ΑΠΟΚΑΛΥΨΕΙΣ

Στα μουλωχτά προωθούν «ντροπολογία» υπέρ του Γεωργίου!

Στα μουλωχτά προωθούν «ντροπολογία» υπέρ του Γεωργίου!

Σε άσχετο νομοσχέδιο του υπουργείου Οικονομικών προστέθηκε τροπολογία με την οποία παραχωρούνται υπερεξουσίες στον υπόδικο πρόεδρο της ΕΛ.ΣΤΑΤ.

Του Χ.Κ. Λαζαρόπουλου

Την τελευταία στιγμή προστέθηκε σε σχέδιο νόμου του υπουργείου Οικονομικών που θα συζητηθεί αύριο στη Βουλή, τροπολογία με την οποία ο υπόδικος πρόεδρος της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής κ. Ανδρέας Γεωργίου παίρνει υπερεξουσίες! Αυτά συμβαίνουν νύχτα Αυγούστου, με υπόγειες μεθοδεύσεις και κινήσεις που δείχνουν ότι το «σύστημα Σημίτη» ζει και βασιλεύει.

Όποτε ήθελε να περάσει δύσκολα σχέδια νόμου ο πρώην πρωθυπουργός κ. Κώστας Σημίτης επέλεγε την εποχή που βρίσκονταν σε εξέλιξη «τα μπάνια του λαού» και σε λειτουργία του Β’ θερινό τμήμα της Βουλής. Κάπως έτσι σκέφτηκαν κυβερνητικοί παράγοντες να προωθήσουν την τροπολογία – σκούπα 736/167 η οποία προστέθηκε στο σχέδιο νόμου για τις σχολάζουσες κληρονομιές αλλά ρυθμίζει διάφορα ευαίσθητα θέματα του υπουργείου Οικονομικών, τα οποία σε άλλες περιπτώσεις θα προκαλούσαν εντονότατες αντιδράσεις.

Στην τροπολογία περιλαμβάνεται, μεταξύ άλλων, πρόνοια για τη δημοσίευση στοιχείων από την ΕΛΣΤΑΤ παρέχοντας με ιδιαιτέρως προκλητικό τρόπο την απόλυτη εξουσία στον πρόεδρο της Αρχής, τον υπόδικο κ. Ανδρέα Γεωργίου! Εκτός από μείζον πολιτικό, το ζήτημα είναι πλέον και ηθικό. Λίγες ημέρες μετά την επιστολή – βόμβα του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών για την υπόθεση της ΕΛΣΤΑΤ που οδήγησε στη χώρα στη μέγγενη του Μνημονίου, την παρέμβαση της εισαγγελίας του Αρείου Πάγου επί του θέματος, την απαίτηση της κοινής γνώμης για απόδοση δικαιοσύνης και τις αλυσιδωτές αντιδράσεις κάποιοι εξακολουθούν να παριστάνουν τις μαριονέτες στους Γερμανούς εντολείς τους.

Ας δούμε πώς προσπάθησαν νύχτα Αυγούστου, στα κρυφά, να προβούν σε μια ακόμα ατίμωση των θεσμών. Κατά την ανάγνωση, προσέξτε τα υπογραμμισμένα σημεία της «ντροπολογίας», όπως την αποκάλεσαν οι πηγές μας.

Τη χαρακτηρίζουν «ντροπολογία»

Στο κείμενο της τροπολογίας αναφέρεται:

«Με την παράγραφο 1 του προτεινόμενου άρθρου τροποποιείται το άρθρο 2 του νόμου 3832/2010, προκειμένου να εκδοθεί ένας Ειδικός Κανονισμός που θα διέπει τη διαδικασία διαβίβασης μεμονωμένων στοιχείων, στο βαθμό που είναι αναγκαία για την ανάπτυξη, παραγωγή και διάδοση των στατιστικών στοιχείων, που εμπίπτουν στο φορολογικό απόρρητο και αφορούν στοιχεία των φυσικών ή νομικών προσώπων ή των νομικών οντοτήτων σύμφωνα με τις διατάξεις του νέου Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (ν.4172/2013) και Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (ν.4174/2013) από τις αρμόδιες υπηρεσίες της Φορολογικής Διοίκησης προς την ΕΛ.ΣΤΑΤ. Ο Ειδικός αυτός Κανονισμός θα περιέχει το σύνολο των κανόνων και διαδικασιών για την ασφάλεια των στοιχείων αυτών καθώς και τις κατάλληλες μορφές κρυπτογράφησης σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα. Επίσης, θα περιλαμβάνει και τις υποχρεώσεις όλων των εμπλεκομένων στη διαδικασία αυτή τόσο από την πλευρά της Φορολογικής Διοίκησης όσο και από την πλευρά της ΕΛ.ΣΤΑΤ.

Με την παράγραφο 2 του προτεινόμενου άρθρου καθορίζεται ότι στην περίπτωση της διαβίβασης στοιχείων που εμπίπτουν στο φορολογικό απόρρητο δεν υπάρχει η ευχέρεια της πρόσβασης σε απόρρητα στοιχεία και σε άλλα πρόσωπα, εκτός από το οριζόμενο με πράξη του Προέδρου της ΕΛ.ΣΤΑΤ. προσωπικό αυτής. (!!!)

Με τις διατάξεις της παραγράφου 3 ορίζεται ότι, από 01.01.2013, οι αποδοχές του ειδικού επιστημονικού προσωπικού του Συμβουλίου Οικονομικών Εμπειρογνωμόνων (Σ.Ο.Ε.) είναι ίδιες με αυτές που προβλέπονται κάθε φορά για το ειδικό επιστημονικό προσωπικό των Ανεξάρτητων Διοικητικών Αρχών (Α.Δ.Α.). Η εξίσωση αυτή κρίνεται σκόπιμη αφού οι ειδικοί επιστημονικοί συνεργάτες κατέχουν θέσεις που απαιτούν αυξημένα τυπικά προσόντα βάσει του ιδρυτικού νόμου του Σ.Ο.Ε., τα οποία είναι αντίστοιχα των ειδικών επιστημόνων των Ανεξάρτητων Διοικητικών Αρχών. Επιπλέον, τα καθήκοντα που ασκούν, συμπεριλαμβανομένων, της εκπροσώπησης της Ελλάδος σε επιτροπές της ΕΕ και του ΟΟΣΑ, της επεξεργασίας και μελέτης θεμάτων οικονομικής πολιτικής βάση των ακαδημαϊκών τους εξειδικεύσεων, όπως αυτά ζητούνται από τον Πρόεδρο του ΣΟΕ ή τον Υπουργό Οικονομικών, της αποκλειστική ευθύνης προετοιμασίας των θεμάτων της Ευρωομάδας (Eurogroup) και άλλων επιτροπών σε διεθνείς οργανισμούς και της αρωγής της πολιτειακής, πολιτικής και κοινοβουλευτικής ηγεσίας σε διάφορες περιπτώσεις σχετικές με οικονομικά ζητήματα της χώρας, κρίνονται ιδιαιτέρως σημαντικά».

Συμπληρωματικά, ο νομοθέτης έρχεται να καλύψει ακόμα περισσότερο τη μεθόδευση προσθέτοντας τα ακόλουθα:

«Στο τέλος της παραγράφου 2 του άρθρου 2 του ν. 3832/2010 (Α' 38) προστίθεται νέο εδάφιο ως εξής:

“Με απόφαση της ΕΛ.ΣΤΑΤ. θεσπίζεται, μετά από γνώμη του Συμβουλίου του ΕΛ.Σ.Σ. και σύμφωνη γνώμη των αρμοδίων υπηρεσιών της Φορολογικής Διοίκησης «Ειδικός Κανονισμός Στατιστικών Υποχρεώσεων», ο οποίος δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και αναρτάται στο διαδικτυακό τόπο της ΕΛ.ΣΤΑΤ. Με τον Ειδικό Κανονισμό καθορίζονται μεταξύ άλλων η διαδικασία διαβίβασης στοιχείων που αφορούν μεμονωμένες στατιστικές μονάδες και εμπίπτουν στο φορολογικό απόρρητο με την τήρηση κανόνων και διαδικασιών ασφάλειας και κρυπτογράφησης των στοιχείων αυτών, καθώς και οι υποχρεώσεις που απορρέουν για τις αρμόδιες αρχές διαβίβασης και υποδοχής των στοιχείων αυτών”.

Στο τέλος της παραγράφου 3 του άρθρου 8 του ν. 3832/2010 προστίθεται νέο εδάφιο ως εξής:

“Η διάταξη του προηγούμενου εδαφίου δεν εφαρμόζεται όταν πρόκειται για στοιχεία που εμπίπτουν στο φορολογικό απόρρητο”.

α. Στην αρχή της παραγράφου 3 του άρθρου 76 του ν. 4170/2013 (Α' 163), και πριν το υφιστάμενο εδάφιο, τίθεται πρώτο εδάφιο ως εξής: “Οι αποδοχές του ειδικού επιστημονικού προσωπικού του Συμβουλίου Οικονομικών Εμπειρογνωμόνων (Σ.Ο.Ε.) είναι ίδιες με αυτές που προβλέπονται για το ειδικό επιστημονικό προσωπικό των Ανεξάρτητων Διοικητικών Αρχών (Α.Δ.Α.)”.

β. Η διάταξη της παραγράφου αυτής ισχύει από 1-1-2013».

Τι σημαίνει

Πολιτικοί παράγοντες στους οποίους απευθυνθήκαμε, μετά τη δυσφορία που δεν έκρυψαν στο άκουσμα της είδησης, μας είπαν ότι με υπόγειο τρόπο η κυβέρνηση επιχειρεί να αλλάξει το νόμο 3832/10 ώστε να εκδώσουν νέο κανονισμό που θα διέπει το χειρισμό των στοιχείων φορολογικού απορρήτου. Βεβαίως, τα στοιχεία αυτά δεν θα αφορούν στον απλό και δοκιμαζόμενο πολίτη αλλά σε συγκεκριμένα πρόσωπα που κέρδιζαν, κερδίζουν και θα κερδίζουν όσο θα διαρκεί η κρίση εις βάρος των πολλών, αλλά και με την ανοχή όσων θα περάσουν αυτήν την τροπολογία.

Τώρα αρχίζουν τα ωραία.

Οι βουλευτές του Β’ θερινού τμήματος της Βουλής καλούνται να δώσουν την ευχέρεια σε ένα πρόσωπο που διώκεται για κακούργημα, τον ακλόνητο, αμετακίνητο και προφανώς αναντικατάστατο πρόεδρο της ΕΛΣΤΑΤ κ. Ανδρέα Γεωργίου, να επιλέγει υπαλλήλους της επιλογής του που θα έχουν πρόσβαση σ’ αυτά τα στοιχεία!

Με ακόμα πιο απλά λόγια, ο κ. Γεωργίου βρίσκεται υπεράνω διοικητικού συμβουλίου, ελεγκτικού συμβουλίου, ιεραρχίας και καθηκοντολογίου στην ΕΛΣΤΑΤ με μια υπόγεια μεθόδευση ορισμένων, αλλά και με την ανοχή βουλευτών όλων των κομμάτων που καλούνται να συναινέσουν σε ένα ακόμα θεσμικό ατόπημα.

Το θέμα γίνεται ακόμα πιο σοβαρό αν υπολογίσει κανείς ότι οι συντάκτες της τροπολογίας και των επιπροσθέτων προτεινομένων άρθρων:

  • Δεν εξηγούν γιατί επιδεικνύεται τώρα τόση βιασύνη για την τροποποίηση που έχει αναδρομική ισχύ από την 1η Ιανουαρίου 2013.
  • Δεν αναλύουν προς τους βουλευτές που υποτίθεται πως πρέπει να ψηφίσουν την τροπολογία από πού, πώς και γιατί προέκυψε αυτή η απαίτηση ώστε να λάβει υπερεξουσίες ο κ. Γεωργίου.
  • Δεν δικαιολογούν πώς γινόταν ο χειρισμός των στοιχείων φορολογικού απορρήτου ως σήμερα και με ποια διαδικασία.

Όλα αυτά πρέπει να απαντηθούν με απλή γλώσσα ώστε να γνωρίζει ο ελληνικός λαός ποιοι είναι εκείνοι που αυξάνουν ανεύθυνα κάθε μονάδα του χρέους, που ισοδυναμεί με 2,5 δισεκατομμύρια ευρώ τα οποία πληρώνουν οι πολίτες με την μορφή «πρόσθετων μέτρων».

Μήπως είναι τα ίδια πρόσωπα, από το «σύστημα Σημίτη», που επιδόθηκαν σε όργια «δημιουργικής λογιστικής» από τον Μάρτιο ως τον Οκτώβριο του 2010 αυξάνοντας το έλλειμμα κατά τρεις μονάδες, άρα 7,5 δισ. ευρώ, στηρίζοντας τον κ. Γεωργίου με τακτικές «πολιτικής παρθενορραφής»;

Διαβάστε επίσης: