Έγκριση για 305 προσλήψεις στους δήμους

Έγκριση για 305 προσλήψεις στους δήμους

Το υπουργείο Εσωτερικών ενέκρινε τη σύναψη τριακοσίων πέντε (305) συµβάσεων προσωπικού µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου σε υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα σε ΟΤΑ α’ βαθµού, για χρονικό διάστηµα έως οκτώ (8) µήνες, σύµφωνα µε τον πίνακα.

Η πρόσληψη του ανωτέρω προσωπικού θα γίνει συµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 21 του ν. 2190/1994, όπως ισχύει και τις όµοιες του ν. 3812/2009, όπως ισχύει, για χρονικό διάστηµα έως οκτώ (8) µήνες.

Δείτε τις θέσεις εδώ.