ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Δεν θα διανείμει μέρισμα του 2014 η Compucom

Δεν θα διανείμει μέρισμα του 2014 η Compucom

Η εισηγμένη στο Χρημαατιστήριο εταιρεία Compucon ανακοινώνει το Οικονομικό Ημερολόγιο του 2015 το οποίο έχει ως ακολούθως:

- Ανάρτηση Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης και Ετήσιων Συνοπτικών Οικονομικών Στοιχείων και Πληροφοριών 2014 στην ιστοσελίδα του Χρηματιστηρίου Αθηνών και την ιστοσελίδα της εταιρίας (www.compucon.gr): Τρίτη, 31 Μαρτίου 2015.

- Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση Μετόχων: Τρίτη, 30 Ιουνίου 2015.

Η Εταιρία δεν θα διανείμει μέρισμα για τη χρήση 2014.