ΕΡΓΑΣΙΑ

Προσοχή: Έως τις 03/01 η προθεσμία για τις 42 θέσεις εργασίας στην ΕΕΤΑΑ

Προσοχή: Έως τις 03/01 η προθεσμία για τις 42 θέσεις εργασίας στην ΕΕΤΑΑ

Η Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (EETAA) καλεί τους ενδιαφερόμενους, προκειμένου να συνάψει, με αυτούς που θα επιλεγούν, συμβάσεις μίσθωσης έργου για την κάλυψη των αναγκών του έργου με τίτλο «Λειτουργία Δικτύου οριζόντιας υποστήριξης των Δήμων και των φορέων τους, ως δυνητικών δικαιούχων του Τομέα Περιβάλλοντος του ΕΠ του ΥΜΕΠΕΡΑΑ 2014-2020».

Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και Εθνικούς Πόρους στα πλαίσια του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» 2014-2020 - Άξονας Προτεραιότητας 16 «ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΤΑΜΕΙΟΥ ΣΥΝΟΧΗΣ».

Η Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Τομεακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων ΕΤΠΑ και Ταμείου Συνοχής, με την από 14.9.2017 και με αρ. πρωτ. 9878 απόφασή της, ενέκρινε την πρόταση της ΕΕΤΑΑ με τίτλο ««Λειτουργία Δικτύου οριζόντιας υποστήριξης των Δήμων και των φορέων τους, ως δυνητικών δικαιούχων του Τομέα Περιβάλλοντος του ΕΠ του ΥΜΕΠΕΡΑΑ 2014-2020».
Η εγκριθείσα πράξη στοχεύει στην υποστήριξη των φορέων Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Δήμων, ενώσεων αυτών και αντίστοιχων Επιχειρήσεων αυτών, ΔΕΥΑ, ΦΟΔΣΑ, κλπ) με οριζόντια μέτρα, σύμφωνα με την 46274 / ΕΥΘΥ 482 / 13.5.2016 Απόφαση του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης, με σκοπό την καλύτερη προετοιμασία τους για την υποβολή προτάσεων για χρηματοδότηση στον Τομέα Περιβάλλοντος του ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ 2014 - 2020.

Αντικείμενο της πράξης είναι η δημιουργία α) Δικτύου Εξωτερικών Συνεργατών (τριάντα έξι (36) ατόμων), οι οποίοι θα προσφέρουν τις υπηρεσίες τους σε περιφερειακό επίπεδο και β) Κεντρικής Ομάδας Υποστήριξης έξι (6) ατόμων), που θα λειτουργήσει στην ΕΕΤΑΑ, με σκοπό την οριζόντια υποστήριξη του δικτύου των Εξωτερικών Συνεργατών.

Με την παρούσα η ΕΕΤΑΑ προσκαλεί υποψηφίους για να συγκροτήσουν το Δίκτυο Εξωτερικών Συνεργατών, που θα απασχοληθούν με σύμβαση μίσθωσης έργου εικοσιτετράμηνης (24μηνης) διάρκειας, με δυνατότητα παράτασης του χρόνου του έργου μέχρι τη λήξη της πράξης, χωρίς οποιαδήποτε αύξηση της αμοιβής των αναδόχων και αφενός μεν χωρίς καμία δέσμευση εκ των προτέρων για την ΕΕΤΑΑ, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία περί προσλήψεων που τη διέπει, αφετέρου δε χωρίς να υποκρύπτεται οποιαδήποτε σχέση εργασίας από τις εν λόγω συμβάσεις.

ΟΡΙΣΜΟΙ

Δίκτυο Εξωτερικών Συνεργατών ή Εξωτερικοί Συνεργάτες: Συνεργάτες της ΕΕΤΑΑ, που θα εγκατασταθούν σε επίπεδο Περιφερειακών Ενοτήτων, έδρες και αποκεντρωμένα γραφεία των ΠΕΔ ή άλλων χώρων που θα ορίσει η ΕΕΤΑΑ, με αντικείμενο την οριζόντια ενημέρωση και υποστήριξη των Δήμων και των Φορέων τους.

Σύμβουλοι Κεντρικής Ομάδας Υποστήριξης ή Σύμβουλοι: Συνεργάτες της ΕΕΤΑΑ, που θα εγκατασταθούν στα γραφεία της, με αντικείμενο το συντονισμό και παρακολούθηση του έργου του Δικτύου Εξωτερικών Συνεργατών και την ενημέρωση και υποστήριξη των Δήμων και Φορέων της Περιφέρειας Αττικής. Ομάδα Διοίκησης Έργου της ΕΕΤΑΑ: Ο υπεύθυνος έργου και δύο ακόμη στελέχη της ΕΕΤΑΑ που θα έχουν την ευθύνη συντονισμού, παρακολούθησης και αξιολόγησης του συνόλου του έργου.

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Αντικείμενο του έργου των Εξωτερικών Συνεργατών, οι οποίοι θα εγκατασταθούν στις Περιφερειακές Ενώσεις Δήμων και θα επικοινωνούν με αυτούς τους Δήμους και τους φορείς τους, θα είναι η συστηματική ενημέρωση των Δήμων, των ΔΕΥΑ και των ΦΟΔΣΑ για νέες προσκλήσεις του ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ, η υποστήριξή τους για την σε βάθος κατανόηση των προσκλήσεων, με στόχο την υποβολή προτάσεων και η οριζόντια τεχνική υποστήριξη των στελεχών των τεχνικών υπηρεσιών ή των υπηρεσιών προγραμματισμού που αναλαμβάνουν τη σύνταξη προτάσεων σε προσκλήσεις του ΕΣΠΑ. Αναλυτικότερα, το αντικείμενο των Εξωτερικών Συνεργατών θα περιλαμβάνει:


1. Καταγραφή των προβλημάτων και των αναγκών των Δήμων, σε σχέση με τα έργα περιβάλλοντος, που πρέπει να αντιμετωπισθούν με οριζόντια μέτρα υποστήριξης, προκειμένου να αποκτήσουν την ικανότητα ανταπόκρισης σε προσκλήσεις. Κατάταξη των προβλημάτων σε κατηγορίες (π.χ. θεσμικά, τεχνικά, οργανωτικά, χρηματοδοτικά, κλπ) και σύνταξη ενημερωτικών εκθέσεων

2. Βάσει της καταγραφής των προβλημάτων και των αναγκών των Δήμων και των φορέων τους, θα γίνεται παράλληλα και έλεγχος του κατά πόσον οι Δήμοι ικανοποιούν κριτήρια των προσκλήσεων

3. Συστηματική ενημέρωση των Δήμων και των φορέων τους (των συλλογικών και αποφασιστικών οργάνων τους αλλά και των Υπηρεσιών τους) σχετικά με τις προσκλήσεις που εκδίδονται από το ΕΠ του ΥΜΕΠΕΡΑΑ, τα ΠΕΠ ή άλλα τομεακά προγράμματα στον τομέα του Περιβάλλοντος και που τους αφορούν (7 έως 10 προσκλήσεις). Συμμετοχή σε συσκέψεις και τεχνικά εργαστήρια με στελέχη των τεχνικών υπηρεσιών και των υπηρεσιών προγραμματισμού των ενδιαφερόμενων Δήμων, (με συμμετοχή τουλάχιστον δύο Δήμων), για την ενημέρωσή τους σε σχέση με την φιλοσοφία και την δομή της κάθε πρόσκλησης αλλά και τις ειδικές προϋποθέσεις της (εξειδίκευση, αποκωδικοποίηση, χρηστικές πληροφορίες, σημεία - κλειδιά και οδηγίες).

4. Εξέταση των προτεινόμενων δράσεων των Δήμων βάσει της στόχευσης, του αντικειμένου, των ειδικών χαρακτηριστικών της κάθε πρόσκλησης και των απαιτούμενων συνοδευτικών εντύπων και έλεγχος της πληρότητας του σχετικού φακέλου ως προς την προσκόμιση του συνόλου των απαιτούμενων δικαιολογητικών προς αποφυγή κατάθεσης φακέλου με ελλιπή δικαιολογητικά (ο έλεγχος δεν θα αφορά το περιεχόμενο των δικαιολογητικών).

5. Καταγραφή και παρακολούθηση των διαφόρων ώριμων έργων των δήμων και των Φορέων τους που δεν έχουν ενταχθεί σε κάποιο πρόγραμμα συγχρηματοδοτούμενο και ενημέρωση της κεντρικής πλατφόρμας επικοινωνίας.

6. Καταγραφή των παρεμβάσεων και των έργων που έχουν υλοποιηθεί από τους Δήμους και τους φορείς τους στον τομέα του περιβάλλοντος (π.χ. αποκαταστάσεις κτιρίων, ενεργειακά έργα, έργα διαχείρισης απορριμμάτων, έργα λυμάτων, έργα αστικής αναζωογόνησης, έργα φύσης) με χρηματοδότηση από εθνικούς ή ευρωπαϊκούς πόρους

Στο πλαίσιο του έργου τους οι εξωτερικοί συνεργάτες θα πραγματοποιήσουν τις αναγκαίες μετακινήσεις προς την Αθήνα για την παρακολούθηση του Προγράμματος Αρχικής Επιμόρφωσης και για τη συμμετοχή τους σε συναντήσεις όλων των μελών του δικτύου, καθώς και τις αναγκαίες μετακινήσεις προς τους Δήμους και τους φορείς τους (ΔΕΥΑ ή ΦΟΔΣΑ), βάσει του προγραμματισμού που θα πραγματοποιηθεί από την Ομάδα Διοίκησης Έργου και την Κεντρική Ομάδα Υποστήριξης.

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ

Η επιλογή των ειδικοτήτων και των κύριων /επιθυμητών προσόντων επιλογής πραγματοποιήθηκε με βάση, κατά κύριο λόγο: α) το φυσικό αντικείμενο του έργου που καλούνται οι συμβασιούχοι έργου να αναλάβουν, βάσει των προβλεπομένων απαιτήσεων και αναγκών στη σχετική πρόσκληση της Ειδικής Γραμματέως Διαχείρισης Τομεακών ΕΠ ΕΤΠΑ και ΤΣ προς την ΕΕΤΑΑ και β) την υποβληθείσα και εγκριθείσα πρόταση της ΕΕΤΑΑ από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος
ΥΜΕΠΕΡΑΑ.

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να διαθέτουν πτυχίο ΠΕ ή ΤΕ μιας εκ των ειδικοτήτων:
- Μηχανικού
- Περιβαλλοντολόγου
- Οικονομολόγου ή Λογιστή
- Περιφερειακής Ανάπτυξης
- Χημικού
- Φυσικού
- Μαθηματικού
- Βιολόγου
- Γεωλόγου

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

Η συνολική διάρκεια των συμβάσεων έργου θα είναι για είκοσι τέσσερις (24) μήνες. Παράταση του χρόνου παράδοσης του έργου επιτρέπεται χωρίς οποιαδήποτε αύξηση της αμοιβής του αναδόχου μέχρι τη λήξη της πράξης.

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή
τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της Ελληνικής Εταιρείας Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης Α.Ε. στην ακόλουθη διεύθυνση: Μυλλέρου 73 - 77, 104 36 Αθήνα, υπόψιν κας Ελίνας Καμπαδάκη (τηλ. επικοινωνίας: 213 13 20 717). Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δεκαπέντε (15) εργάσιμες ημέρες και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της ανάρτησής της στην ιστοσελίδα της Ελληνικής Εταιρείας Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης Α.Ε. Η ανωτέρω προθεσμία λήγει με την παρέλευση ολόκληρης της τελευταίας ημέρας και εάν αυτή είναι, κατά νόμο, εξαιρετέα (δημόσια αργία) ή μη εργάσιμη, τότε η λήξη της προθεσμίας μετατίθεται την επόμενη εργάσιμη ημέρα.

Οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητήσουν τα έντυπα των αιτήσεων στην ηλεκτρονική διεύθυνση της Ελληνικής Εταιρείας Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης Α.Ε. (www.eetaa.gr).

Κατεβάστε την προκήρυξη σε PDF αρχείο, κάνοντας κλικ ΕΔΩ

Ρoή Ειδήσεων