Pfizer Hellas: Βιώσιμη ανάπτυξη σε τρεις πυλώνες

Δημιουργία μακροπρόθεσμης μετρήσιμης αξίας στην προαγωγή της Υγείας και ευημερία της κοινωνίας, στην προστασία του περιβάλλοντος και στην υπεύθυνη επιχειρηματική λειτουργία.

Ζαχαρίας Ραγκούσης
Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Pfizer Hellas, Ζαχαρίας Ραγκούσης
Pfizer Hellas
7'

Tη στρατηγική της για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη παρουσίασε η Pfizer Hellas, με αφορμή τη δημοσιοποίηση της 3ης Έκθεσης Εταιρικής Υπευθυνότητας (2019-2020). Στρατηγική προτεραιότητα της Pfizer παγκοσμίως είναι η συμβολή στη δημιουργία ενός βιώσιμου μέλλοντος για την κάθε κοινωνία στην οποία δραστηριοποιείται. Ακολουθώντας την προσέγγιση ESG (Environmental, Social & Governance), η Pfizer Hellas δεσμεύεται στη δημιουργία μακροπρόθεσμης μετρήσιμης αξίας δημιουργώντας θετικό περιβαλλοντικό και κοινωνικό αποτύπωμα με επίκεντρο τους ασθενείς, το ευρύτερο κοινωνικό σύνολο και την εθνική οικονομία. Mάλιστα, η Pfizer Hellas είναι μια από τις 5 πρώτες εταιρείες στην Ελλάδα που εκδίδουν Έκθεση Εταιρικής Υπευθυνότητας με βάση τα κριτήρια ESG, τα οποία καλύπτουν ένα μεγάλο εύρος θεμάτων λειτουργίας των εταιρειών με βάση τις αρχές της βιωσιμότητας (sustainability) και την επίδραση των οικονομικών και επενδυτικών δραστηριοτήτων τους στην κοινωνία.

Με βάση τα ESG κριτήρια, δηλαδή περιβαλλοντικά, κοινωνικά, αλλά και κριτήρια που αφορούν την εταιρική διακυβέρνηση, η στρατηγική βιώσιμης ανάπτυξης της Pfizer Hellas επικεντρώνεται σε 3 βασικούς άξονες: 1) στην προαγωγή της Υγείας και της ευημερίας της κοινωνίας, 2) στην προστασία του περιβάλλοντος και 3) στην υπεύθυνη επιχειρηματική λειτουργία.

Για κάθε έναν από αυτούς τους στρατηγικούς άξονες, η Pfizer Hellas ακολουθεί συγκεκριμένη στρατηγική και δράσεις που αποτυπώνουν τη δέσμευσή της για ένα βιώσιμο μέλλον με γνώμονα και τον εταιρικό της σκοπό «Καινοτομούμε για να αλλάξουμε τις ζωές των ασθενών». Στο πλαίσιο αυτό, η Pfizer Hellas έχει στόχο να μεγιστοποιεί διαρκώς το θετικό της αποτύπωμα στη χώρα, επιδιώκοντας την ισότιμη πρόσβαση στα φάρμακα και στα εμβόλιά της, ελαχιστοποιώντας τις επιπτώσεις της λειτουργίας της στο περιβάλλον, εξασφαλίζοντας ένα εργασιακό περιβάλλον που προάγει τη διαφορετικότητα, τη συμπερίληψη και την ισότιμη αντιμετώπιση και λειτουργώντας υπεύθυνα με αμοιβαία εμπιστοσύνη, ακεραιότητα και διαφάνεια.

Χαρακτηριστική είναι η συμβολή της Pfizer στη δημιουργία ενός βιώσιμου μέλλοντος με την παγκόσμια επένδυση στη Θεσσαλονίκη και τη δημιουργία δύο παγκοσμίων Κέντρων, του Κέντρου Ψηφιακής Καινοτομίας (CDI) και του Κέντρου Επιχειρησιακών Λειτουργιών & Υπηρεσιών. Μέσα από την επένδυση αυτή μάλιστα, η συνολική συνεισφορά της Pfizer στο ΑΕΠ της χώρας αναμένεται να φτάσει το €1,6 δισ. για την περίοδο 2020 – 2030, ενώ η δραστηριότητα της Pfizer στην Ελλάδα για την περίοδο 2020-2030 υπολογίζεται ότι θα υποστηρίζει συνολικά (άμεσα και έμμεσα) περίπου 2.600 θέσεις εργασίας, βάσει πρόσφατης μελέτης που εκπονήθηκε από τον ΙΟΒΕ. Επιπλέον, σύμφωνα με τη μελέτη του ΙΟΒΕ σημαντική είναι και η συνεισφορά της Pfizer στην ανάπτυξη και προώθηση της Καινοτομίας στη χώρα μας μέσω του Κέντρου Ψηφιακής Καινοτομίας, η δραστηριοποίηση του οποίου αναμένεται να συμβάλλει τόσο στη βελτίωση του προφίλ της χώρας μας ως χώρα φιλική προς την Καινοτομία, όσο και στη βελτίωση συγκεκριμένων δεικτών Καινοτομίας στον Ευρωπαϊκό Πίνακα Αποτελεσμάτων Καινοτομίας (European Innovation Scoreboard - EIS).

Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Pfizer Hellas, Ζαχαρίας Ραγκούσης, ανέφερε σχετικά: «Στρατηγική μας προτεραιότητα αποτελεί η ευθυγράμμιση της επιχειρηματικής μας στρατηγικής με τη Βιώσιμη Ανάπτυξη και την Εταιρική Υπευθυνότητα. Σε ένα διαρκώς μεταβαλλόμενο περιβάλλον και σε μια περίοδο υψηλών προκλήσεων για την Υγεία, την Κοινωνία και το Περιβάλλον, καθοδηγούμαστε από την ίδια ανθρωποκεντρική κουλτούρα, από το ίδιο αίσθημα εθνικής και κοινωνικής ευθύνης και επιδιώκουμε μέσα από στρατηγικές επενδύσεις και πρωτοβουλίες να δημιουργούμε προστιθέμενη αξία για όλους: για την ελληνική κοινωνία, τους ασθενείς, τους εργαζόμενούς μας αλλά και τη χώρα μας.»

Όπως αποτυπώνεται και στην 3η Έκθεση Εταιρικής Υπευθυνότητας (2019-2020), και όσον αφορά στην προαγωγή της Υγείας, η Pfizer Hellas συνέβαλλε συστηματικά στη στήριξη ευάλωτων ομάδων και στην άρση των ανισοτήτων προχωρώντας σε δωρεές ύψους €600.000 για την αντιμετώπιση της πανδημίας COVID-19 στην Ελλάδα το 2020, ενώ το συνολικό κοινωνικό αποτύπωμα των δράσεών της στην περίοδο έξαρσης της πανδημίας έφτασε τα €4,5 εκατ. (στοιχεία βάσει της διεθνούς μεθοδολογίας SROI). Παράλληλα, για την περίοδο 2019-2020 υλοποιήθηκαν 49 δράσεις στήριξης Συλλόγων Ασθενών ενώ €1.5 εκατ. διατέθηκαν για την ενίσχυση φορέων στο χώρο της Υγείας. Σημαντική ήταν και η δωρεά περισσότερων από 1.600 εμβολίων κατά του πνευμονιόκοκκου και του μηνιγγιτιδόκοκκου, τα οποία διατέθηκαν την περίοδο 2019 – 2020 για δράσεις προληπτικών εμβολιασμών σε ευπαθείς ομάδες σε όλη τη χώρα.

Στο πλαίσιο της δέσμευσής της για την προαγωγή της Έρευνας και Καινοτομίας, η Pfizer Hellas συνεργάστηκε με το Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών μέσω του προγράμματος «Προαγωγή της Επιστήμης - Advancing Science», με στόχο την υποστήριξη της έρευνας αιχμής και την ενίσχυση νέων επιστημόνων από το χώρο της Υγείας. Επίσης, υποστήριξε ομάδα φοιτητών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου που συμμετείχε στο διεθνή διαγωνισμό Συνθετικής Βιολογίας “iGEM”.

Ένα ακόμα μείζον ζήτημα προτεραιότητας για την Pfizer στο πλαίσιο της βιώσιμης ανάπτυξης, αποτελεί η διαχείριση της περιβαλλοντικής διάστασης των φαρμάκων. Αναγνωρίζοντας τους κινδύνους που δημιουργούνται για την ανθρώπινη υγεία εξαιτίας της Mικροβιακής Aντοχής, η Pfizer Hellas υλοποίησε, κατά τη διάρκεια της διετίας 2019-2020, πρωτοβουλίες ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης του κοινού για την ορθολογική χρήση των αντιβιοτικών και την πρόληψη της δημόσιας υγείας.

Επιπλέον, ένας από τους πιο σημαντικούς πυλώνες της εταιρείας είναι οι εργαζόμενοί της, στους οποίους επενδύει συστηματικά, μέσα από μια ολοκληρωμένη πολιτική ανάπτυξης και ενδυνάμωσης. Το 2020, η Pfizer Hellas και το Κέντρο Ψηφιακής Καινοτομίας απασχολούσαν συνολικά 352 εργαζόμενους, από τους οποίους 55% άνδρες και 45% γυναίκες. Αξίζει να αναφερθεί, ότι η εταιρεία εργάζεται συνεχώς για την προώθηση της ισότιμης συμπερίληψης, μια από τις βασικές της αξίες, προάγοντας την αποδοχή χωρίς διακρίσεις όλων των ανθρώπων και τη διαρκή προσπάθεια για τη μείωση των ανισοτήτων, τόσο σε εσωτερικό, όσο και σε εξωτερικό επίπεδο. Η Pfizer Hellas ήταν επίσης η πρώτη φαρμακευτική εταιρεία στην Ελλάδα που υπέγραψε τη Χάρτα της Διαφορετικότητας το 2019 (Diversity Charter).

Η Eπικεφαλής Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης και BU Lead Vaccines στη Pfizer Hellas, Βασιλική Καραμάνου, σχολίασε: «Για εμάς στην Pfizer Hellas, η έννοια της Βιώσιμης Ανάπτυξης είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με τη δέσμευση και την προσπάθειά μας να βελτιώνουμε τις ζωές των ανθρώπων, σε όλο τον κόσμο. Γι’ αυτό και επιδιώκουμε διαχρονικά την ευθυγράμμιση της επιχειρηματικής μας στρατηγικής με την εκπλήρωση υψηλών στόχων, όσον αφορά την επίδρασή μας στην κοινωνία και στο περιβάλλον. Ειδικά τα τελευταία χρόνια, έχουμε αναδείξει σε προτεραιότητα τη διαρκή αναβάθμιση της προσέγγισής μας σε θέματα Βιώσιμης Ανάπτυξης, ώστε να γίνει περισσότερο συστηματική και δομημένη, εφαρμόζοντας διεθνή πρότυπα, αρχές και μεθοδολογία. Πάγιος στόχος μας είναι να κατανοούμε και να ανταποκρινόμαστε καλύτερα στις ανάγκες και τις προσδοκίες των ασθενών, των εργαζομένων μας, των συνεργατών μας και του κοινωνικού συνόλου».

Η 3η Έκθεση Εταιρικής Υπευθυνότητας δημιουργήθηκε με βάση τις διεθνείς κατευθυντήριες οδηγίες του “Global Reporting Initiative” (GRI) με επίπεδο συμμόρφωσης “In Accordance Core”. Παράλληλα, έχοντας υιοθετήσει την Ατζέντα των Ηνωμένων Εθνών για το 2030, όπως αυτή εκφράζεται από τους 17 Στόχους της Βιώσιμης Ανάπτυξης για το 2030 (Sustainable Development Goals), η Pfizer Hellas συνεισφέρει στην επίτευξη των Στόχων που συνδέονται με τη δραστηριότητά της. H Έκθεση είναι διαθέσιμη στην εταιρική ιστοσελίδα της Pfizer Hellas.

Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Newsbomb.gr.

Διαβάστε επίσης:

Pfizer: Προσλήψεις και το 2022 στο Κέντρο Επιχειρησιακών Λειτουργιών & Υπηρεσιών στη Θεσσαλονίκη

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή