ΕΛΛΑΔΑ

Νέες διευκρινίσεις για την κινητικότητα των δημοτικών αστυνομικών

Νέες διευκρινίσεις για την κινητικότητα των δημοτικών αστυνομικών

Σε τρεις νέες διευκρινίσεις για την κινητικότητα των δημοτικών αστυνομικών, προχώρησε, με έγγραφό του, το υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης.

Σχετικά με τη μοριοδότηση των πρόσθετων βαθμολογούμενων κριτηρίων για την ένταξη των δημοτικών αστυνομικών στην Ελληνική Αστυνομία και αναφορικά με το πρόσθετο προσόν της άδειας οδήγησης, διευκρινίζεται ότι καθ' υπόδειξη της ΕΛΑΣ αρκεί η κατοχή άδειας οδήγησης μοτοσικλέτας, ανεξαρτήτως κυβικών.

Οι διορισμένοι πριν την εφαρμογή του άρθρου 8 του ΠΔ 135/2006, οι οποίοι είχαν υποβληθεί σε ψυχοτεχνική διαδικασία και είχαν κριθεί από τις αρμόδιες επιτροπές ως «ικανοί» δεν υποχρεούνται να την επαναλάβουν. Σε αυτή την περίπτωση, είτε υπάρχει η αντίστοιχη βεβαίωση στον φάκελλο του υπό μεταφορά υπαλλήλου, είτε ο υποψήφιος το δηλώνει υποβάλλοντας υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986.

Επίσης, σημειώνεται ότι οι εκθέσεις αξιολόγησης των υπαλλήλων της δημοτικής αστυνομίας του έτους 2013, λαμβάνονται υπ' όψιν για τη μοριοδότηση του κριτηρίου 4 ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ στο έντυπο Αίτησης- Υπεύθυνης Δήλωσης.