ΕΘΝΙΚΑ

Πρόσκληση για κατάταξη στο Στρατό Ξηράς με την 2024 Β'/ΕΣΣΟ

Πρόσκληση για κατάταξη στο Στρατό Ξηράς με την 2024 Β'/ΕΣΣΟ

Κάλεσμα στους στρατεύσιμους απευθύνει το υπουργείο Εθνικής Άμυνας για να καταταγούν στο Στρατό Ξηράς με την 2024 Β'/ΕΣΣΟ.

Με εγκύκλιο διαταγή του υπουργείου Εθνικής Άμυνας καλούνται να καταταγούν στο Στρατό Ξηράς με τη 2024 Β'/ΕΣΣΟ κατηγορίες στρατευσίμων.

Οι καλούμενοι από αναβολή κατάταξης για λόγους υγείας καθώς και οι στρατεύσιμοι άλλων κατηγοριών και ανυπότακτοι οι οποίοι οποτεδήποτε έλαβαν αναβολή κατάταξης για λόγους υγείας, υποχρεούνται να παρουσιασθούν για κατάταξη στα αναφερόμενα στη διαταγή Κέντρα Εκπαίδευσης Νεοσυλλέκτων (ΚΕΝ) από 4 μέχρι 6 Μαρτίου 2024 ενώ οι λοιποί καλούμενοι υποχρεούνται να παρουσιασθούν για κατάταξη στα αναφερόμενα στη διαταγή ΚΕΝ από 11 μέχρι 15 Μαρτίου 2024.

Οι καλούμενοι θα πρέπει να προσκομίσουν στα ΚΕΝ:

Τα αποτελέσματα μοριακού ελέγχου ανίχνευσης (τεστ PCR) του κορονοϊού COVID-19, το οποίο θα πρέπει να έχει πραγματοποιηθεί εντός 48 ωρών, πριν από την ημερομηνία κατάταξής. Ο έλεγχος ανίχνευσης διενεργείται δωρεάν στα δημόσια νοσοκομεία, στα κέντρα υγείας, σε καθορισμένα περιφερειακά ιατρεία ή στα στρατιωτικά νοσοκομεία, με την επίδειξη του σημειώματος κατάταξης και του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή άλλου επίσημου ταυτοποιητικού στοιχείου, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Συγκεκριμένα καλούνται να καταταγούν στο Στρατό Ξηράς με τη 2024 Β'/ΕΣΣΟ:

α. Οι στρατεύσιμοι κλάσης 2026 (έτος γέννησης 2005) που είναι γραμμένοι ή είναι αδήλωτοι στα μητρώα αρρένων του Νομού Ροδόπης (μόνο των Δήμων Ιασμού, Μαρώνειας-Σαπών και Αρριανών),

β. Οι στρατεύσιμοι των κλάσεων 2001 έως και 2026 (έτη γέννησης 1980 έως και 2005), από όλους τους νομούς που υπέχουν υποχρέωση στράτευσης και είναι κατηγοριών πρώτης έως τέταρτης (Ι/1 έως και Ι/4), πλήρους ή μειωμένης θητείας, ανεξάρτητα αν έχουν τελειώσει ή όχι τη βασική ή ειδική εκπαίδευση και οι λόγοι της υποχρέωσής τους για κατάταξη δημιουργήθηκαν στο διάστημα από 1 Νοεμβρίου 2023 μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2023,

γ. Οι στρατεύσιμοι των κλάσεων της παραγράφου 1β της παρούσας, που έτυχαν αναβολής κατάταξης για λόγους υγείας και οι λόγοι της υποχρέωσής τους για κατάταξη δημιουργήθηκαν στο διάστημα από 1 Ιανουαρίου 2024 μέχρι 29 Φεβρουαρίου 2024,

δ. Οι στρατεύσιμοι και ανυπότακτοι μετά τη διακοπή της ανυποταξίας τους, που έτυχαν αναβολής κατάταξης ως νοσηλευόμενοι, σύμφωνα με το άρθρο 15 του Ν.3421/2005,

ε. Οι στρατεύσιμοι και ανυπότακτοι, των οποίων μετατοπίσθηκε η ημερομηνία κατάταξής τους για λόγους υγείας, σύμφωνα με την παράγραφο 7γ του άρθρου 37 του Ν.3421/2005,

στ. Οι στρατεύσιμοι και ανυπότακτοι που παραπέμφθηκαν στην αρμόδια στρατιωτική υγειονομική επιτροπή και κρίθηκαν ικανοί κατηγορίας πρώτης (Ι/1) μέχρι και τέταρτης (Ι/4), σύμφωνα με το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 8 του άρθρου 37 του Ν.3421/2005,

ζ. Οι στρατεύσιμοι των οποίων το αίτημα αναβολής κατάταξης για κοινωνικούς λόγους, απορρίφθηκε από την αρμόδια διοίκηση στρατολογικών υπηρεσιών, σύμφωνα με το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 3 του άρθρου 29 του Ν.3421/2005,

η. Όσοι υπέβαλαν δικαιολογητικά για την κατάταξή τους ως πρότακτοι οπλίτες, σύμφωνα με το άρθρο 38 του Ν.3421/2005, εφόσον οι υπηρεσιακές ανάγκες το επιτρέψουν. Αυτοί έχουν δικαίωμα να ανακαλούν οποτεδήποτε τα δικαιολογητικά τους ή να μην κατατάσσονται χωρίς να υπέχουν συνέπειες,

θ. Οι στρατεύσιμοι που με διαταγές της διεύθυνσης Στρατολογικού (Β4) του Γενικού Επιτελείου Στρατού, εκτός των παραπάνω κατηγοριών, εντάχθηκαν ή θα ενταχθούν στην 2024 Β'/ΕΣΣΟ για διάφορους λόγους (υπηρεσιακές ανάγκες, ικανοποίηση αιτημάτων στρατευσίμων, κλπ.),

ι. Οι μόνιμοι κάτοικοι εξωτερικού της παραγράφου 3 του άρθρου 40 του Ν.3421/2005, που υπέβαλαν αίτηση για αρχική κατάταξη τμηματικής εκπλήρωσης της θητείας τους,

ια. Οι ανήκοντες στις κλάσεις της παραγράφου 1β της παρούσας που προέρχονται από την κατηγορία των ανυπότακτων,

ιβ. Οι στρατεύσιμοι που με διαταγή του ΓΕΕΘΑ/Β4, μεταφέρθηκαν ή θα μεταφερθούν στο Στρατό Ξηράς από τους άλλους Κλάδους των Ενόπλων Δυνάμεων και υποχρεούνται να καταταγούν με την 2024 Β'/ΕΣΣΟ,

ιγ. Οι στρατεύσιμοι και ανυπότακτοι της παραγράφου 1 του άρθρου 57 του Ν.3421/2005 που επιθυμούν να καταταγούν στο Στρατό Ξηράς εκτός ΕΣΣΟ, σύμφωνα με τις παραγράφους 5 και 6 του άρθρου 1 (σ.σ.που έχουν συμπληρώσει το τριακοστό τρίτο (33ο) έτος της ηλικίας τους), από 16 Μαρτίου 2024 μέχρι και την προηγούμενη της 1ης ημέρας κατάταξης της 2024 Γ'/ΕΣΣΟ, ανάλογα με την κατηγορία τους (προερχόμενοι από αναβολή για λόγους υγείας ή λοιποί συνυπόχρεοι),

ιδ. Οι στρατεύσιμοι , οι οποίοι:

(1) Έλαβαν αναβολή κατάταξης για κοινωνικούς λόγους, κατόπιν της πρόσκλησής τους με τη 2023 ΣΤ'/ΕΣΣΟ,

(2) Έλαβαν αναδρομικά αναβολή κατάταξης για κοινωνικούς λόγους, κατόπιν της πρόσκλησής τους με την 2023 ΣΤ'/ΕΣΣΟ, εφόσον δεν έχουν ήδη καταταγεί και δεν έχει παρέλθει η τελευταία ημέρα κατάταξης της 2024 Β'/ΕΣΣΟ (15 Μαρτίου 2024), σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 29 του Ν.3421/2005. Όσοι είχαν λάβει οποτεδήποτε αναβολή κατάταξης για λόγους υγείας, μπορούν να κατατάσσονται εμπρόθεσμα μέχρι και την τελευταία ημερομηνία κατάταξης της ΕΣΣΟ στα αναφερόμενα στη διαταγη Κέντρα Εκπαίδευσης Νεοσυλλέκτων (ΚΕΝ),

(3) Έλαβαν αναβολή κατάταξης για κοινωνικούς λόγους, κατόπιν της πρόσκλησής τους με τη 2024 Α'/ΕΣΣΟ και την διέκοψαν, σύμφωνα με την παράγραφο 8 του άρθρου 29 του Ν.3421/2005

Όσοι από τους παραπάνω καλουμένους κηρυχθούν ανυπότακτοι, λόγω μη κατάταξής τους, θα καλούνται για κατάταξη, κατά τη διάρκεια της ανυποταξίας τους, με την παρούσα.

Περισσότερες πληροφορίες για τα Κέντρα Εκπαίδευσης Νεοσυλλέκτων , τις ακριβείς ημερομηνίες και τις υποχρεώσεις αυτών που καλούνται για κατάταξη, παρέχονται από τις κατά τόπους στρατολογικές υπηρεσίες ή στο διαδικτυακό τόπο «www.stratologia.gr», μέσω του οποίου, οι στρατεύσιμοι υποχρεούνται να εκτυπώσουν το σημείωμα Κατάταξης.