Ζημιές €191 εκατ. είχε η Ελληνική Τράπεζα το 2013

Ζημιές €191 εκατ. είχε η Ελληνική Τράπεζα το 2013

Ζημιές 191 εκ. ανακοίνωσε για το 2013 η Ελληνική Τράπεζα έναντι ζημιών €23,4 εκ. το 2012.

Τα αποτελέσματα του 2013 έχουν ενεργοποιήσει τις πρόνοιες για μετατροπή μέρους των μετατρέψιμων αξιογράφων κεφαλαίου της Τράπεζας (των ΜΑΚ1) σε μετοχές.

Συνολικά, θα μετατραπούν €86 εκ. από τα €126 εκ. που υπάρχουν ενώ η Τράπεζα διαθέτει άλλα €128 εκ. σε ΜΑΚ2.

Με τη ρύθμιση αυτή η Τράπεζα αυξάνει τα κύρια βασικά ίδια κεφάλαια της σε 9,3%, που είναι πάνω από το σχετικό όριο.

Αρνητικά στα αποτελέσματα επηρεάζει η επιδείνωση του δανειακού της χαρτοφυλακίου που οδηγεί σε μείωση των εσόδων και αύξηση των προβλέψεων ενώ επηρέασε επίσης η αύξηση των εξόδων λόγω αποζημιώσεων στο προσωπικό που επέλεξε την εθελούσια έξοδο.

Στα αποτελέσματα της τράπεζας περιλαμβάνονται οι ζημιές που προέκυψαν από τη μείωση των υποκαταστημάτων της Ελλάδας.

Οι προβλέψεις για απαιτήσεις αυξήθηκαν στα €310,8 εκ. το 2013 από €104 εκ. το 2012.