ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Εξωδικαστική επίλυση φορολογικών διαφορών με πολλές δόσεις και κούρεμα προσαυξήσεων

Εξωδικαστική επίλυση φορολογικών διαφορών με πολλές δόσεις και κούρεμα προσαυξήσεων

Τη σύσταση στη Γενική Γραμματεία Φορολογικής Πολιτικής και Δημόσιας Περιουσίας του υπουργείου Οικονομικών Επιτροπής Εξώδικης Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών προβλέπει το σχέδιο νόμου «Φορολογικές παρεμβάσεις για την ενίσχυση της αναπτυξιακής διαδικασίας της ελληνικής οικονομίας, ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία των Οδηγιών (ΕΕ) 2017/1852, (ΕΕ) 2018/822, (ΕΕ) 2016/1164, (ΕΕ) 2018/1910 και (ΕΕ) 2019/475 και άλλες διατάξεις» που δόθηκε χθες σε δημόσια διαβούλευση.

Σύμφωνα με το σχέδιο νόμου, έργο της επιτροπής θα είναι η εξώδικη επίλυση των εκκρεμών ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας και των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων φορολογικών διαφορών.

Έδρα της επιτροπής θα είναι η Αθήνα, ενώ παράρτημα της επιτροπής θα λειτουργεί στη Θεσσαλονίκη.

Η επιτροπή θα λειτουργεί σε τριμελή τμήματα, ο συνολικός αριθμός των οποίων δεν μπορεί να υπερβεί τα δέκα. Πρόεδροι των τμημάτων θα είναι πρώην δικαστικοί λειτουργοί των Διοικητικών Δικαστηρίων με βαθμό τουλάχιστον Προέδρου Εφετών.

Μέλη των τμημάτων θα ορίζονται πρώην δικαστικοί λειτουργοί των Διοικητικών Δικαστηρίων με βαθμό τουλάχιστον εφέτη και μέλη του κύριου προσωπικού του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους.

Της επιτροπής θα προΐσταται Γενικός Προϊστάμενος, πρώην μέλος του Συμβουλίου της Επικρατείας ή πρώην δικαστικός λειτουργός των διοικητικών δικαστηρίων με βαθμό τουλάχιστον Προέδρου Εφετών που θα επιβλέπει και θα συντονίζει τις εργασίες των τμημάτων της επιτροπής χωρίς να συμμετέχει σε αυτές και κατανέμει στα τμήματα τις ασκηθείσες αιτήσεις.

Όπως σημειώνεται στο νομοσχέδιο, ο διάδικος φορολογούμενος σε εκκρεμείς ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας και των τακτικών διοικητικών Δικαστηρίων διαφορές από πράξη επιβολής φόρου ή προστίμων κατά τη φορολογική νομοθεσία μπορεί να υποβάλει αίτηση ενώπιον της επιτροπής με αίτημα την εξώδικη επίλυση της διαφοράς.

Η αίτηση θα υποβάλλεται ηλεκτρονικά έως τις 31 Δεκεμβρίου 2020. Το δε αίτημα θα μπορεί να αφορά μόνο σε υποθέσεις που εκκρεμούν και δεν έχουν συζητηθεί, ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας και των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων ως τις 30 Οκτωβρίου 2020.

Αίτημα μπορεί να υποβληθεί και για εκκρεμείς έως τις 30 Οκτωβρίου 2020 ενώπιον της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών φορολογικές διαφορές από πράξεις επιβολής φόρου ή προστίμων, εφόσον αυτές καταστούν εκκρεμείς ενώπιον των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων έως τις 31 Δεκεμβρίου 2020.

Η αίτηση εξώδικης επίλυσης επί ποινή απαραδέκτου θα αναφέρεται περιοριστικά στους κάτωθι ισχυρισμούς:

- Παραγραφή του δικαιώματος του Δημοσίου να επιβάλει τον επίδικο φόρο λόγω παρόδου του χρόνου εντός του οποίου η Φορολογική Διοίκηση είχε δικαίωμα να διενεργήσει τον φορολογικό έλεγχο ή να καταλογίσει τη φορολογική οφειλή.

- Παραγραφή του δικαιώματος του Δημοσίου να επιβάλει τον επίδικο φόρο λόγω λήψης φορολογικού πιστοποιητικού χωρίς επιφύλαξη.

- Εσφαλμένο καταλογισμό του φόρου λόγω πρόδηλης έλλειψης φορολογικής υποχρέωσης ή αριθμητικού σφάλματος.

- Αναδρομική εφαρμογή της ευμενέστερης φορολογικής κύρωσης.

- Μείωση του πρόσθετου φόρου, του τόκου, των προσαυξήσεων και των προστίμων.

Η αίτηση εξώδικης επίλυσης θα αναφέρεται συνοπτικά στους ισχυρισμούς που ήδη περιλαμβάνονται στα κατατεθέντα για τη διαφορά δικόγραφα, τα οποία προσκομίζονται με επιμέλεια του φορολογουμένου. Νέοι πραγματικοί ισχυρισμοί που δεν θα έχουν προβληθεί νομίμως, δεν εξετάζονται από την επιτροπή. Το δε αίτημα εξώδικης επίλυσης θα είναι απαράδεκτο όταν το εκκρεμές ένδικο βοήθημα ή μέσο, ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας και των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων, είναι, κατά την κρίση της επιτροπής, εκπρόθεσμο.

Η αίτηση θα υπογράφεται υποχρεωτικά από δικηγόρο και θα αναφέρει το όνομα, επώνυμο, πατρώνυμο, αριθμό φορολογικού μητρώου, την ηλεκτρονική διεύθυνση και την ακριβή διεύθυνση της κατοικίας του φορολογουμένου, του νόμιμου αντιπροσώπου του, αν υποβάλλεται δε από νομικό πρόσωπο, ένωση προσώπων ή ομάδα περιουσίας, την επωνυμία και την έδρα τους, τον αριθμό φορολογικού μητρώου, καθώς και το όνομα, επώνυμο, πατρώνυμο, αριθμό φορολογικού μητρώου, ηλεκτρονική διεύθυνση και την ακριβή διεύθυνση της κατοικίας και του χώρου εργασίας του εκπροσώπου τους.

Η εξέταση των αιτήσεων εξώδικης επίλυσης θα ολοκληρωθεί το αργότερο έως τις 28 Μαΐου 2021 και τα πρακτικά εξώδικης επίλυσης θα εκδοθούν έως τις 31 Ιουλίου 2021, ημερομηνία, κατά την οποία θα λήξει η θητεία του Γενικού Προϊσταμένου, των μελών των επιτροπών και των Γραμματέων. Αιτήσεις που δεν εξετάστηκαν μέχρι τις 28 Μαΐου 2021, θα θεωρείται ότι απορρίφθηκαν σιωπηρά και θα επανεισάγονται στο αρμόδιο δικαστήριο χωρίς τη σύνταξη πρακτικού. Για όσο διάστημα η υπόθεση εκκρεμεί ενώπιον των επιτροπών, η δίκη ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας ή του αρμοδίου τακτικού διοικητικού δικαστηρίου θα αναστέλλεται. Η δε αναστολή δεν καταλαμβάνει την προσωρινή δικαστική προστασία.

Η επιτροπή θα ελέγχει τους προβαλλόμενους ισχυρισμούς με βάση τη νομολογία. Θα μπορεί δε να προτείνει την εν όλω ή εν μέρει αποδοχή ή την απόρριψη του αιτήματος και να υποβάλλει δε, σε κάθε περίπτωση, συγκεκριμένη θετική ή απορριπτική πρόταση στον αιτούντα.

Το πρακτικό εξώδικης επίλυσης είναι εκτελεστός τίτλος και το αναγραφόμενο σε αυτό ποσό βεβαιώνεται ως δημόσιο έσοδο. Το ως άνω πρακτικό θα επιλύει αμετάκλητα την εκκρεμή διαφορά και δεν θα προσβάλλεται με κανένα ένδικο βοήθημα ή μέσο, εφόσον επί του συνολικού ποσού που προκύπτει για τον φορολογούμενο, καταβληθεί ποσοστό τουλάχιστον 30% του κύριου φόρου που οφείλεται, εντός πέντε εργασίμων ημερών από την υπογραφή του και χωρήσει νομίμως η εξόφληση του συνόλου αυτού. Αν δεν τηρηθούν οι όροι αυτοί, καθώς και εάν δεν καταβληθούν δύο συνεχόμενες μηνιαίες δόσεις ή καθυστερήσει η καταβολή των δύο τελευταίων δόσεων για το αντίστοιχο χρονικό διάστημα, ο συμβιβασμός θα ανατρέπεται αναδρομικά και θα θεωρείται ότι δεν επήλθε ποτέ.

Η καταβολή του ποσού, το οποίο προκύπτει από τον συμβιβασμό μετά από την καταβολή του ποσοστού 30% θα πραγματοποιείται, με μείωση των αναλογούντων πρόσθετων φόρων, τόκων, προσαυξήσεων και προστίμων ως εξής:

Αριθμός δόσεων

Ποσοστό έκπτωσης (%)

 • 1
 • 75
 • 2 – 4
 • 65
 • 5 – 8
 • 55
 • 9 – 12
 • 50
 • 13 – 16
 • 45
 • 17 – 20
 • 40
 • 21 – 24
 • 35

Η καταβολή των ανωτέρω δόσεων δεν επιβαρύνεται με τόκο, τέλος χαρτοσήμου ή οποιοδήποτε άλλο ποσό.

Για τους πρώην δικαστικούς λειτουργούς και για τα μέλη του κυρίου προσωπικού του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους που συμμετέχουν στις επιτροπές, προβλέπεται αμοιβή ανά συνεδρίαση ύψους 370 ευρώ, υπό τον όρο διεξαγωγής οκτώ συνεδριάσεων ανά μήνα κατ΄ ελάχιστον και για τον Γενικό Προϊστάμενο της Επιτροπής προβλέπεται μηνιαία αμοιβή που ισούται με την ελάχιστη μηνιαία αμοιβή του Προέδρου της επιτροπής.

Η αμοιβή αυτή θα φορολογείται αυτοτελώς με συντελεστή 15% και εξάντληση της φορολογικής υποχρέωσης, κατά παρέκκλιση από κάθε γενική ή ειδική διάταξη.

Η δε καταβολή της αμοιβής του προηγουμένου εδαφίου δεν συνεπάγεται την αναστολή καταβολής της σύνταξης των πρώην δικαστικών λειτουργών κατά παρέκκλιση από κάθε αντίθετη γενική ή ειδική διάταξη.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Newsbomb.gr.

Διαβάστε επίσης:

Κοινωνικός Τουρισμός 2020: Αυξήθηκαν οι δικαιούχοι - Δες ΕΔΩ αν δικαιούσαι δωρεάν διακοπές