ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ποιοι και πώς θα λάβουν δάνεια από το Ταμείο Ανάκαμψης

Τα κριτήρια και οι όροι που θα πρέπει να πληρούν οι επενδυτές για να λάβουν δάνεια από το Ταμείο Ανάκαμψης ανακοίνωσε το υπουργείο Οικονομικών. 

Ο οδηγός «επιλεξιμοτήτων» δόθηκε σε δημόσια διαβούλευση και αφορά ιδιωτικές επενδύσεις που προωθούν την πράσινη, ψηφιακή μετάβαση, την καινοτομία, τις οικονομίες κλίμακας και τις εξαγωγές.

Προβλέπει την κάλυψη του 30%-50% του κόστους των σχεδίων για πέντε κατηγορίες επιχειρηματικών πλάνων και την αξιολόγηση από ανεξάρτητους ελεγκτές. Ανάμεσα στους όρους περιλαμβάνεται η απαίτηση για τουλάχιστον 20% ίδια συμμετοχή και τουλάχιστον 30% πόρων τρίτων, με διάρκεια του δανείου από 8 έως 12 έτη. Ειδικότερα, τα κριτήρια ανά κατηγορία επενδύσεων είναι τα εξής:


Εξωστρέφεια. α) Μέσου όρου υφιστάμενης εξαγωγικής δραστηριότητας επενδυτή τουλάχιστον στο 20% του κύκλου εργασιών του. Εξετάζονται τα οικονομικά στοιχεία τριετίας, εναλλακτικά το μερίδιο του κύκλου εργασιών το οποίο πραγματοποιείται με πιστωτικές κάρτες εξωτερικού ή εμβάσματα. β) Ελάχιστου προϋπολογισμού εξαγωγών του επενδυτικού σχεδίου τουλάχιστον στο 20% των προβλεπόμενων συνολικών εσόδων του επενδυτικού σχεδίου. Αυτοτελώς, είναι επιλέξιμα τα σχέδια τουριστικών επενδύσεων σύνθετων τουριστικών καταλυμάτων και συγκροτημάτων τουριστικών κατοικιών.

Συνεργασίες (υφιστάμενες). Δέσμευση του επενδυτή ότι θα συνεχίσει να μετέχει σε υφιστάμενο συνεργατικό σχηματισμό μεταξύ μη συνδεδεμένων επιχειρήσεων, τουλάχιστον κατά την επόμενη πενταετία, ομέσος συνολικός κύκλος εργασιών των νομικών προσώπων που μετέχουν στη συνεργασία κατά τα τρία προηγούμενα έτη είναι μεγαλύτερος τουλάχιστον κατά 50% του κύκλου εργασιών του νομικού προσώπου με τον μεγαλύτερο μέσο κύκλο εργασιών μεταξύ των νομικών προσώπων που μετέχουν στη συνεργασία κατά την ίδια περίοδο.

Συνεργασίες (νέες). Το επενδυτικό σχέδιο περιλαμβάνει δέσμευση του επενδυτή ότι θα συμμετέχει σε νέο συνεργατικό σχηματισμό μεταξύ μη συνδεδεμένων επιχειρήσεων, τουλάχιστον κατά την επόμενη πενταετία. Ο μέσος συνολικός κύκλος εργασιών των νομικών προσώπων που μετέχουν στη συνεργασία κατά τα τρία προηγούμενα έτη είναι μεγαλύτερος τουλάχιστον κατά 50% του κύκλου εργασιών του νομικού προσώπου με τον μεγαλύτερο μέσο κύκλο εργασιών μεταξύ των νομικών προσώπων που μετέχουν στη συνεργασία κατά την ίδια περίοδο. Τουλάχιστον το 20% των επιλέξιμων δαπανών του επενδυτικού σχεδίου αφορά τις επενδυτικές δαπάνες που γίνονται σύμφωνα με τη σύμβαση συνεργασίας.

Εξαγορές και συγχωνεύσεις. Το επενδυτικό σχέδιο περιλαμβάνει νέο σχήμα, το οποίο προκύπτει από εξαγορά ή συγχώνευση η οποία ολοκληρώθηκε κατόπιν της δημοσίευσης της Υπουργικής Απόφασης. Ο μέσος συνολικός κύκλος εργασιών των νομικών προσώπων που μετέχουν στη συγχώνευση ή εξαγορά κατά τα τρία προηγούμενα έτη είναι μεγαλύτερος κατά τουλάχιστον 50% του κύκλου εργασιών του νομικού προσώπου με τον μεγαλύτερο μέσο κύκλο εργασιών μεταξύ των νομικών προσώπων που μετέχουν στην εξαγορά ή συγχώνευση κατά την ίδια περίοδο.

Πράσινη μετάβαση. Επενδύσεις που συνεισφέρουν στους πράσινους στόχους τουλάχιστον στο 40%.

Ψηφιακός μετασχηματισμός. Επενδύσειςπου συνεισφέρουν στους ψηφιακούς στόχους τουλάχιστον στο 20%.

Καινοτομία, έρευνα και ανάπτυξη. Κάλυψη επιλεξιμότητας ενός τουλάχιστον δείκτη καινοτομίας, έρευνας και ανάπτυξης και ταυτόχρονα ύπαρξη ελάχιστου προϋπολογισμού επενδύσεων καινοτομίας τουλάχιστον στο 20%.