ΕΛΛΑΔΑ

Αυτά είναι τα κριτήρια για την κινητικότητα στο Δημόσιο

Αυτά είναι τα κριτήρια για την κινητικότητα στο Δημόσιο

Σημαντικότερη παράμετρος ο τρόπος εισαγωγής στο Δημόσιο -

Πώς θα γίνει η διαδικασία της μοριοδότησης – ποιοι θα μοριοδοτηθούν αρνητικά

Την υπουργική απόφαση με την οποία ορίζονται τα κριτήρια βάσει των οποίων επιλέγονται οι υπάλληλοι που τίθενται σε κινητικότητα εξέδωσε σήμερα ο υπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης.

Σημαντικότερη παράμετρος στην αξιολόγηση αναδεικνύεται ο τρόπος εισαγωγής στο Δημόσιο.

Την ανώτατη βαθμολόγηση λαμβάνουν οι απόφοιτοι της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης, της Εθνικής Σχολής Τοπικής Αυτοδιοίκησης, καθώς και όσοι εισήχθησαν με γραπτό διαγωνισμό του ΑΣΕΠ.

Μοριοδοτούνται επίσης οι διδακτορικοί και μεταπτυχιακοί τίτλοι σπουδών και ενισχύονται οι νεότεροι υπάλληλοι αφού η μοριοδότηση των πρώτων χρόνων υπηρεσίας στο Δημόσιο είναι αυξημένη.

Για την αξιολόγηση των υπαλλήλων λαμβάνονται υπόψη οι εκθέσεις αξιολόγησης των τελευταίων οκτώ ετών.

Αρνητική μοριοδότηση υπάρχει σε περίπτωση εμπλοκής δημοσίου υπαλλήλου σε πειθαρχικά παραπτώματα.

Η διαδικασία της μοριοδότησης θα γίνει από το Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού (ΑΣΕΠ) σε συνεργασία με τα αρμόδια όργανα των εμπλεκομένων Υπουργείων και φορέων.

Ειδικότερα, θα συγκροτηθούν Τριμελή Ειδικά Υπηρεσιακά Συμβούλια από ένα μέλος του ΑΣΕΠ ως πρόεδρο, τον προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης ή της Διεύθυνσης Διοικητικού/ Προσωπικού του οικείου φορέα ως εισηγητή και ένα προϊστάμενο άλλης Γενικής Διεύθυνσης ή Διεύθυνσης του ίδιου φορέα, με τους αναπληρωτές τους.

Σε δήλωσή του ο αρμόδιος υπουργός ανέφερε ότι με τη συγκεκριμένη υπουργική απόφαση αναδεικνύονται οι αρχές στις οποίες θα στηριχθεί για μία σύγχρονη και αποτελεσματική δημόσια διοίκηση. Όπως είπε, αυτές είναι η αξιοκρατία, η αξιοσύνη, η εμπιστοσύνη, αλλά και ηαυστηρότητα, όπου αυτή είναι επιβεβλημένη.