ΕΡΓΑΣΙΑ

Προσλήψεις στο Ελληνικό Κτηματολόγιο: Μέχρι 6/7 οι αιτήσεις

Προσλήψεις στο Ελληνικό Κτηματολόγιο: Ποιους αφορά
Νέες θέσεις εργασίας

Το Ελληνικό Κτηματολόγιο προκηρύσσει την η σύναψη σαράντα συμβάσεων μίσθωσης έργου για την κάλυψη πρόσκαιρων και επειγουσών αναγκών των έργων της κτηματογράφησης διάρκειας τριών  ετών.

Αιτήσεις μέχρι 6/7/2022.

Οι ενδιαφερόμενοι στο Ελληνικό Κτηματολόγιο θα υπογράψουν σύμβαση εργασίας για 3 έτη.

Δείτε τις θέσεις εργασίας:

Απαραίτητα Τυπικά Προσόντα

  • 1. Πτυχίο ή δίπλωμα Γεωπληροφορικής και Τοπογραφίας Τ.Ε.Ι. της ημεδαπής ή Κ.Α.Τ.Ε.Ε. ή ισότιμων τίτλων σπουδών αντίστοιχης ειδικότητας σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής.
  • 2. Εξαετής (6 έτη) τουλάχιστον γενική επαγγελματική εμπειρία από την απόκτηση του απαιτούμενου πτυχίου ή διπλώματος, από την οποία τουλάχιστον 3 ετής εξειδικευμένη επαγγελματική εμπειρία (εξειδικευμένη επαγγελματική εμπειρία A’) σε εφαρμογές γεωγραφικών συστημάτων πληροφοριών-GIS.

3. Καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας, επίπεδο (Β2).

4. Γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα:

  • α) επεξεργασίας κειμένων
  • β) υπολογιστικών φύλλων και
  • γ) υπηρεσιών διαδικτύου.

Η αίτηση με τα απαιτούμενα ανά ειδικότητα/προκηρυσσόμενη θέση δικαιολογητικά υποβάλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: ktb2022@ktimatologio.gr.

Ροή Ειδήσεων