ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Παραμένουν σε εκκρεμότητα περίπου 300.000 αιτήσεις συνταξιοδότησης

Παραμένουν σε εκκρεμότητα περίπου 300.000 αιτήσεις συνταξιοδότησης
INTIME

Εντός των επόμενων ημερών αναμένεται να ξεκινήσει η εκπαίδευση των ιδιωτών δικηγόρων και λογιστών προκειμένου να πιστοποιηθούν μέχρι το τέλος Ιουλίου ώστε να συμβάλουν στην έκδοση εκκρεμών αιτήσεων συνταξιοδότησης στο πλαίσιο της συνεργασίας τους με τον ηλεκτρονικό Εθνικό Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ).

Σήμερα παραμένουν σε εκκρεμότητα περίπου 300.000 αιτήσεις συνταξιοδότησης, κύριας, επικουρικής σύνταξης και εφάπαξ, με τους ασφαλισμένους να βρίσκονται σε αναμονή έως και τέσσερα χρόνια. Η υπουργική απόφαση ρυθμίζει όλες τις λεπτομέρειες για τη διαδικασία της εκπαίδευσης και πιστοποίησης.

Συγκεκριμένα, ορίζονται αναλυτικά η ύλη και το πρόγραμμα επιμόρφωσης, η διαδικασία υποβολής αιτήσεων και εξετάσεων, ο τρόπος εγγραφής στο μητρώο των πιστοποιημένων επαγγελματιών, καθώς και οι κυρώσεις προς τους πιστοποιημένους επαγγελματίες.

Η ύλη στην οποία επιμορφώνονται οι επαγγελματίες που πρόκειται να πιστοποιηθούν αντιστοιχεί στα σχέδια αποφάσεων και στις βεβαιώσεις που συντάσσουν και εκδίδουν και είναι η εξής:

  • Νομοθεσία θεμελίωσης σύνταξης.
  • Νομοθεσία νομιμοποίησης χρόνου ασφάλισης και χρήσης του στην απονομή σύνταξης.
  • Υπολογισμός της σύνταξης με τους κανόνες του Ν. 4387/2016 και 4670/2020.
  • Δικαιολογητικά.
  • Ιδιαιτερότητες - Διαδικασία θεμελίωσης.
  • Ψηφιακή απονομή σύνταξης - Διαδικασία.
  • Εκπαίδευση χρήσης εφαρμογών και μηχανογραφικών συστημάτων.

Η περιγραφή των θεματικών του φακέλου εκπαίδευσης περιλαμβάνεται στο Παράρτημα, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας.
Η επιμόρφωση των πιστοποιούμενων επαγγελματιών παρέχεται από τον e-ΕΦΚΑ χωρίς αντάλλαγμα. Η επιμόρφωση καλύπτει το σύνολο των σχεδίων αποφάσεων και των βεβαιώσεων που συντάσσουν και εκδίδουν οι πιστοποιημένοι επαγγελματίες.

Για την πραγματοποίηση της επιμόρφωσης που παρέχει, ο e-ΕΦΚΑ μπορεί να συνεργάζεται με τους δικηγορικούς συλλόγους της χώρας, το Οικονομικό Επιμελητήριο της Ελλάδας, καθώς και με άλλους, δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς που έχουν εξειδίκευση και εμπειρία στην επιμόρφωση.

Το ειδικότερο αντικείμενο της συνεργασίας μπορεί να περιλαμβάνει ένα ή περισσότερα από τα παρακάτω:

  1. παροχή εκπαιδευτών/ επιμορφωτών,
  2. παροχή ψηφιακής πλατφόρμας για την εξ αποστάσεως εκπαίδευση,
  3. παροχή χώρων για τη διά ζώσης εκπαίδευση.

δ. παραγωγή ή/και εμπλουτισμό εκπαιδευτικού υλικού.

Τέλος, επιτρέπεται και σε ιδιωτικούς φορείς να παρέχουν υπηρεσίες επιμόρφωσης των πιστοποιούμενων επαγγελματιών.