ΕΡΓΑΣΙΑ

Προσλήψεις 17 ατόμων στο Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Θήρας

Προσλήψεις 17 ατόμων στο Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Θήρας

Με 17 άτομα θα ενισχυθεί το Δημοτικό Ταμείο Θήρας - Αν σας ενδιαφέρει τρέξτε...γιατί κλείνει γρήγορα η υποβολή αιτήσεων

Γνωστοποιείται η πρόσληψη προσωπικού δεκαεπτά (17) ατόμων, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας από την ημερομηνία υπογραφή της σύμβασης και μέχρι 05/07/2021, με σκοπό την αντιμετώπιση κατεπειγουσών αναγκών του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Θήρας (λόγω του αυξημένου κινδύνου εμφάνισης και διασποράς του COVID-19).

Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την αίτησή τους πρέπει να υποβάλουν υποχρεωτικώς τα εξής δικαιολογητικά:

1. Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής τους ταυτότητας.

2. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης ή πιστοποιητικό γέννησης για τους
άγαμους, πρόσφατης έκδοσης (το συγκεκριμένο πιστοποιητικό μπορεί να εκδοθεί
από τη διαδικτυακή πύλη ermis.gov.gr με χρήση των προσωπικών κωδικών του
ΤΑΧΙSΝΕΤ).

3. Βεβαίωση απογραφής από τον ΕΦΚΑ/ΙΚΑ ή υπεύθυνη δήλωση περί μη ασφάλισης
σε οποιοδήποτε ασφαλιστικό φορέα ή οποιοδήποτε επίσημο έγγραφο από το
οποίο να προκύπτει ο προσωπικός αριθμός φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ), ο
αριθμός μητρώου ΙΚΑ (Α.Μ.) και ο αριθμός μητρώου κοινωνικής ασφάλισης
(Α.Μ.Κ.Α.).

4. Φωτοαντίγραφο α’ σελίδας βιβλιαρίου καταθέσεων όπου να εμφαίνεται ευκρινώς
το IBAN.
5. Βασικό Τίτλο Σπουδών (για υποψήφιο που συμμετέχει στις κατηγορίες ΠΕ, ΤΕ και
ΔΕ, ενώ για την κατηγορία ΥΕ, μόνο αν ζητείται από την ανακοίνωση).

6. Πιστοποιητικό απόδειξης χειρισμού Η/Υ.

7. Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος σε ισχύ ή λοιπές βεβαιώσεις ή πιστοποιητικά ή
επαγγελματικές ταυτότητες όπου ζητείται.

8. Υπεύθυνη δήλωση (συμπεριλαμβάνεται στην αίτηση) στην οποία θα αναφέρεται
ότι: α) έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλόλητα που τους επιτρέπουν την
εκτέλεση των καθηκόντων της ειδικότητας που επιλέγουν και δεν ανήκουν σε
ευπαθείς ομάδες ή ομάδες αυξημένου κινδύνου, β) δεν έχουν απολυθεί από το
Δημόσιο, ΟΤΑ, ΝΠΔΔ δημοσίου τομέα για πειθαρχικούς λόγους, γ) δεν έχουν
κώλυμα κατά το άρθ. 8 του Υπαλληλικού Κώδικα σύμφωνα με το οποίο δεν μπορεί
να επιλέγει όποιος: 1) έχει καταδικαστεί για κακούργημα και σε οποιαδήποτε ποινή
για κλοπή, υπεξαίρεση (κοινή ή στην υπηρεσία), απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία,
απιστία δικηγόρου, δωροδοκία, καταπίεση, απιστία περί την υπηρεσία, παράβαση
καθήκοντος καθ’ υποτροπή, συκοφαντική δυσφήμιση, καθώς και για οποιοδήποτε
έγκλημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή έγκλημα οικονομικής εκμετάλλευσης
της γενετήσιας ζωής. 2) είναι υπόδικος και έχει παραπεμφθεί με τελεσίδικο
βούλευμα για κακούργημα ή για πλημμέλημα της προηγούμενης περίπτωσης, έστω
και αν το αδίκημα παραγράφηκε 3) έχει, λόγω καταδίκης στερηθεί τα πολιτικά του
δικαιώματα και για όσο χρόνο διαρκεί η στέρηση αυτή και 4) τελεί υπό δικαστική
συμπαράσταση.


9. Σε περίπτωση κατά την οποία δεν καθίσταται δυνατή η αναζήτηση απαιτούμενων
δικαιολογητικών είτε με ηλεκτρονικό είτε με άλλο τρόπο, λόγω των τρεχουσών
συνθηκών, ο υποψήφιος δύναται να υποβάλει υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986
(Α΄ 75), σύμφωνα με την οποία, εφόσον προκύψει προσληπτέος, θα προσκομίσει
αυτά σε χρόνο μεταγενέστερο και πάντως άμεσα μετά τη λήξη των έκτακτων
μέτρων λόγω του COVID-19.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν αίτηση με όλα τα ζητούμενα στοιχεία και να την υποβάλλουν μαζί με αντίγραφο της αστυνομικής τους ταυτότητας και με τα
απαιτούμενα δικαιολογητικά στο πρωτόκολλο του Δ.Λ.Τ.Θήρας από 8/02/20021 έως
09/02/2021.

Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Newsbomb.gr.

Διαβάστε επίσης:

Σούπερ μάρκετ: Αλλαγές στα ράφια - Ποια προϊόντα δεν θα πωλούνται

Ροή Ειδήσεων