ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Προσευχή: Για το άναμα του καντηλιού και το θυμιάτισμα

Προσευχή: Για το άναμα του καντηλιού και το θυμιάτισμα

Η προσευχή είναι ο μυστικός αγωγός, που συνδέει τον άνθρωπο με τον Δημιουργό του. Η προσευχή αποτελεί το κυριότερο μέρος της διακονίας του αναστημένου Χριστού. Όταν αναστήθηκε και αναλήφθηκε στα δεξιά του Πατρός, άρχισε να μεσιτεύει υπέρ ημών, δηλαδή να προσεύχεται (Εβραίους 7:25). Δια των προσευχών Του μας σώζει.

Εάν, λοιπόν, θέλουμε να είμαστε συνεργοί του Χριστού, πρέπει να αφιερώνουμε χρόνο στην προσευχή.

Υπάρχουν δύο τύποι προσευχής: η ιδιωτική, προσωπική, οικογενειακή, και η δημόσια προσευχή, η οποία γίνεται στο Ναό και προσευχόμαστε, όπως έχει καθορίσει η Εκκλησία.

Στο πλαίσιο της ιδιωτικής προσευχής εντάσσονται και οι ακόλουθες τρεις προσευχές για όταν ανάβουμε το καντήλι ή ένα κερί στο σπίτι μας, για όταν θυμιατίζουμε, αλλά και για όταν πίνουμε τον Αγιασμό.

Προσευχή για όταν ανάβουμε το καντήλι είναι ένα κερί στο σπίτι μας

Ούτω λαμψάτω το φως ημών έμπροσθεν των ανθρώπων, όπως ίδωσιν ημών τα καλά έργα και δοξάσωσιν τον Πατέρα ημών τον εν τοις ουρανοίς.

Προσευχή για όταν θυμιατίζουμε

Κατευθυνθήτω η προσευχή μου ως θυμίαμα ενώπιόν σου· έπαρσις των χειρών μου θυσία εσπερινή, εισάκουσόν με, Κύριε.

Θυμίαμά σοι προσφέρομεν, Χριστέ ο Θεός ημών, εις οσμήν ευωδίας πνευματικής· ο προσδεξάμενος εις το υπερουράνιόν σου Θυσιαστήριον, αντικατάπεμψον ημίν την χάριν του Παναγίου σου Πνεύματος.

Προσευχή για όταν πίνουμε τον Αγιασμό

Κύριε, ποίησον αυτό και δι᾿ εμέ «Αφθαρσίας πηγήν, αγιασμού δώρον, αμαρτημάτων λυτήριον, νοσημάτων αλεξιτήριον, δαίμοσιν ολέθριον, ταίς εναντίαις δυνάμεσιν απρόσιτον, αγγελικής ισχύος πεπληρωμένον», όπως διαβάζουμε στο dogma.gr.

Ρoή Ειδήσεων