Δήμος Θέρμου: Πρόσληψη 4 ατόμων

Δήμος Θέρμου: Πρόσληψη 4 ατόμων

Ανακοινώνεται η πρόσληψη προσωπικού µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, χρονικής διάρκειας δύο (2) µηνών, συνολικού αριθµού τεσσάρων (4) ατόµων.

Οι προσλήψεις θα γίνουν για να καλυφθούν επείγουσες και εποχικές ανάγκες για την αποψίλωση διαφόρων κοινοχρήστων χώρων, για την πρόληψη πυρκαγιών στον ∆ήµο Θέρµου.