ΕΛΛΑΔΑ

Σχολή Αξιωματικών ΕΛΑΣ: 23 προσλήψεις εποχικού προσωπικού

Σχολή Αξιωματικών ΕΛΑΣ: 23 προσλήψεις εποχικού προσωπικού

Στην πρόσληψη 23 εποχικών υπαλλήλων θα προχωρήσει η Σχολή Αξιωματικών της Ελληνικής Αστυνομίας, που εδρεύει στο Δήμο Αχαρνών Αττικής, με συμβάσεις ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας οκτώ μηνών.

Οι θέσεις αφορούν σε αποφοίτους Γυμνασίου και Λυκείου και κατανέμονται ως εξής:

ΥΕ Τραπεζοκόμων 9 θέσεις,

ΔΕ Μαγείρων 5 θέσεις,

ΥΕ Λαντζιέρηδων 5 θέσεις,

ΥΕ Καθαριστών 2 θέσεις,

ΔΕ Ηλεκτρολόγων 1 θέση,

ΔΕ Υδραυλικός 1 θέση.

Ανάμεσα στα δικαιολογητικά που θα πρέπει να καταθέσουν οι υποψήφιοι περιλαμβάνονται η αίτηση, πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, αντίγραφα τίτλου σπουδών και φωτοτυπία των δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΑΣΕΠ ΣΟΧ.2 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας στην διεύθυνση: Σχολή Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας, Λ. Θρακομακεδόνων 101 Τ.Κ 13679 Αχαρνές, υπ” όψιν κ. Υ/Α” ΜΗΤΙΛΟΥΔΗ Δημητρίου.

Περισσότερες πληροφορίες στο τηλέφωνο 210 2424164.