και η λήξη μετάδοσης πρέπει να λάβει χώρα από 11:00 π.μ. της ίδιας ημέρας έως 03:00 π.μ. της επόμε¬νης ημέρας. Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου έχει εφαρμογή και για τις συνεντεύξεις της παρούσας παραγράφου.

3. Η ΕΡΤ Α.Ε., καθώς και οι ιδιωτικοί ενημερωτικοί ραδιοφωνικοί και τηλεοπτικοί σταθμοί επίγειας μετάδοσης, αντίστοιχα, έχουν την υποχρέωση να οργανώσουν τρεις (3), τουλάχιστον, ομαδικές συζητήσεις με εκπρο¬σώπους των πολιτικών κομμάτων και των συνασπισμών συνεργαζόμενων κομμάτων και πολιτικών κινήσεων, που κατέθεσαν δήλωση κατάρτισης συνδυασμού για τη συμ-μετοχή τους στις ευρωεκλογές της 26ης Μαΐου 2019, στις οποίες πρέπει να μετέχουν εκπρόσωποι τουλάχιστον πέντε (5) εκ των ανωτέρω κομμάτων ή συνασπισμών. Ως ώρα μετάδοσης των συζητήσεων αυτών ορίζεται για μεν τους τηλεοπτικούς σταθμούς το διάστημα από 17:00' έως 01:30', για δε τους ραδιοφωνικούς σταθμούς το διάστημα από 08.00' έως 22.00'.

4. Η ΕΡΤ Α.Ε. έχει την υποχρέωση να καλύψει μία (1) προεκλογική συγκέντρωση ή άλλη προεκλογική πολιτική εκδήλωση καθενός από τα πολιτικά κόμματα και τους συνασπισμούς συνεργαζόμενων κομμάτων και πολιτικών κινήσεων, που κατέθεσαν δήλωση κατάρτισης συνδυασμού για τη συμμετοχή τους στις ευρωεκλογές της 26ης Μαΐου 2019, την οποία θα επιλέξουν τα ίδια. Επίσης, η ΕΡΤ Α.Ε. έχει την υποχρέωση να καλύψει μία (1) προεκλογική συγκέντρωση ή άλλη προεκλογική πολιτική εκδήλωση καθενός από τα πολιτικά κόμματα και τους συνασπισμούς συνεργαζόμενων κομμάτων και πολιτικών κινήσεων, που κατέθεσαν δήλωση κατάρτισης συνδυασμού για τη συμμετοχή τους στις ευρωεκλογές της 26ης Μαΐου 2019, η οποία θα διοργανωθεί σε οποιαδήποτε επαρχιακή πόλη, εφόσον μπορεί να καλυφθεί μέσω των διαθέσιμων τεχνικών μέσων. Το δεύτερο εδάφιο της πα¬ραγράφου 1 εφαρμόζεται και στην περίπτωση αυτή.

5. Η ΕΡΤ Α.Ε., καθώς και οι ιδιωτικοί ενημερωτικοί ραδιοφωνικοί και τηλεοπτικοί σταθμοί επίγειας μετάδοσης, αντίστοιχα, καθώς και οι φορείς συνδρομητικών ραδιο-φωνικών και τηλεοπτικών υπηρεσιών μέσω δορυφόρου, έχουν υποχρέωση να διαθέσουν δωρεάν ένα δεκάλεπτο την εβδομάδα από 07:00' έως 01:00' σε καθένα από τα πολιτικά κόμματα και τους συνασπισμούς συνεργαζόμενων κομμάτων και πολιτικών κινήσεων, που κατέθεσαν δήλωση κατάρτισης συνδυασμού για τη συμμετοχή τους στις ευρωεκλογές της 26ης Μαΐου 2019, για την παρουσίαση του προγράμματός τους ή όποια άλλη πολιτική δραστηριότητα επιλεγεί από αυτά.
Δεν επιτρέπεται η μετακύλιση, ούτε η συσσώρευση των δεκαλέπτων. Κατά τη διάρκεια των δεκαλέπτων αυτών επιτρέπεται στα πολιτικά κόμματα και τους συνασπισμούς συνεργαζόμενων κομμάτων και πολιτικών κινήσεων να μεταδίδουν διαφημιστικά μηνύματα, τα οποία δεν μπορούν να υπερβούν το ένα τρίτο (1/3) του εκάστοτε διατιθέμενου δεκάλεπτου χρόνου.

Κατανομή χρόνου μετάδοσης διαφημιστικών μηνυμάτων των πολιτικών κομμάτων

1. Με την επιφύλαξη της παρ. 6, ο συνολικός χρόνος που διατίθεται για την μετάδοση διαφημιστικών μηνυμάτων των πολιτικών κομμάτων και των συνασπισμών συνεργαζόμενων κομμάτων και πολιτικών κινήσεων, που κατέθεσαν δήλωση κατάρτισης συνδυασμού για τη συμμετοχή τους στις ευρωεκλογές της 26ης Μαΐου 2019 για την ανάδειξη των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, που αναλογούν στην Ελλάδα, αφενός από την ΕΡΤ Α.Ε. και τους ιδιωτικούς ενημερωτικούς τηλεοπτικούς σταθμούς επίγειας μετάδοσης εθνικής εμβέλειας και αφετέρου από τους φορείς παροχής συνδρομητικών τηλεοπτικών υπηρεσιών μέσω δορυφόρου, αποτιμάται, αποκλειστικά για τον υπολογισμό της κατανομής του μεταξύ των δικαιούχων, ενόψει και της διαφορετικής βαρύτητας αυτού ανάλογα με την ώρα μετάδοσης του μηνύματος, με μονάδα αναφοράς το ευρώ. Ειδικότερα, για τις ανάγκες της παρούσας, ορίζεται ότι ο συνολικός τηλεοπτικός χρόνος που διατίθεται, αζημίως για το Δημόσιο, στα πολιτικά κόμματα και τους συνασπισμούς συνεργαζόμενων κομμάτων και πολιτικών κινήσεων, αφενός από την ΕΡΤ Α.Ε. και τους ιδιωτικούς ενημερωτικούς τηλεοπτικούς σταθμούς επίγειας μετάδοσης εθνικής εμβέλειας αντιστοιχεί στο ποσό των 6.000.000 €, και αφετέρου από τους φορείς παροχής συνδρομητικών τηλεοπτικών υπηρεσιών μέσω δορυφόρου αντιστοιχεί στο ποσό των 250.000 €, ήτοι στο συνολικό ποσό των 6.250.000 €, κατ' αναλογία προς τους τελευταίους θεω¬ρημένους από την οικεία Δ.Ο.Υ. τιμοκαταλόγους.

2. Ο συνολικός χρόνος της παραγράφου 1 θα κατανέμεται στις επιμέρους κατηγορίες κομμάτων και συνασπισμών συνεργαζόμενων κομμάτων και πολιτικών κινήσεων, με βάση την αρχή της αναλογικής ισότητας και με γνώμονα την εξασφάλιση την μετάδοση των θέσεων και του προγράμματος των πολιτικών κομμάτων και των συνασπισμών συνεργαζόμενων κομμάτων και πολιτικών κινήσεων, ως εξής:

α. Ποσοστό σαράντα τοις εκατό (40%) για τη μετάδοση μηνυμάτων από την ΕΡΤ Α.Ε. και τους ιδιωτικούς ενημερωτικούς τηλεοπτικούς σταθμούς επίγειας μετάδοσης εθνικής εμβέλειας και για την μετάδοση μηνυμάτων από τους φορείς παροχής συνδρομητικών τηλεοπτικών υπηρεσιών μέσω δορυφόρου, θα διατίθεται αναλογικά στα πολιτικά κόμματα και στους συνασπισμούς συνεργαζόμενων κομμάτων και πολιτικών κινήσεων, που εκπροσωπούνται στην παρούσα σύνθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ή έχουν εκλέξει ευρωβουλευτή κατά τις ευρωεκλογές Μαΐου 2014, σύμφωνα και με τα σημεία V και VI του προοιμίου της παρούσας.

β. Ποσοστό σαράντα τοις εκατό (40%) για τη μετάδοση μηνυμάτων από την ΕΡΤ Α.Ε. και τους ιδιωτικούς ενημερωτικούς τηλεοπτικούς σταθμούς επίγειας μετάδοσης εθνικής εμβέλειας και για την μετάδοση μηνυμάτων από τους φορείς παροχής συνδρομητικών τηλεοπτικών υπηρεσιών μέσω δορυφόρου, θα διατίθεται αναλογικά στα πολιτικά κόμματα και στους συνασπισμούς συνεργαζόμενων κομμάτων και πολιτικών κινήσεων, που εκπροσωπούνται στην παρούσα σύνθεση της Βουλής των Ελλήνων ή έχουν εκλέξει βουλευτή κατά τις εθνικές εκλογές Σεπτεμβρίου 2015, σύμφωνα και με τα σημεία V και VI του προοιμίου της παρούσας.

γ. Ποσοστό είκοσι τοις εκατό (20%) για τη μετάδοση μηνυμάτων από την ΕΡΤ Α.Ε. και τους ιδιωτικούς ενημερωτικούς τηλεοπτικούς σταθμούς επίγειας μετάδοσης εθνικής εμβέλειας και για την μετάδοση μηνυμάτων από τους φορείς παροχής συνδρομητικών τηλεοπτικών υπηρεσιών μέσω δορυφόρου, θα διατίθεται ισομερώς σε όλα τα πολιτικά κόμματα και τους συνασπισμούς συνεργαζόμενων κομμάτων και πολιτικών κινήσεων, που κατέθεσαν εμπρόθεσμα δήλωση κατάρτισης συνδυασμού για τη συμμετοχή τους στις ευρωεκλογές της 26ης Μαΐου 2019.

ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΚΛΟΓΕΣ 2019

ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ 2019

ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΡΩΕΚΛΟΓΕΣ 2019

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Newsbomb.gr

Διαβάστε επίσης:

Ο Αλέξης Τσίπρας αποκάλυψε πότε θα γίνουν οι εθνικές εκλογές

13η σύνταξη: Δείτε ΕΔΩ πότε θα καταβληθεί και πόσα χρήματα θα πάρετε

Σχετικές ειδήσεις