ΕΛΛΑΔΑ

Οι 71 προσλήψεις στο Μουσείο και στον Αρχ/κο χώρο της Αρχαίας Ολυμπίας

Οι 71 προσλήψεις στο Μουσείο και στον Αρχ/κο χώρο της Αρχαίας Ολυμπίας

Εγκρίθηκαν οι 1122 προσλήψεις ατόμων, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας έως επτά μήνες, σε Υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού και συγκεκριμένα οι προσλήψεις θα αφορούν τα μουσεία και τους αρχαιολογικούς χώρους με διευρυμένο ωράριο λόγω της επικείμενης αυξημένης επισκεψιμότητας.

Συγκεκριμένα το υπουργείο Πολιτισμού ενέκρινε τις 1122 προσλήψεις σε μουσεία και αρχαιολογικούς χώρους που θα προκηρύξουν οι Εφορείες Αρχαιοτήτων (ΕΒΑ και ΕΠΚΑ) όπως αναλυτικά αναφέρονται στον κατωτέρω πίνακα κατά Οργανική Μονάδα, ειδικότητα και αριθμό, με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας έως επτά μήνες, προκειμένου να λειτουργήσουν οι τριάντα τρεις (30+3) αρχαιολογικοί χώροι και Μουσεία με τη μεγαλύτερη επισκεψιμότητα και σπουδαιότητα.

Όσον αφορά το προσωπικό που θα προσληφθεί στο Μουσείο και στον αρχαιολογικό χώρο της Ολυμπίας, οι θέσεις 71 θέσεις εργασίας κατανέμονται ως εξής:
56 ημερήσιοι φύλακες (ΔΕ)
11 νυχτοφύλακες (ΔΕ)
4 καθαριστές (ΥΕ)

Οι προσλήψεις του εν λόγω προσωπικού στις ανωτέρω Υπηρεσίες αρμοδιότητας της Γενικής Διεύθυνσης Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς, θα γίνουν μέσω ΑΣΕΠ. Για το Φυλακτικό Προσωπικό (Φύλακες Αρχαιοτήτων και Νυχτοφύλακες) και το Προσωπικό Καθαριότητας, εγκρίνεται η απασχόληση με αμοιβή κατά τις Κυριακές, αργίες και λοιπές εξαιρέσιμες ημέρες καθώς και η εργασία πέραν του πενθημέρου, που εμπίπτουν στο χρονικό διάστημα της σύμβασης.
Οι ενδιαφερόμενοι θα υποβάλλουν την αίτηση ΣΟΧ του ΑΣΕΠ όταν θα προκηρυχθούν οι προσλήψεις από τις ΕΒΑ και τις ΕΠΚΑ.

Πηγή: patrisnews.com