ΕΛΛΑΔΑ

Ποιοι θρησκευτικοί χώροι γλιτώνουν το Έκτακτο Ειδικό Τέλος Ακινήτων

Ποιοι θρησκευτικοί χώροι γλιτώνουν το Έκτακτο Ειδικό Τέλος Ακινήτων

Το πολύκροτο πολυνομοσχέδιο κατατέθηκε στη Βουλή προς ψήφιση και μάλιστα σε ένα άρθρο και στις 97 σελίδες της αιτιολογικής έκθεσης βρίσκει κανείς...λαβράκια! Συγκεκριμένα στην υποπαράγραφο Α7 γίνεται λόγος για το Έκτακτο Ειδικό Τέλος Ακινήτων (Ε.Ε.Τ.Α.)

Αναφέρεται μάλιστα πως "για επιτακτικούς λόγους εθνικού συμφέροντος, που συνίστανται στην αποφυγή της απόκλισης από τον τεθέντα στόχο για την άμεση μείωση του δημοσιονομικού ελλείμματος και την εξ αυτής ενεργοποίηση των ρητρών αυτόματης διόρθωσης, αποφασίστηκε από την Κυβέρνηση, αποκλειστικά για το έτος 2013, η επιβολή έκτακτου ειδικού τέλους υπέρ του Δημόσιου στις ηλεκτροδοτούμενες επιφάνειες ακινήτων (ΕΕΤΑ)."

Βέβαια δεν παραλείπεται να διευκρινιστεί και ποιοι χώροι απαλλάσονται:

Στην περ. 7 καθορίζονται οι υποκειμενικές και αντικειμενικές απαλλαγές από το ΕΕΤΑ. Συγκεκριμένα, στο τέλος δεν υπόκεινται τα ακίνητα που ανήκουν :

α) στο Ελληνικό Δημόσιο, στα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, πλην των οριζόμενων στην υποπερ. β' νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, στους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, και τις δημοτικές επιχειρήσεις,

β) στα θρησκευτικά νομικά πρόσωπα της περ. ιγ της παρ. 1 του άρθρου 129 του ν. 3842/2010, στα οποία περιλαμβάνονται και όσα έχουν περιβληθεί τον τύπο του νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου, αποκλειστικά για τα ακίνητα ιδιοχρησιμοποιούν για να επιτελούν το λατρευτικό, εκπαιδευτικό, θρησκευτικό και κοινωφελές έργο τους.

γ) στα νομικά πρόσωπα της περίπτωσης στ’ της παρ. 7 του άρθρου 24 του ν. 2130/1993 εφόσον χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για την εκπλήρωση των θρησκευτικών, εκκλησιαστικών, φιλανθρωπικών, εκπαιδευτικών, καλλιτεχνικών ή κοινωφελών σκοπών τους.

ΠΗΓΗ ΑΓΙΟΡΕΙΤΙΚΟ ΒΗΜΑ