ΥΓΕΙΑ

Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο δικαιώνει το υπουργείο Υγείας έναντι των εργολάβων στα νοσοκομεία

Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο δικαιώνει το υπουργείο Υγείας έναντι των εργολάβων στα νοσοκομεία

Σύννομη έκρινε το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, τη σύναψη ατομικών συμβάσεων εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την κάλυψη των αναγκών των δημόσιων νοσοκομείων στους τομείς της καθαριότητας, της φύλαξης και της σίτισης.

Συγκεκριμένα, με την απόφαση C-260/17, το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο αποφάσισε ότι οι ατομικές συμβάσεις εργασίας για την καθαριότητα, σίτιση και φύλαξη εξαιρούνται από την οδηγία περί δημοσίων συμβάσεων. Επίσης, έκρινε ότι με την απόφαση των νοσοκομείων να συνάψουν συμβάσεις εργασίας δεν παραβιάζονται οι αρχές της ίσης μεταχείρισης, της διαφάνειας και της αναλογικότητας.

Η υπόθεση C 260/17 αφορούσε σε αίτηση προδικαστικής αποφάσεως δυνάμει του άρθρου 267 ΣΛΕΕ, που υπέβαλε το Συμβούλιο της Επικρατείας με απόφαση της 11ης Μαΐου 2017, η οποία περιήλθε στο Δικαστήριο στις 16 Μαΐου 2017, στο πλαίσιο της δίκης «Ανοδική Services ΕΠΕ κατά ΓΝΑ Ο Ευαγγελισμός – Οφθαλμιατρείο Αθηνών – Πολυκλινική, Γενικό Ογκολογικό Νοσοκομείο Κηφισιάς – (ΓΟΝΚ) "Οι Άγιοι Ανάργυροι"».

Η αίτηση αυτή υποβλήθηκε στο πλαίσιο δύο ένδικων διαφορών μεταξύ της Ανοδική Services ΕΠΕ, αφενός, και του ΓΝΑ Ο Ευαγγελισμός – Οφθαλμιατρείο Αθηνών – Πολυκλινική και του Γενικού Ογκολογικού Νοσοκομείου Κηφισιάς – (ΓΟΝΚ) «Οι Άγιοι Ανάργυροι», αφετέρου, σχετικά με αποφάσεις που έλαβαν τα Διοικητικά Συμβούλια των εν λόγω δημόσιων νοσοκομείων περί συνάψεως ατομικών συμβάσεων εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την κάλυψη των αναγκών τους στους τομείς της εστιάσεως, της σιτίσεως και της καθαριότητας.

Ο αναπληρωτής υπουργός Υγείας, Παύλος Πολάκης, χαρακτήρισε τεράστια επιτυχία την απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου, σε σχόλιό του στο Facebook. Υπενθυμίζεται ότι το υπουργείο Υγείας είχε επιλέξει να αντικαταστήσει τα εξωτερικά, εργολαβικά συνεργεία στους προαναφερόμενους τομείς με σύναψη ατομικών συμβάσεων ορισμένου χρόνου μεταξύ εργαζομένων και νοσοκομείων. Την απόφαση αυτή είχαν μπλοκάρει δικαστικά εταιρείες προσφεύγοντας στο Συμβούλιο της Επικρατείας.

(Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ)