ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Αύξηση μεγεθών για τον όμιλο Σαράντη

Αύξηση μεγεθών για τον όμιλο Σαράντη

Αύξηση μεγεθών παρουσίασε ο όμιλος Σαράντη κατά το α΄ τρίμηνο του 2015 τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό, ενώ η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εισηγμένης, που πραγματοποιήθηκε σήμερα, ενέκρινε την διανομή μερίσματος για την χρήση 2014 ύψους 0,15 ευρώ ανά μετοχή το οποίο θα πληρωθεί την 22 Μαΐου 2015.

Η αύξηση των μεγεθών του ομίλου κατά το Α’ τρίμηνο του 2015 δείχνουν μια καλή αρχή για το 2015. Η Ελλάδα παρουσίασε άνοδο πωλήσεων κατά 12,01% στα €20,96 εκ., απόδοση εντυπωσιακή συγκριτικά με την τάση του δείκτη του λιανικού εμπορίου.

Οι ξένες χώρες που αντιπροσωπεύουν 62,16% του συνόλου των πωλήσεων του Ομίλου, σημείωσαν άνοδο κατά 7,18% στα €34,43 εκ., που αντιστοιχεί σε άνοδο κατά μέσο όρο 7,64% εξαιρώντας την επίδραση των συναλλαγματικών ισοτιμιών.

Η στρατηγική του Ομίλου επικεντρώνεται σε προϊοντικές καινοτομίες, στον εμπλουτισμό του προϊοντικού χαρτοφυλακίου, στην αύξηση των μεριδίων αγοράς, στην βελτίωση της αποδοτικότητας και αποτελεσματικότητας μέσω συνεργειών και μείωσης κόστους παραγωγής, και σε εξαγορές ικανές να επιφέρουν υψηλές αποδόσεις, να διευρύνουν τα περιθώρια κέρδους και να προσφέρουν συνέργειες τόσο σε επίπεδο δαπανών και κόστους όσο και σε επίπεδο καινοτομιών και επεκτασιμότητας προϊόντων.

Η διοίκηση επαναλαμβάνει τις εκτιμήσεις της για άνοδο πωλήσεων στο σύνολο του 2015 κατά 8% στα €268,40 εκ. ευρώ, αύξηση EBITDA κατά 16% στα € 29,75 εκ. ευρώ και ενίσχυση κερδών κατά 12,9% στα €19,36 εκ. ευρώ.

Οι ενοποιημένες πωλήσεις του Ομίλου κατά το Α’ τρίμηνο του 2015 ανήλθαν σε € 55,39 εκ. ευρώ συγκριτικά με € 50,83 εκ. ευρώ το A’ τρίμηνο του 2014, σημειώνοντας αύξηση κατά 8,96%, η οποία τροφοδοτήθηκε τόσο από οργανική ανάπτυξη όσο και από νέες προσθήκες στο προϊοντικό χαρτοφυλάκιο του Ομίλου.

Ενώ οι ενέργειες που στοχεύουν σε χαμηλότερο κόστος παραγωγής, συνεχίζουν να ωφελούν το μικτό κέρδος του Ομίλου, το περιθώριο μικτού κέρδους σημείωσε πτώση σε σύγκριση με το περυσινό πρώτο τρίμηνο ως αποτέλεσμα υψηλότερων τιμών πρώτων υλών και υλικών καθώς και του προϊοντικού μείγματος.

Ειδικότερα ο όμιλος Σαράντη σε επίπεδο Ομίλου σημείωσε:

- Πωλήσεις στα €56,65 εκ. το 3Μ 2015, αυξημένες κατά 11,44% σε σύγκριση με το 3Μ 2014.

- Περιθώριο μικτού κέρδους στα 48,70% το 3Μ 2015 από 49,90% το περυσινό πρώτο τρίμηνο.

- Περιθώριο ΕΒΙΤ σε 4,83% το 3Μ 2015 από 4,32% το 3Μ 2014.
Σε επίπεδο χωρών:

- Πωλήσεις Πολωνίας: €13,61 εκ. το 3Μ 2015 από €14,51 εκ. το 3Μ 2014, εμφανίζοντας πτώση κατά 6,2% και περιθώριο ΕΒΙΤ στα 3,98% έναντι 3,29% το περυσινό πρώτο τρίμηνο.

- Πωλήσεις Ξένων Χωρών: €35,69 εκ. το 3Μ 2015 από €32,12 εκ. το 3Μ 2014, αυξημένες κατά 11,11%, με το περιθώριο ΕΒΙΤ στα 3,88% έναντι 3,17% το 3Μ 2014.

Τα Κέρδη Προ Φόρων, Τόκων και Αποσβέσεων (EBITDA) αυξήθηκαν κατά 19,75% στα €3,68 εκ. από €3,07εκ. και το περιθώριο EBIΤDA διαμορφώθηκε στα 6,64% από 6,04% το Α’ τρίμηνο του 2014.

Τα Κέρδη Προ Φόρων και Τόκων (ΕΒΙΤ) ανήλθαν σε €2,73 εκ. από €2,20 εκ. το 3Μ 2014, αυξημένα κατά 24,41% και το περιθώριο ΕΒΙΤ ενισχύθηκε σε 4,94% από 4,32% το αντίστοιχο περυσινό τρίμηνο.

Τα Κέρδη Προ Φόρων (ΕΒΤ) διαμορφώθηκαν σε €2,56 εκ. από €2,72 εκ. και το περιθώριο EBT ανήλθε σε 4,63% από 5,35% το 3Μ 2014.

Τα Καθαρά Κέρδη ανήλθαν σε €1,75 εκ. από €1,92 εκ. και το περιθώριο Καθαρού Κέρδους ανήλθε σε 3,15% από 3,77% το Α’ τριμηνο του 2014.

Ο Όμιλος Σαράντη διατηρεί θετική καθαρή ταμειακή θέση ύψους €4,99 εκ. στο τέλος του Α’ τριμήνου του 2015.

Σχετικές ειδήσεις