ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ανοίγει το βιβλίο προσφορών για το δεκαετές ομόλογο – Στόχος η άντληση έως 3 δισ. ευρώ

Ανοίγει το βιβλίο προσφορών για το δεκαετές ομόλογο – Στόχος η άντληση έως 3 δισ. ευρώ
INTIME

Ανοίγει σήμερα το βιβλίο προσφορών για το δεκαετές ομόλογο λήξης 2031, με στόχο την άντληση 2,5 - 3 δισ. ευρώ με ένα επιτόκιο κοντά στο 0,80%.

Σύμφωνα με brokers της αγοράς ομολόγων η έκδοση συγκεντρώνει ήδη πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και οι ανάδοχοι Barclays, Citi, Deutsche Bank, Morgan Stanley, Nomura and Eurobank έχουν λάβει μηνύματα για υψηλή συμμετοχή μεγάλων θεσμικών χαρτοφυλακίων.

Χθες η απόδοση του δεκαετούς ομολόγου αναφοράς διαμορφώθηκε στο 0,719%, με το ελληνικό χρεόγραφο να επιδεικνύει σταθερή συμπεριφορά, παρά τις πολιτικές εξελίξεις στην Ιταλία. Το γεγονός αυτός ερμηνεύεται ως σημάδι αποσύνδεσης του ελληνικού χρέους από την διακύμανση των ιταλικών ομολόγων.

Η προβλέψιμη συμπεριφορά των ελληνικών ομολόγων και η θετική εικόνα της καμπύλης των ελληνικών επιτοκίων που ως προς την συμπεριφορά ομοιάζει πλέον με τις αντίστοιχες ισπανικές και πορτογαλικές καμπύλες, ενισχύουν την επενδυτική εμπιστοσύνη.

Η κυβέρνηση σε αυτή τη φάση θέλει με το δεκαετές ομόλογο να καταδείξει αφενός πως διατηρεί μια σταθερή επαφή με τις αγορές, αφετέρου να διατηρήσει το ταμειακό μαξιλάρι ασφαλείας στα επίπεδα κοντά στα 31-32 δισ. ευρώ.

Και σε αυτή την έκδοση, βασική επιδίωξη του Οργανισμού Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους είναι η προσέλκυση ποιοτικών επενδυτών και χαρτοφυλακίων.

Οι τεχνικές λεπτομέρειες της έκδοσης αναφέρονται σε απόφαση του υπουργού Οικονομικών Χρήστου Σταϊκούρα, που εκδόθηκε χθες το βράδυ και η οποία αναφέρει τα εξής:

«ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Α. Σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο σημείο 19 του προοιμίου, την έκδοση κοινοπρακτικού

ομολογιακού δανείου, σε άυλη μορφή, σταθερού επιτοκίου, όπως αυτό θα προκύψει από βιβλίο προσφορών, διάρκειας 10 ετών (το «Ομολογιακό Δάνειο» και τα «Ομόλογα»), το οποίο διέπεται από τους όρους που περιλαμβάνονται αναλυτικά στο Πληροφοριακό Δελτίο και συγκεκριμένα υπό την ενότητα “Terms & Conditions of the Notes” του τελευταίου.

Β. Σύμφωνα με τους ανωτέρω υπό Α καθοριζόμενους όρους, τα βασικά χαρακτηριστικά των Ομολόγων περιγράφονται ως εξής:

 1. Οι εκδιδόμενοι τίτλοι είναι ομόλογα του Ελληνικού Δημοσίου σε Ευρώ, σταθερού επιτοκίου, διάρκειας 10 ετών.
 2. Τα ομόλογα είναι ανώνυμοι τίτλοι, φέρουν τοκομερίδια, ένα για κάθε ετήσια τοκοφόρο περίοδο και εκδίδονται σε άυλη μορφή, θα είναι δε καταχωρημένα στο Σύστημα Άυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) της Τράπεζας της Ελλάδος με κωδικό αριθμό (ISIN) GR0124037715.
 3. Η ονομαστική αξία των Ομολόγων είναι χίλια Ευρώ (€1.000).
 4. Κατά την ημερομηνία έκδοσής τους τα Ομόλογα θα διατεθούν στην τιμή διάθεσης που θα προκύψει από το βιβλίο προσφορών.
 5. Για την έκδοση αυτή θα δοθεί προμήθεια η οποία ανέρχεται σε 17,5 μονάδες βάσης (0,175%) επί της συνολικής ονομαστικής αξίας του ποσού της έκδοσης, η οποία θα παρακρατηθεί από τις προσόδους της έκδοσης, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στη Σύμβαση Κάλυψης.
 6. Το επιτόκιο των Ομολόγων θα προκύψει από το βιβλίο προσφορών και είναι σταθερό για όλη τη διάρκεια των Ομολόγων.
 7. Τα Ομόλογα αποφέρουν τόκο από την ημερομηνία έκδοσής τους προς επιτόκιο σταθερό για όλη τη διάρκειά τους. Ο τόκος υπολογίζεται στην ελάχιστη ονομαστική αξία των χιλίων Ευρώ (€1.000), με βάση τον πραγματικό αριθμό ημερών κάθε τοκοφόρου περιόδου και έτος 365 ή 366 ημερών (actual/actual ICMA) και καταβάλλεται δεδουλευμένος.
 8. Η εξόφληση των Ομολόγων θα γίνει στην ονομαστική τους αξία. Εάν κάποια ημερομηνία πληρωμής τόκου ή κεφαλαίου συμπέσει με μη εργάσιμη ημέρα η εξόφληση θα γίνει την αμέσως επόμενη εργάσιμη χωρίς να πληρωθεί πρόσθετος τόκος. Εργάσιμη ημέρα θεωρείται η ημέρα κατά την οποία εκτελούν πληρωμές στην Ελλάδα, οι εμπορικές τράπεζες και οι αγορές συναλλάγματος και κατά την οποία λειτουργεί το σύστημα Τ.Α.R.G.E.T.
 9. Η αξίωση των κομιστών για το κεφάλαιο και τους τόκους υπόκειται σε πενταετή παραγραφή.
 10. Πράκτορας πληρωμής ορίζεται η Τράπεζα της Ελλάδος. Όλες οι διαδικασίες χειρισμού, καταγραφής, συμψηφισμού και εκκαθάρισης των συναλλαγών επί των τίτλων θα γίνονται από το Σύστημα Άυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) της Τράπεζας της Ελλάδος.
 11. Το Ελληνικό Δημόσιο διατηρεί το δικαίωμα με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, να προαγοράσει μέρος ή το σύνολο των Ομολόγων οποιαδήποτε χρονική στιγμή, είτε στην ανοικτή αγορά ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο.
 12. Τα Ομόλογα είναι διαπραγματεύσιμα στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών, στην Ηλεκτρονική Δευτερογενή Αγορά Τίτλων (Η.Δ.Α.Τ.) και στη διατραπεζική αγορά (Ο.Τ.C.).
 13. Η καταβολή του αντιτίμου έκδοσης των Ομολόγων (Settlement) θα γίνει κατά την ημερομηνία έκδοσης των Ομολόγων.
 14. Το Ελληνικό Δημόσιο διατηρεί το δικαίωμα, χωρίς την έγκριση των κομιστών των Ομολόγων ή των εντολέων ανάθεσης αυτής της κοινοπραξίας, να αυξάνει το ποσό της έκδοσης των ομολόγων, εκδίδοντας ομόλογα της ίδιας έκδοσης με δημοπρασία, κοινοπραξία ή όποιο τρόπο διάθεσης επιθυμεί.
 15. Τα Ομόλογα και το Ομολογιακό Δάνειο υπόκεινται στους Ενιαίους Κανόνες Τροποποίησης Τίτλων με Συλλογικές Διαδικασίες (Κανόνες Συλλογικής Δράσης) σύμφωνα με την ΥΑ υπ’ αρ. 2/25248/0023Α (ΦΕΚ Β 583/ 2013) ως ισχύει κατά την έκδοση της παρούσης.
 16. Οι όροι των Ομολόγων και του Ομολογιακού Δανείου διέπονται από το Αγγλικό Δίκαιο, τυχόν δε σχετικές διαφορές θα επιλύονται από τα αγγλικά δικαστήρια, όπως ειδικότερα ορίζεται στους όρους 11 και 12 της ενότητας “Terms & Conditions of the Notes” του Πληροφοριακού Δελτίου, στo άρθρο 17 της Σύμβασης Κάλυψης και στον όρο 12 της Πράξης Δέσμευσης.

Γ. Το Ομολογιακό Δάνειο θα διατεθεί σε κοινοπραξία Τραπεζών, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που προβλέπονται στο Πληροφοριακό Δελτίο και στη Σύμβαση Κάλυψης, συμπεριλαμβανομένων των διατάξεων του Κανονισμού Λειτουργίας των Βασικών Διαπραγματευτών Αγοράς.

Δ. Για την παροχή εξειδικευμένων νομικών υπηρεσιών σχετικών με την υλοποίηση της έκδοσης θα καταβληθεί αμοιβή στα δικηγορικά γραφεία Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP, Allen & Overy LLP και Δικηγορική Εταιρεία Κουταλίδη, απευθείας ή μέσω οποιουδήποτε μέλους της κοινοπραξίας των τραπεζών που λειτουργούν ως ανάδοχοι στην σχετική έκδοση και χρησιμοποιούν τις νομικές υπηρεσίες των παραπάνω εταιρειών για τον σκοπό της ολοκλήρωσης της έκδοσης , η οποία αμοιβή δεν δύναται να υπερβεί το συνολικό ποσό των 250.000 ευρώ.

Ε. Τέλος, εγκρίνονται: (α) το περιεχόμενο, η έκδοση και η διάθεση του Πληροφοριακού Δελτίου στους υποψήφιους επενδυτές, όπως εκεί ορίζεται, (β) το περιεχόμενο και η κατάρτιση της Σύμβασης Κάλυψης και της Πράξης Δέσμευσης και εξουσιοδοτείται ο Γενικός Διευθυντής του Ο.Δ.ΔΗ.Χ. όπως υπογράψει τα ως άνω έγγραφα καθώς και όποιο άλλο έγγραφο κριθεί απαραίτητο προκειμένου να ολοκληρωθεί η έκδοση των Ομολόγων σύμφωνα με τους όρους που περιγράφονται στα ως άνω αναφερόμενα έγγραφα.

Με νεότερη απόφασή μας θα ορίσουμε το ποσό της έκδοσης, το επιτόκιο, τις ημερομηνίες έκδοσης και λήξης και την τιμή διάθεσης των Ομολόγων, όπως αυτά θα προκύψουν από το βιβλίο προσφορών. Ομοίως εξουσιοδοτείται ο Γενικός Διευθυντής του Ο.Δ.ΔΗ.Χ. όπως και συμπεριλάβει αυτά στα ως άνω έγγραφα, όπου αρμόζει.

Από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού για το οικονομικό έτος 2021, η οποία θα καλυφθεί από τις δαπάνες εξυπηρέτησης του Δημοσίου Χρέους, ενώ προκαλείται δαπάνη και για τα επόμενα οικονομικά έτη, η οποία θα εγγράφεται στις κατ΄ έτος προβλέψεις δαπανών εξυπηρέτησης του Δημοσίου Χρέους».

Ροή Ειδήσεων