ΚΥΠΡΟΣ

Τρ. Κύπρου: Μαραθώνια συνεδρίαση του Δ.Σ.

Τρ. Κύπρου: Μαραθώνια συνεδρίαση του Δ.Σ.

Σε μαραθώνιο  εξελίσσεται η συνεδρία του Διοικητικού Συμβουλίου της Τράπεζας Κύπρου.

Το Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο συνεδριάζει από τις 10.30 το πρωί, συζητά, μεταξύ άλλων, την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της τράπεζας, μετά την αξιολόγηση των προσφορών που υποβλήθηκαν από επαγγελματίες επενδυτές σε διαδικασία που έκλεισε την Παρασκευή.


Αναμενόταν ότι το Συμβούλιο θα αποφασίσει ποιες από τις δεσμευτικές εκδηλώσεις ενδιαφέροντος θα γίνουν αποδεκτές.

Οι συμμετέχοντες επενδυτές (συμπεριλαμβανομένων και των κατάλληλα καταρτισμένων υφιστάμενων μετόχων που επιθυμούν να συμμετάσχουν) θα υπογράψουν ανέκκλητες δεσμεύσεις για τις προσφορές που κατέθεσαν και η Τράπεζα θα καλέσει Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων, η οποία αναμένεται να λάβει χώρα τον Αύγουστο, για να εγκριθεί η έκδοση μετοχικού κεφαλαίου περιλαμβανομένης και της αποποίησης των δικαιωμάτων προτίμησης τους.

Στη δεύτερη φάση αύξησης μετοχικού κεφαλαίου, όπως ανακοίνωσε η Τράπεζα Κύπρου, οι υφιστάμενοι μέτοχοι θα μπορούν να κάνουν αίτηση για να αγοράσουν μέχρι και 20% επί του συνολικού αριθμού των μετοχών οι οποίες προσφέρθηκαν προς τους «επαγγελματίες επενδυτές» κατά την πρώτη φάση και στην ίδια τιμή (διαδικασία clawback).

Η ελάχιστη επένδυση ανά επενδυτή στη «διαδικασία clawback» θα είναι €100.000 (η οποία αποτελεί το κατώτατο όριο που καθορίζεται από τους κανονισμούς της ΕΕ που επιτρέπουν τη συμμετοχή επενδυτών χωρίς τη δημοσίευση εγκεκριμένου ενημερωτικού δελτίου) και όλοι οι υφιστάμενοι μέτοχοι, είτε επαγγελματίες, είτε όχι, θα μπορούν να συμμετέχουν.

Οι μετοχές στη «διαδικασία clawback» θα κατανεμηθούν ανάμεσα στους μετόχους που θα συμμετέχουν σε αυτή κατ' αναλογία, με βάση τις μετοχές που θα κατέχονται από αυτούς κατά το χρόνο της κατανομής, εξαιρουμένων των μετοχών που αποκτήθηκαν κατά την διαδικασία της πρώτης φάσης.

Αναμένεται ότι αυτή η φάση θα πραγματοποιηθεί μεταξύ της ολοκλήρωσης της πρώτης φάσης και της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης. Τόσο η πρώτη όσο και η δεύτερη φάση θα ολοκληρωθούν μετά την Έκτακτη Γενική Συνέλευση.

Επιπρόσθετα, μετά την έγκριση και δημοσίευση ενημερωτικού δελτίου, η Τράπεζα θα διαθέσει περαιτέρω €100 εκατ. νεοεκδοθείσες μετοχές (επιπρόσθετα από αυτές που θα πουληθούν κατά την πρώτη και τη δεύτερη φάση) για εγγραφή από υφιστάμενους μετόχους πριν από την εισαγωγή των μετοχών στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου και το Χρηματιστήριο Αθηνών (υπό την αίρεση της λήψης των αναγκαίων εγκρίσεων από τις αρμόδιες αρχές).

Η τιμή στην οποία θα προσφερθούν οι μετοχές θα είναι η ίδια σε όλες τις φάσεις και για όλους τους μετόχους, νέους και υφιστάμενους.

Η απόφαση για να προχωρήσει η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου και οι όροι τέτοιας αύξησης τελούν υπό την έγκριση των υφιστάμενων μετόχων στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση που θα συγκληθεί για αυτό το σκοπό με βάση τις πρόνοιες του καταστατικού της Εταιρίας.

Πηγη ΠΟΛΙΤΗΣ

Διαβάστε επίσης

Παλαιοί μέτοχοι Τρ.Κύπρου: Ετοιμάζονται για ομαδικές αγωγές