ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Στη Βουλή η τροπολογία για δεύτερη ευκαιρία ρύθμισης χρεών και κατάθεση πινακίδων από το σπίτι

Στη Βουλή η τροπολογία για δεύτερη ευκαιρία ρύθμισης χρεών και κατάθεση πινακίδων από το σπίτι
INTIME

Τροπολογία που κατέθεσε το υπουργείο Οικονομικών στο νομοσχέδιο για την καταπολέμηση του λαθρεμπορίου ρυθμίζει μια σειρά από φορολογικά θέματα, από την επανένταξη οφειλών σε ρυθμίσεις που είχαν χαθεί, μέχρι την κατάθεση πινακίδων απ’ το σπίτι.

Ειδικότερα με τις διατάξεις που περιλαμβάνονται στην τροπολογία ρυθμίζονται τα εξής:


-Προβλέπεται πως η ακινησία για σκοπούς έκπτωσης από τα τέλη κυκλοφορίας των Επιβατικών Ιδιωτικής Χρήσης (ΕΙΧ) οχημάτων και μοτοσυκλετών, καθώς και η άρση αυτής θα γίνεται με ηλεκτρονικό τρόπο χωρίς φυσική παρουσία του ιδιοκτήτη στη Δ.Ο.Υ.

Ειδικότερα, για τα επιβατικά ιδιωτικής χρήσης οχήματα και τις μοτοσυκλέτες, η ακινησία θα δηλώνεται στη Φορολογική Διοίκηση ηλεκτρονικά, μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr – ΕΨΠ) από τον ιδιοκτήτη ή κάτοχο του οχήματος. Η δήλωση θα περιλαμβάνει τα ακριβή στοιχεία της πόλης, της οδού και του αριθμού, του σημείου ακινητοποίησης του οχήματος. Η άδεια κυκλοφορίας και οι πινακίδες αριθμού κυκλοφορίας του οχήματος δεν θα παραδίδονται στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Αμέσως μετά τη δήλωση, ο ιδιοκτήτης ή κάτοχος του οχήματος έχει υποχρέωση να αφαιρέσει από το όχημα τις πινακίδες αριθμού κυκλοφορίας του. Προκειμένου για την έκπτωση των τελών κυκλοφορίας, η ακινησία δηλώνεται πριν την έναρξη του έτους που αφορά και ισχύει μέχρι την ανάκλησή της μέσω αίτησης άρσης ακινησίας. Δήλωση ακινησίας μετά την έναρξη του έτους που αφορά, δεν λαμβάνεται υπόψη για τις ανάγκες έκπτωσης των τελών κυκλοφορίας.

Όχημα, για το οποίο έχει δηλωθεί ακινησία, εάν εντοπισθεί στο πλαίσιο ελέγχων που διενεργούνται από τα κατά νόμο αρμόδια όργανα και από τις υπηρεσίες της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, είτε να κυκλοφορεί είτε να φέρει πινακίδες αριθμού κυκλοφορίας, αίρεται αυτοδικαίως η ακινησία και επιβάλλονται από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, πέραν των τελών κυκλοφορίας και του προστίμου μη καταβολής αυτών που προβλέπονται από τις κείμενες διατάξεις, και διοικητικό πρόστιμο ίσο με 10.000 ευρώ. Σε περίπτωση υποτροπής, το πρόστιμο τριπλασιάζεται και, με απόφαση του κατά νόμο αρμοδίου οργάνου, αφαιρείται για τρία έτη το δίπλωμα οδήγησης του ιδιοκτήτη ή κατόχου του οχήματος. Όχημα που εντοπίζεται σταθμευμένο σε διαφορετικό σημείο από αυτό το οποίο έχει δηλωθεί στην ηλεκτρονική ακινησία ή διερχόμενο, θεωρείται ότι κυκλοφόρησε.

Με άλλες διατάξεις του νομοσχεδίου επέρχονται οι εξής αλλαγές:

-Επιδιώκεται η παράταση της δυνατότητας επανένταξης στις απολεσθείσες ρυθμίσεις σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 291 του ν. 4738/2020 (Α’ 207) των πληγέντων από την πανδημία του κορωνοϊού COVID-19 και ορισμός της δόσης του μηνός Δεκεμβρίου 2020, η οποία πρέπει να καταβληθεί, προκειμένου να δοθεί χρόνος στους πληγέντες από την πανδημία του κορωνοϊού COVID-19 να επανενταχθούν στις ρυθμίσεις αυτές.

Με τις νέες διατάξεις, οφειλέτες οι οποίοι έχασαν τη ρύθμιση στην οποία είχαν ενταχθεί, στο διάστημα Μαρτίου- Οκτωβρίου δύνανται να επανενταχθούν στο ίδιο καθεστώς ρύθμισης με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις για την υπολειπόμενη οφειλή και για τον εναπομείναντα αριθμό δόσεων της ρύθμισης κατόπιν αίτησής τους. Η επανένταξη του οφειλέτη στη ρύθμιση συντελείται με την καταβολή της δόσης του μηνός Δεκεμβρίου 2020, η οποία πρέπει να πραγματοποιηθεί μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του ίδιου μήνα. Η καταληκτική ημερομηνία της αναβιώσασας ρύθμισης επεκτείνεται κατά το πλήθος των δόσεων που ήταν ανεξόφλητες την ημέρα της αναβίωσης.

-Εισάγεται ρύθμιση με την οποία το χρηματικό ποσό που πιστώνεται στους τραπεζικούς λογαριασμούς των δικαιούχων που έχουν «κουρεμένα» ενοίκια, δεν εμπίπτει σε καμία κατηγορία εισοδήματος, δεν υπόκειται σε οποιονδήποτε φόρο, τέλος, εισφορά ή άλλη κράτηση υπέρ του Δημοσίου, είναι ακατάσχετο, ανεκχώρητο και δεν δεσμεύεται ούτε συμψηφίζεται με βεβαιωμένα χρέη. Η προτεινόμενη διάταξη αντιμετωπίζει την περαιτέρω οικονομική επιβάρυνση των φυσικών προσώπων που εκμισθώνουν ακίνητα και έχουν ήδη απώλεια εισοδήματος λόγω του μειωμένου μισθώματος που λαμβάνουν με βάση τις κείμενες διατάξεις στο πλαίσιο αντιμετώπισης της πανδημίας του κορωνοϊού.

Καθορίζεται ότι τα φυσικά πρόσωπα τα οποία εισέπραξαν μειωμένο μίσθωμα κατά τουλάχιστον σαράντα τοις εκατό (40%) ή εφόσον εισέπραξαν, κατόπιν συμφωνίας, μειωμένο μίσθωμα κατά τουλάχιστον τριάντα τοις εκατό (30%), σύμφωνα με διατάξεις στο πλαίσιο αντιμετώπισης των επιπτώσεων του κορωνοϊού COVID-19, έχουν δικαίωμα έκπτωσης ποσού ίσου με ποσοστό είκοσι τοις εκατό (20%) επί του εξήντα τοις εκατό (60%) των μισθωμάτων των μηνών αυτών λογιζομένων πριν την ως άνω μείωση, από οφειλές με καταληκτική ημερομηνία καταβολής προς τη φορολογική αρχή από τις 31.7.2020 και μετά, πλην των οφειλών από ρυθμίσεις ή διευκολύνσεις τμηματικής καταβολής, οφειλών υπέρ αλλοδαπού δημοσίου και από ανάκτηση κρατικών ενισχύσεων.Στα ως άνω φυσικά πρόσωπα, τα οποία από τον μήνα Νοέμβριο 2020 και εφεξής, εισπράττουν μειωμένο μίσθωμα κατά σαράντα τοις εκατό (40%), σύμφωνα με διατάξεις στο πλαίσιο της αντιμετώπισης των επιπτώσεων του κορωνοϊού COVID-19, αντί της έκπτωσης του προηγούμενου εδαφίου καταβάλλεται στον τραπεζικό λογαριασμό, που έχει γνωστοποιηθεί στη διαδικτυακή πύλη www.aade.gr της Α.Α.Δ.Ε. στο περιβάλλον ΑΑΔΕ TAXISnet, ποσό ίσο με το ήμισυ της μείωσης των μισθωμάτων των μηνών αυτών , το οποίο δεν εμπίπτει σε καμία κατηγορία εισοδήματος, δεν υπόκειται σε οποιονδήποτε φόρο, τέλος, εισφορά ή άλλη κράτηση υπέρ του Δημοσίου, συμπεριλαμβανομένης και της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης του άρθρου 43A του ν. 4172/2013, είναι ανεκχώρητο και ακατάσχετο στα χέρια του Δημοσίου ή τρίτων, κατά παρέκκλιση κάθε άλλης αντίθετης γενικής ή ειδικής διάταξης, δεν δεσμεύεται και δεν συμψηφίζεται με βεβαιωμένα χρέη προς το Δημόσιο, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης, τα νομικά πρόσωπα των τελευταίων, τα ασφαλιστικά ταμεία και τα πιστωτικά ιδρύματα.


- Στο πλαίσιο των μέτρων για τη μείωση της διασποράς του κορωνοϊού οι επιχειρήσεις της εστίασης απαιτήθηκε να αναστείλουν τη λειτουργία τους για συγκεκριμένα χρονικά διαστήματα ή να λειτουργήσουν με περιορισμούς ως προς τις αποστάσεις των τραπεζιών και το πλήθος των θαμώνων, ιδίως στους εσωτερικούς χώρους και υπέστησαν τις προφανείς οικονομικές επιπτώσεις των εν λόγω μέτρων.Για τη στήριξη της λειτουργίας των ως άνω επιχειρήσεων υπό το καθεστώς της πανδημίας της νόσου COVID-19, και με σκοπό την αποφυγή του συνωστισμού στους εσωτερικούς τους χώρους και τη λειτουργία σε εξωτερικούς νόμιμα χρησιμοποιούμενους χώρους, όπου ο καλύτερος αερισμός συμβάλλει στην προστασία της δημόσιας υγείας, ακόμα και κατά τη χειμερινή περίοδο, το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων προτίθεται να επιχορηγήσει τις προαναφερόμενες επιχειρήσεις για την προμήθεια θερμαντικών συσκευών εξωτερικού χώρου. Για την επίτευξη της μέγιστης απόδοσης της ως άνω ενίσχυσης, λαμβανομένης υπ' όψιν της ανεπαρκούς ρευστότητας των επιχειρήσεων εστίασης καθώς και του ύψους των ενισχύσεων (μέχρι 100 ευρώ ανά θερμαντικό σώμα και μέχρι 5.000 ευρώ ανά χώρο εστίασης), κρίνεται απαραίτητη η διασφάλιση ότι το σχετικό ποσό είναι στη διάθεση των επιχειρήσεων στο σύνολό του, είναι ακατάσχετο και δεν επιβάλλεται επί του ποσού αυτού φόρος, κράτηση, παρακράτηση ή συμψηφισμός με οποιεσδήποτε οφειλές, φορολογικές, ασφαλιστικές ή άλλες. Συνακόλουθα, απαλλάσσονται οι δικαιούχοι από την υποχρέωση προσκόμισης αποδεικτικού φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας, τόσο κατά το στάδιο της υποβολής αίτησης και δικαιολογητικών συμμετοχής, όσο και κατά την είσπραξη της ενίσχυσης.


-Επιδιώκεται η αποκατάσταση στρεβλώσεων σχετικά με περιπτώσεις όπου κατόπιν εξέτασης δειγμάτων καυσίμων, κυρίως πετρελαίου κίνησης, που λαμβάνονται συνήθως από δεξαμενές μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων (όπως από αρτοποιεία και ζαχαροπλαστεία), διαπιστώνεται η ύπαρξη μηδαμινών ποσοτήτων άλλων καυσίμων. Οι ελάχιστες αυτές ποσότητες δικαιολογούνται από την ύπαρξη καταλοίπων άλλου είδους καυσίμου από προηγούμενες φορτώσεις στις σωληνώσεις των βυτιοφόρων μεταφοράς τους προς την επιχείρηση.Περαιτέρω το οικονομικό διακύβευμα, ήτοι η ωφέλεια των ελεγχόμενων επιχειρήσεων από αναλογούντες φόρους και λοιπές επιβαρύνσεις για τις ποσότητες αυτές, είναι τόσο μικρό, ώστε να αποκλείεται η ύπαρξη σκοπιμότητας. Ο χαρακτηρισμός ως απλής παράβασης των πράξεων που καταλήγουν στη διαφυγή αμελητέων ποσών από φόρους και λοιπές επιβαρύνσεις καυσίμων, εξυπηρετεί σκοπούς ασφάλειας δικαίου και στηρίζεται στις διοικητικές αρχές της χρηστής διοίκησης και της αναλογικότητας, ώστε να μην επιβάλλονται βαρύτερες, δυσανάλογες κυρώσεις από τις αρμόδιες αρχές.

-Ρυθμίζεται για τα υγρά αναπλήρωσης ηλεκτρονικών τσιγάρων η, υπό προϋποθέσεις, απαλλαγή από τον φόρο κατανάλωσης που υπόκεινται τα εν λόγω προϊόντα, εφόσον αυτά αποκτώνται από ιδιώτες για δική τους χρήση και μεταφέρονται αυτοπροσώπως από άλλο κράτος μέλος ή τρίτες χώρες στο εσωτερικό της χώρας. Με τις ίδιες διατάξεις προβλέπεται και για τα προϊόντα καφέ (πλην του μη καβουρδισμένου καφέ) η, υπό προϋποθέσεις, απαλλαγή από τον φόρο κατανάλωσης, εφόσον τα προϊόντα αυτά αποκτώνται από ιδιώτες για δική τους χρήση και μεταφέρονται αυτοπροσώπως στο εσωτερικό της χώρας από άλλο κράτος-μέλος ή τρίτη χώρα.

-Με την προτεινόμενη διάταξη παρέχεται η δυνατότητα απαλλαγής από τον Ε.Φ.Κ. της αιθυλικής αλκοόλης, η οποία πρόκειται να χρησιμοποιηθεί, αφενός, ως αυτούσια πρώτη ύλη στην παραγωγή φαρμάκων για ανθρώπινη ή κτηνιατρική χρήση όπως αυτά ορίζονται στην ενωσιακή και εθνική νομοθεσία αφετέρου στην παρασκευή χημικής πρώτης ύλης, η οποία στη συνέχεια θα χρησιμοποιηθεί για την παραγωγή των εν λόγω φαρμάκων. Ουσιαστικά παρέχεται η δυνατότητα απαλλαγής από τον Ε.Φ.Κ. της αιθυλικής αλκοόλης όταν αυτή χρησιμοποιείται σε οποιοδήποτε στάδιο της παραγωγικής διαδικασίας που ακολουθείται για την παραγωγή φαρμάκων. Η εν λόγω διάταξη προτείνεται στο πλαίσιο της διευκόλυνσης και της ενίσχυσης των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στον κλάδο της παραγωγής και διάθεσης φαρμάκων ή κτηνιατρικών φαρμάκων.

-Προσδιορίζεται, για τις οριζόμενες περιπτώσεις προϊόντων καφέ η έννοια του υπόχρεου για την καταβολή του φόρου κατανάλωσης. Περαιτέρω, καθορίζονται για μετά την έξοδο από τη φορολογική αποθήκη, δηλαδή το καθεστώς αναστολής των φορολογικών επιβαρύνσεων, οι προϋποθέσεις: βεβαίωσης και είσπραξης του φόρου κατανάλωσης, καθώς και του αναλογούντος Φ.Π.Α. επιστροφής του εισπραχθέντος φόρου κατανάλωσης όταν, μετά τη θέση τους σε ανάλωση, τα ανωτέρω προϊόντα εξάγονται σε τρίτες χώρες ή αποστέλλονται σε άλλα κράτη μέλη της Ε.Ε, καθώς και οι δικαιούχοι επιστροφής του εν λόγω φόρου.


-Ρυθμίζονται θέματα επιστροφής τέλους ταξινόμησης των οχημάτων, για τα οποία έχει ήδη βεβαιωθεί και εισπραχθεί το αναλογούν τέλος ταξινόμησης, πριν την ταξινόμηση και θέση τους σε κυκλοφορία στη χώρα και τα οποία εξάγονται ή αποστέλλονται σε άλλα κράτη μέλη της Ε.Ε. Δικαιούχος επιστροφής είναι το πρόσωπο που ήταν υπόχρεο για την καταβολή του τέλους ταξινόμησης και το οποίο κατέβαλλε το αναλογούν τέλος ταξινόμησης, με την υποβολή του προβλεπόμενου κατά περίπτωση τελωνειακού παραστατικού. Το δικαίωμα της επιστροφής παρέχεται στα ως άνω πρόσωπα, ύστερα από αίτησή τους στις αρμόδιες τελωνειακές αρχές. Επίσης θεσπίζεται εξουσιοδοτική διάταξη για την έκδοση κοινής απόφασης του Υπουργού Οικονομικών και του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. με την οποία καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις για την επιστροφή του τέλους ταξινόμησης, ο τρόπος και ο χρόνος υποβολής της αίτησης, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή της προτεινόμενης διάταξης.