ΕΛΛΑΔΑ

Η κρίση «χτύπησε» και τα παιδικά παιχνίδια

Η κρίση «χτύπησε» και τα παιδικά παιχνίδια

Στον περιορισμό των δαπανών για παιχνίδια το 2011 αλλά και πέρυσι, τα οποία δεν θεωρούνται αγαθά πρώτης ανάγκης, συνέβαλλαν το μειωμένο εισόδημα και η αρνητική ψυχολογία των καταναλωτών, λόγω της οικονομικής κρίσης, σύμφωνα με τα αποτελέσματα μελέτης της Hellastat.

Η μείωση της ζήτησης προκαλείται τόσο από την υποχώρηση της επισκεψιμότητας των καταστημάτων, όσο και από την υποχώρηση της μέσης δαπάνης ανά αγορά.

Σε αυτό το κλίμα υποχώρησης, οι αλυσίδες καταστημάτων αποδεικνύονται, σύμφωνα με τη Hellastat, πιο ανθεκτικές λόγω των ανταγωνιστικών τιμών που προσφέρουν. Αντιθέτως πολλά μικρά ανεξάρτητα καταστήματα υπόκεινται σε μεγάλη μείωση των εσόδων τους, ενώ πολλά από αυτά έχουν ήδη κλείσει. Πολλές εταιρείες λιανικής εμπορίας προσφέρουν μειωμένες τιμές, σε μια προσπάθεια συγκράτησης της πτώσης των εσόδων τους. Ωστόσο η πολιτική αυτή έχει αρνητική επίπτωση στα περιθώρια κερδοφορίας.

Σύμφωνα με τη Hellastat, αρνητική πτυχή για την αγορά αποτελεί η αύξηση των εισαγωγών ανώνυμων προϊόντων χαμηλού κόστους από ασιατικές χώρες όπως η Κίνα. Η διείσδυση των εν λόγω ειδών διαχρονικά κλιμακώνεται, καθώς οι γονείς προσανατολίζονται σε αγορές φθηνότερων ειδών. θετικές προοπτικές εντοπίζονται στην ανάπτυξη των εξαγωγών, καθώς οι συνθήκες κατανάλωσης σε άλλες χώρες είναι σαφώς πιο ευνοϊκές.

Στη μελέτη της Hellastat αναλύονται οι οικονομικές καταστάσεις 33 επιχειρήσεων. Ο κύκλος εργασιών των εταιρειών του δείγματος υποχώρησε το 2011 κατά 4%, στα 631,84 εκατ. ευρώ (η συγκράτηση της πτώσης προήλθε από τις εταιρείας Jumbo AEE και Μουστάκας ΑΕΒΕ οι οποίες το 2011 ενίσχυσαν τα έσοδά τους). Η μέση κάμψη πωλήσεων ανά εταιρία διαμορφώθηκε σε -7,4%.

Τα υψηλά λειτουργικά και προ φόρων αποτελέσματα της Jumbo AEE επηρέασαν και τα αποτελέσματα του δείγματος. Τα συνολικά κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων (ΚΠΤΦΑ) μειώθηκαν κατά 13,5%, στα 113,34 εκατ. ευρώ, ενώ στα προ φόρων κέρδη παρατηρήθηκε κάμψη 15,7% (91,42 εκατ. ευρώ το 2011). Η μέση μείωση των κερδών προ φόρων (ΚΠΦ) στο σύνολο του δείγματος διαμορφώθηκε σε -47% (σύνολο οικονομίας:-15,4%).

Το περιθώριο μικτών κερδών υποχώρησε σε 37%. Το περιθώριο ΚΠΤΦΑ διατηρήθηκε σε 7%, ενώ το περιθώριο ΚΠΦ υποχώρησε σε 1,8%. Τα αποθέματα των εταιριών διακρατήθηκαν επί 158 ημέρες. Ωστόσο, η αποπληρωμή των προμηθευτών μετά από 8 μήνες συγκράτησε τον εμπορικό κύκλο του δείγματος στις 54 ημέρες.

Η κεφαλαιακή μόχλευση επιδεινώθηκε σε 1,9 προς 1 (σύνολο οικονομίας: 0,9 προς 1). Η μέση αποδοτικότητα των Ιδίων Κεφαλαίων (RoE) υποχώρησε για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά σε 2,1%, λόγω της πτώσης των περιθωρίων κέρδους.